دانلود مقاله زنجیره تأمین حلقه بسته و برنامه ریزی استراتژی

دانلود پایان نامه

پیشوایی و ترابی [7] به بررسی مساله طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته و محصور پرداختند. آنها با توجه به اهمیت این مساله در محیط های تولیدی و تجاری به بررسی این مساله در محیط های نامعین پرداخته و روش های برنامه ریزی امکان پذیر را در این محیط مطالعه کردند. بررسی آن ها نشان داد به دلیل شرایط نا معین وجود ریسک در چنین شبکه هایی نیاز مبرم به سیستم تصمیم گیری جهت غلبه بر ریسک های ناشی از پارامتر های نا معین وجود دارد. به دلالیل ذکر شده آن ها یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط امکان پذیر دو هدفه برای مساله مذکور ارائه کردند. مدل پیشنهادی آن ها شامل تصمیم گیری در شبکه های زنجیره تأمین معکوس و تصمیم گیری شبکه استراتژیک با جریان تاکتیکی جهت جلوگیری از بهینه های محلی در هر دو قسمت است. آن ها برای حل مسأله مورد بررسی از روش های حل فازی عکس العمل که از ترکیب روش های حل موجود در تحقیقات پیشین بدست آمده، استفاده کردند.


آلتیپارماک و همکاران [8] به بررسی مساله شبکه زنجیره تأمین چند هدفه پرداخته و برای حل مسأله الگوریتم ژنتیک را ارائه کردند که این الگوریتم بر پایه آرشیو پارتو بوده و به جستجوی جمعیتی از جواب های سطح یک نزدیک بهینه برای مساله موجود می پردازد. در الگوریتم آن ها برای بررسی فضای بزرگتری از جواب های شدنی ، جهت ارزیابی جواب ها از دو روش مختلف وزنی استفاده شده است.
چانگ یانگ [9] یک الگوریتم ژنتیک که با مفاهیم تکاملی و ارضاء محدودیت منطبق شده بود برای حل مساله طراحی شبکه زنجیره تأمین مطرح نمود. الگوریتم وی ترکیبی از دو حالت تکاملی که با معیار های مختلف و تغیرات پویا منطبق بوده و جهت ارضاء محدودیت ظرفیت در فضای جواب می باشد که این ترکیب به سرعت یافتن جوابی که مسأله طراحی شبکه زنجیره تامین را حل می کند، کمک می کند. در مجموع وی برای حل مدل ریاضی، یک الگوریتم ژنتیک ساده ، الگوریتم ژنتیک تکاملی، الگوریتم ژنتیک ارضاء محدودیت و الگوریتم ژنتیک محدود تکاملی را برای حل مساله انتخاب نموده و نتایج این الگوریتم ها و زمان حل آن ها را با هم جهت تعیین کارایی الگوریتم پیشنهادی مقایسه نموده است.
پیشوایی و ربانی [10] مسأله طراحی شبکه زنجیره تأمین چند مرحله ای واکنشی را تحت دو حالت حمل مستقیم آزاد و حل مستقیم ممنوع مطرح نمودند .آن ها در کارشان دو مدل ریاضی عدد صحیح مختلط برای دو حالت مورد بررسی ارائه داده و سپس برای رهایی از پیچیدگی مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط، روش تئوری گراف را برای مطالعه ساختار مساله مطرح نمودند. برای اثبات کارایی الگوریتم پیشنهادی، نتایج الگوریتم شان را با نتایج دقیق تجاری مقایسه نمودند.
ملو و همکاران [11] به مطالعه مسأله طراحی مجدد شبکه زنجیره تأمین چند رده ای و چند محصولی پرداختند. در واقع مساله طراحی مجدد شامل لغو مکانیابی فعلی تسهیلات و تخصیص تسهیلات به مکان های جدید تحت محدودیت های بودجه ، افق برنامه ریزی ، تهیه کادر ها توسط تسهیلات ، سطح موجودی در انبارها و جریان محصولات در شبکه است. آن ها برای این مساله، مساله برنامه ریزی عدد صحیح خطی ارائه داد و از آنجایی که این مساله جزء مسائل سخت دسته بندی می شود، برای حل آن یک الگوریتم جستجوی ممنوع جهت استخراج و اکتشاف فضای جواب ارائه داده و تغییرات را در ساختار شبکه که شامل مکان یابی مجدد است تجویز می کنند.
پیشوایی و رزمی [12] برای طراحی شبکه زنجیره تأمین محیطی تحت داده های ورودی نامعین یک روش برنامه ریزی ریاضی فازی چند هدفه ارائه کردند. مدل ارائه شده توسط آن ها قادر است به کمینه سازی تاثیرات محیطی چند تایی در کنار کمینه سازی هزینه ها برای ایجاد تعادل بین آن ها رسیدگی کند. آن ها یک روش برپایه جریمه چرخه حیات جهت جریمه و محدود کردن تاثیرات مختلف محیطی برای شبکه زنجیره تأمین بکار بردند. همچنین برای حل مدل مورد نظرشان، روش فازی انفعالی را ارائه کردند.
طالعی زاده و همکاران [13] مسأله شبکه زنجیره تأمین را که شامل چند خریدار،چند فروشنده، چند محصول و چند محدودیت است بررسی کرده و برای حل مساله مورد نظر الگوریتم جستجوی هارمونی را ارائه دادند. در این مدل چند محصولی، هر خریدار ظرفیت خرید محدود داشته و هر فروشنده نیز دارای ظرفیت محدود انبار جهت نگهداری محصولات است. میزان تقاضای مشتریان برای هر محصول و زمان تقدم بصورت تصادفی در نظر گرفته شده است. همچنین در مدل آن ها محصولات در چندین بسته از پیش تعیین شده بسته بندی خواهد شد و محدودیت نرخ سرویس دهی برای هر خریدار یا مشتری در نظر گرفته شده است. هدف در این کار تعیین نقاط سفارش مجدد، موجودی، تعداد وسایل حمل و نقل و ظرفیت هر کدام از وسایل حمل و نقل بطوری که در نهایت هزینه کلی در شبکه زنجیره تامین کمینه گردد. آن ها یک مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی عدد صحیح ارائه داده و این مدل را با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی حل نموده و نتایج حاصل از این الگوریتم را با الگوریتم ژنتیک مقایسه نمودند .
چن لیانگ و لی چنگ [14] یک مسأله طراحی شبکه زنجیره تأمین چند محصولی ، چند مرحله ای با در نظر گرفتن چند هدف و با تقا ضا و قیمت نا معین مطالعه نمودند. درمدل آن ها، تقاضای نا معین به صورت تعدادی سناریو مجزا با توزیع های احتمال مشخص و مجموعه های فازی که قیمت های ناسازگار فروشندگان و خریداران را توضیح می دهد، مدل شده است. آن ها یک مدل ریاضی غیر خطی اعداد صحیح مختلط با اهداف ماکزیمم سازی توزیع مناسب سود بین همه شرکا، ایجاد سطح موجودی ایمن، ماکزیمم سازی سطح سرویس دهی به مشتریان و استواری تصمیم گیری و سطح توافق بر روی قیمت محصولات ارائه کردند.
لینگ و وانگ [15] مسأله شبکه زنجیره تأمین با عرضه و تقاضای نا معین که شامل استراتژی تخفیف، موجودی و عرضه مرکزی است را مورد بررسی قرار دادند. آن ها روش های جستجوی چند عملگری موازی و جستجوی تک عملگری را برای حل این مساله ارائه دادند.
پاک سوی و چانگ [16] به مطالعه مسأله طراحی شبکه زنجیره تأمین چند مرحله ای، چند دوره ای و چند آرمانی با انبار های موقت که می توانند در چند هفته یا چند ماه باز باشند یا بصورت فصلی باز هستند، پرداختند.آن ها برای حل این مساله یک مدل ریاضی خطی عدد صحیح 0 و 1 مختلط ارائه کردند. این مدل شامل انتخاب بازارهای فصلی و تخصیص تقاضا به شبکه زنجیره تأمین با سه هدف یا آرمان است. هدف اول کمینه کردن مجموع هزینه های حمل و نقل در همه مراحل است، هدف دوم کمینه سازی هزینه تاسیس بازار های فصلی است و هدف سوم کمینه سازی هزینه نگهداری موجودی است.
رضا پور و فراهانی زنجیرانی [17] مسأله طراحی استراتژیک شبکه زنجیره تأمین متمرکز با تقاضای معین را بررسی کردند و برای این مساله یک مدل متوازن با وجود یک زنجیره رقیب ارائه دادند.
گاموس و همکاران [18] یک مدل کامل شبکه زنجیره تدمین سه رده ای با فرض تقاضای نامعین را بررسی کردند و برای این مسأله مدل ریاضی خطی عدد صحیح مختلط ارائه کردند و برای حل این مساله ترکیب دو روش فازی و شبکه عصبی را بکار بردند .
وانگ و همکاران [19] الگوریتم کلونی مورچگان را در دو فاز طراحی کردند و برای حل مساله طراحی شبکه زنجیره تأمین چند رده ای معیوب بکار بردند.آن ها در این مساله به انتخاب شریک و برنامه ریزی توزیع و تولید در شبکه زنجیره تأمین با در نظر گرفتن هزینه تولید و حمل ونقل کالا پرداختند. برای این مسأله یک مدل ریاضی ارائه داده و برای حل مسائل با اندازه های بزرگ از الگوریتم کلونی مورچگان دو فاز استفاده کرده اند. در نهایت برای اثبات کارایی الگوریتم پیشنهادی، نتایج حاصل از الگوریتم را با نتایج الگوریتم کلونی مورچگان تک فاز مقایسه نموده اند.
پیشوایی و همکاران [20] یک روش بهینه سازی قوی را برای حل مساله طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با پارامتر های نا معین پیشنهاد کردند. آن ها در کارشان ابتدا یک مدل ریاضی خطی عدد صحیح مختلط مطرح نموده و سپس یک رو نوشت قوی از مدل یرنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط بوسیله توسعه قوی تئوری بهینه سازی را مطرح نموده اند. در نهایت برای اثبات کارایی روش بهینه سازی پایدار ارائه شده، نتایج حاصل از این الگوریتم را با نتایج حاصل از روش دقیق مدل ریاضی مقایسه نمودند.
کاستا و همکاران [21] یک روش رمز گذاری و رمز گشایی به همراه ژنتیک جهت کمینه سازی هزینه های حمل و نقل ، هزینه نصب و جایابی تسهیلات برای مسأله تک محصولی و سه مرحله ای طراحی شبکه زنجیره تأمین پیشنهاد دادند. روش آن ها شامل یک تابع تخصیص مناسب تقاضا است که از ایجاد جریان غیر موجه محصولات در مرحله کارخانه به مراکز توزیع جلوگیری می کند.
هامداچ و همکاران [22] به بررسی مساله شبکه زنجیره تأمین متوازن چند مرحله ای با محدودیت ظرفیت و استراتژی در آمدزایی پرداختند. این مساله دارای سه مرحله کارخانه، مراکز توزیع و مشتریان بوده و به تعیین طرح بهینه برنامه ریزی چند مرحله ای می پردازد. آن ها از یک مفهوم جدید درآمدزایی برای مدل کردن رفتار فروشندگان و مشتریان در یک شبکه زنجیره تأمین استفاده کرده اند.
نپال و همکاران [23] به مساله چند هدفه انطباق معماری محصول با شبکه زنجیره تأمین پرداختند. آن ها برای حل مورد بررسی از منطق فازی استفاده کرده و مدل بهینه سازی را بصورت برنامه ریزی آرمانی با دو هدف کمینه سازی هزینه و حداکثر کردن میزان انطباق مدل سازی نمودند و مدل پیشنهادی را با الگوریتم ژنتیک حل کردند.
پیشوایی و همکاران [24] مسأله طراحی شبکه زنجیره تأمین مسئول گروهی را تحت شرایط نا معین بررسی کردند. آنها ابتدا یک مدل ریاضی دو هدفه با هدف کمینه کردن هزینه های شبکه و حداکثر سازی مسئولیت گروهی زنجیره تأمین مطرح کرده و سپس یک روش برنامه ریزی امکان پذیر را برای حل مدل پیشنهاد کردند.
ملو و همکاران [25] به بررسی تحقیقات پیشین در زمینه طراحی شبکه زنجیره تأمین پرداختند. آن ها ویژگی های اساسی مساله شبکه زنجیره تأمین مانند برنامه ریزی استراتژی های زنجیره تأمین، مکان یابی و طراحی شبکه زنجیره تأمین با توجه به ماهیت ظرفیت، تقاضا و … را مطالعه نمودند. آن ها روش های حل مساله مانند لجستیک معکوس و سایر روش ها را نیز بررسی کرده و در نهایت پیشنهاد هایی جهت تحقیقات در آینده ارائه کردند.
رضا پور و همکاران [26] به بررسی مسأله شبکه زنجیره تأمین رقابت انحصاری با قیمت های متغییر پرداختند. این مدل به طراحی عملیات زنجیره ای چند رده ای با وجود رقیبان و با این فرض که تقاضا معین و وابسته به قیمت باشد و رقبا نیز به نگهداری مشتریان جدید جهت در آمدزایی در آینده علاقه مند باشند، می پردازند. همچنین در این مدل فرض بر این است که ساختار رقبا یکسان بوده و تنظیم قیمت نیز امکان پذیر باشد .
چن و همکاران [27] به بررسی طراحی شبکه زنجیره تأمین چند محصولی، چند مرحله ای و چند سطحی پرداختند. در مساله مورد بررسی توسط آن ها فرضیات عبارتند از : چندین کارخانه در مکان های ثابت و چندین انبار و مرکز توزیع نیز در مکان های نامعین و نواحی مربوط به مشتریان موجود باشند، تقاضا نامعین و مدل در سناریوهای مجزا بررسی می شود. آن ها برای این مسأله ، مدل ریاضی خطی عدد صحیح مختلط با اهداف کمینه سازی هزینه کلی، حداکثر سازی ثبات تصمیم گیری درسناریو های محصولات مختلف، کمینه سازی آشوب های محلی و زمان حمل و نقل را پیشنهاد کردند. آن ها برای حل این مدل روش تصمیم گیری فازی در دو فاز را طراحی و اجرا نمودند.
جوجیاذیس و همکاران [28] به مطالعه طراحی بهینه شبکه های زنجیره تأمین تحت متغیرهای تقاضای نا پایدار نا معین پرداختند. کار آن ها شامل طراحی مدل ریاضی برای طراحی شبکه زنجیره تأمین با تسهیلات چند منظوری با منابع تولید مشترک، انبار ها ، مراکز توزیع و نواحی مشتری و عملیات با زمان های مختلف است. آن ها برای این مساله مدل ریاضی خطی برنامه ریزی عدد صحیح مختلط ارائه داده و مدل را به وسیله الگوریتم شاخه و حد استاندارد حل نموده اند.
سینترون و همکاران [29] مدل ریاضی خطی عدد صحیح مختلط چند هدفه برای بهترین طراحی شبکه زنجیره تأمین ارائه دادند. این مدل ساختار و پیکربندی بهینه کارخانه ها، مراکز توزیع و مشتریان را در شبکه زنجیره تأمین تعیین می کند. این مدل برای اخذ تصمیم های تاکتیکی برای تعیین جریان بهینه کالا از کارخانه به مشتریان طراحی شده است. محصولات را می توان از 1) مراکز توزیع 2) کارخانه ها 3) توزیع کنندگان مستقل که از مراکز توزیع کالا تهیه می کنند
4) توزیع کنندگان مستقل که از کارخانه های تولیدی کالا تهیه می کنند، تهیه کرد. مدل ارائه شده برای هر مشتری یا توزیع کننده بهترین روش تهیه کالا را با توجه به معیار های سود، زمان بیکاری ، توانایی ،کارایی و شهرت توزیع کننده تعیین می کند.