دانلود مقاله عملکرد شغلی کارکنان و ویژگی های شخصیتی

دانلود پایان نامه

5-3- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق
1- با توجه به رابطه معکوس بین روا ن نژندی یا روان رنجورخویی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان، پیشنهاد می گردد که مدیران با کاهش و کنترل هیجانات و تمایلات منفی خود مانند اضطراب، خشم، افسردگی، خجالت و تنفر ، میزان عملکرد شغلی کارکنان خود را افزایش دهند.
2- با توجه به رابطه مستقیم بین برون گرایی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان ، پیشنهاد می گردد که مدیران با تقویت صفاتی مثل سرزندگی، شادابی، جرأت ورزی، نیاز به فعالیت، هیجان خواهی و تحرک و ایجاد فضایی مملو از آرامش و همچنین ارتقاء روحیه مشارکتی بین کارکنان ، میزان عملکرد شغلی کارکنان خود را افزایش دهند.
3- با توجه به رابطه مستقیم بین گشودگی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان ، پیشنهاد می گردد که مدیران با تقویت صفاتی مانند ، کنجکاوی ، تنوع گرایی، نگرش های معقول و منطقی ، میزان عملکرد شغلی کارکنان خود را افزایش دهند.
4- با توجه به رابطه مستقیم بین توافق پذیری مدیران و عملکرد شغلی کارکنان ، پیشنهاد می گردد که مدیران با تقویت صفاتی مانند مشارکت کارکنان در تصمیم گیری، همدلی، صداقت، نوع دوستی و همدردی ، میزان عملکرد شغلی کارکنان خود را افزایش دهند.
5- با توجه به رابطه مستقیم بین با وجدان بودن مدیران و عملکرد شغلی کارکنان ، پیشنهاد می گردد که مدیران با تقویت درونی خود از لحاظ معنوی و وهمچنین تقویت ایمان خود ، ، میزان عملکرد شغلی کارکنان خود را افزایش دهند.
6- میانگین عملکرد شغلی 45/4 بوده است که نشان می دهد عملکرد شغلی کارکنان مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش شهرستان رشت در سطح عالی است. پیشنهاد می گردد که مدیران به منظور تداوم عملکرد کارکنان خود با آرامش کامل و کنترل هیجانات منفی خود با کارکنان رفتار کنند.
5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی به بررسی سایر ابعاد شخصیت مانند قدرت طلبی، کانون کنترل، عزت نفس، خودباوری و خودشیفتگی پرداخته شود.
به دلیل احتمال پاسخگویی تعصب آمیز مدیران در مورد ویژگی های خود، پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی کارکنان به ویژگی های شخصیتی مدیران پاسخ دهند.
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی از روش های غیر حضوری مانند پست بی نام برای پخش پرسشنامه استفاده گردد تا از این طریق افراد با آرامش کامل و بدون ترس از اینکه اطلاعات شخصی و محرمانه آنها افشا شود به طور کاملا واقع بینانه به سوالات پاسخ دهند.
پیشنهاد می گردد این موضوع در سایر سازمان های کشور انجام گیرد تا قدرت تعمیم پذیری تحقیق افزایش یابد و نتایج آنها با یگدیگر مقایسه گردد.
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی به مطالعه تطبیقی شخصیت مدیران و عملکرد کارکنان در مدارس غیرانتفاعی و دولتی پرداخته شود
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی از ابزار های دیگر مانند مصاحبه نیز استفاده گردد.
5-5- محدودیت های تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق مصادف با امتحانات دی و خرداد مدارس بود. لذا دسترسی به مدیران و کارکنان به دلیل مشغله کاری سخت و دشوار بود.
احتمال پاسخگویی تعصب آمیز مدیران در مورد ویژگی های خود بالا بود.
جامعه این تحقیق مدارس شهرستان رشت بود که نمی توان تنها با تحقیق در یک سازمان نتایج تحقیق را به کل سازمانها تعمیم داد.
در این تحقیق تنها از ابزار پرسشنامه استفاده شد.
تعداد کم مدیران مدارس دوره دوم متوسطه که در مقایسه با معلمان و کارکنان بسیار کمتر بود و تجزیه تحلیل را با مشکل مواجه می ساخت.
تعداد زیاد سوالات که برای بعضی پاسخ دهندگان خسته کننده بود.
منابع و ماخذ
اخوان خداشهری، عباس،( 1390)، رابطهی ویژگیهای شخصیتی براساس مدل پنج عاملی وابعاد اعتیاد به کار در جامعه پزشکان شهر رشت، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
ارشدی، نسرین، نیسی، عبدالکاظم، اسماعیلی سودرجانی، ایمان (1392). نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین فرسودگی عاطفی و عملکرد شغلی بر اساس الگوی حفظ منابع، مجله علوم رفتاری دوره 7،شماره 4، صص 337-345.