دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

تکه ای از متن پایان نامه :

نمونه تشریح می گردد . روش و ابزار جمع آوری داده ها و نیز به نحوه تجزیه و تحلیل داده ها اشاره می گردد .

3-2- روش پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و روش اجرای آن پژوهش توصیفی – همبستگی می باشد. در این پژوهش از تحلیل رگرسیون چند گانه  بهره گیری می شودکه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک (اجرای حاکمیت بالینی)ازچند متغیر پیش بین(ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی)می باشد.

  3-3- جامعه آماری

جامعه به کل گروه افراد ،وقایع یاچیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به پژوهش درمورد آنها بپردازد . یک پژوهش علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه اماری انجام می گردد . جامعه اماری عبارتست از “کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند “.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان درمان بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل می باشد.

3-4- روش نمونه گیری

جهت نمونه گیری فعالیتهای زیرانجام گردید .

باتوجه به فرمول کوکران حجم نمونه تعیین گردید . ویژگی عمده این فرمول این می باشد که می توان حجم محیط پژوهش را نیز در آن دخالت داد و به یک نمونه منطقی دست پیدا نمود . فرمول تعیین حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران به قرار زیر می باشد :

 

ارتباط (3-1)

 

سیستمی72/0، فضای باز و آزمایشگری68/0 ، انتقال و یکپارچه سازی دانش73/0 و برای کل پرسشنامه 7/0 بدست آمد که بیانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه یاد شده می باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع شورای همکاری خلیج فارس، کارشناسی ارشد

3-8- گردآوری داده­ها

در این پژوهش از دو روش برای جمع­آوری داده­ها بهره گیری شده­می باشد:

3-8-1- روش­کتابخانه­ای

برای جمع­آوری اطلاعات مربوط به ادبیات پژوهش و آشنایی با تحقیقات مربوطه به کتب،  پایان­نامه­ها، مجلات و مقالات مراجعه گردید. و ضمنآبا جستجوی اینترنتی و مراجعه حضوری به کتابخانه عمومی شهرستان جمع­آوری گردید تا مورد بهره گیری قرارگیرد.

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی