تحقیق درباره همبستگی شرطی پویا، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :


3

با ادامه روند فوق معادله زیر بدست می آید:

 

که ارتباط اخیر معادله مدل آرچ() می باشد. پس می توان نتیجه گرفت مدل گارچ در مقایسه با مدل آرچ بهتر می باشد.

3-1-2-4) مدل گارچ نمایی((EGARCH[1])

همان گونه که قبلا ذکر گردید مطالعات تجربی روی بازدهی دارایی های ریسکی نشان داد که نوسانات آینده بازدهی سهام از شوک های مثبت در مقایسه با شوک های منفی تاثیرپذیری کمتری دارد. مدل های آرچ و گارچ به عنوان مدل های متقارن شناخته می شوند که نمی توانند بین اثر شوک های مثبت و منفی تفاوتی قائل شوند. پس مدل هایی برای مطالعه اثرگذاری متفاوت شوک های مثبت و منفی پیشنهاد گردید که به مدل های گارچ نامتقارن معروف می باشند. مدل گارچ نمایی که توسط نلسون(1991)[2] پیشنهاد گردید یکی از این مدل هاست. او در این مدل واریانس های شرطی را به صورت لگاریتمی محاسبه می کند. محاسبه لگاریتمی واریانس های شرطی موجب می گردد تا دیگر نیازی به بهره گیری از مربع جملات خطا نباشد و بنابراین مدل از حالت تقارن خارج می گردد. واریانس های شرطی درمدل گارچ نمایی به صورت معادله زیر محاسبه می شوند:

 

 

بلرسلو(1990)[3]، مدل BEKK بابا، انگل، کرافت و کرونر(1990)[4] و انگل و کرونر( 1993)[5] و مدل خود همبستگی شرطی پویا(DCC) انگل(2002)[6] می باشند.

مطلب مشابه :  دانلود مقاله کارشناسی ارشد، مدینه فاضله

[1] Expontional Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity

[2]Nelson(1991)

[3]Bollerslev(1990)

[4]– Baba, Engle, Kraft and Kroner(1990)

[5]-Engle and Kroner(1993)

[6]Engle(2002)

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره