پایان نامه با موضوع کارشناسی ارشد، نتایج محاسبات

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

تکه ای از متن پایان نامه :

  و 10g/cm3، به دلیل در دسترس نبودن داده مربوط به ضریب

                                                                  نمودار 3-4 منحنی دمای دبای برحسب چگالی

این اختلاف متناسب‌سازی‌های متفاوت می باشد. به‌طورکلی تعداد کمی داده در دسترس در مورد پارامتر گرون آیزن یا دمای مشخصه دبای (خصوصاً چگالی وابسته به آن) در مقاله‌ها هست، پس وجود کمی انحراف در مدول بالک محاسبه‌شده نسبت به مقدار آزمایشگاهی عاقلانه به نظر می‌رسد [49]. در جدول 4-2 نتایج محاسبات مربوط به تصحیح کوانتومی نشان داده شده می باشد.

جدول 2-4 تصحیح کوانتومی مدول بالک


محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

مطلب مشابه :  مقاله رایگان با موضوع ،