دانلود پایان نامه با موضوع کارشناسی ارشد، پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :


 

3-1-3-1)مدل گارچ برداری(VECH[1])

مدل گارچ برداری توسط بلرسلو، انگل و وولدریج(1998) برای یافتن ماتریس واریانس و کواریانس بهره گیری شده می باشد. طبق شیرر و ریباریتز(2007)[2]، این مدل در زمانی که تعداد متغیر ها بیش از دوتاست انعطاف پذیر تر می باشد. تصریح مدل گارچ برداری به صورت زیر می باشد:

 

که در آنA  و  Bماتریس پارامترها با ابعاد1/2N(N+1)1/2N(N+1)  و C یک بردار1/2N(N+1)1 می باشد و vech(.)، عملگریست که  ماتریس پایین مثلثی را به بردار ستونی تبدیل می کند.

 

3-1-3-2) مدل گارچ BEKK

این مدل توسط بابا، انگل، کرافت و کرونر(1990) و انگل و کرونر( 1993) معرفی گردید. تصریح مدل به صورت زیر می باشد:

 

که  فرایند نوفه سفید[3] با ماتریس واریانس- کواریانس I می باشد.B نیز ماتریس بالا مثلثی می‏باشد.

 

3-2) تصریح الگو

3-2-1) معرفی الگو برای مطالعه اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات چهار کشور به طور همزمان

فرآیند تصادفی اتورگرسیو برداری برای بازدهی دارایی ها از معادله (1) بدست می آید. بازدهی دارایی های کشور i در زمان t( را می توان به صورت زیر نوشت: