دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سلامت روانی، سلامت روان، سازگاری زناشویی

دانلود پایان نامه

ه ارتباط معناداری بین رضایت زناشویی و سلامت روانی والدین و وضعیت سلامتی کودکان وجود دارد. والدین دارای کودکان مبتلا به مشکلات جسمی مزمن به طور مشهود و معناداری ضعیفتر از والدین دراای کودکان سالم، در آزمون ها عمل کرده بودند.
فلوریان و فایندلر (2001) در پژوهشی با عنوان سلامت روانی و سازگاری زناشویی بین مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی، 160 نفر را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. آنان پرسشنامه های سلامت روانی و سازگاری زناشویی را بین 80 مادر دارای فرزند مبتلا به فلج مغزی و 80 مادار دارای کودک بهنجار، توزیع نمودند. داده های و نایج بدست تامده نشان دادند که تفاوت معناداری بین سلامت روانی و سازگاری زناشویی ماداران دارای کودکان فلج مغزی و مادران دارای کودکان بهنجار وجود دارد و این تفاوت به نفع مادارن دارای کودکان بهنجار بوده و مادران دارای کودکان فلج مغزی در این پرسشنامه های نمرات پایین تری کسب نموده بودند. این مساله نشان دهنده نقش کودکان در عملکردهای روانشناختی از جمله سلامت روانی و سازگاری زناشویی والدین بویژه مادر می باشد.
راجرز (2007) در پژوهشی با عنوان ثبات زناشویی، سلامت روانی و رضایت زناشویی، 100 زوج را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. آنان مقیاس های ثبات هیجانی و رضایت زناشویی را بین 50 زوجی که به دنبال کمکی برای مسائل زناشویی بودند و بین 50 زوج با زناشویی استوار پخش نمودند. گروه باثبات به طور معناداری در هر کدام از خرده مقیاس ها و نمره کلی ثبات هیجانی نمره بالاتری کسب نمودند. برای گروه باضبات رابطه معناداری بین رضایت زناشویی و ثبات هیجانی بدست آمد اما برای گروه جویای کمک، پیدا نشد. فرضیه از این مساله حمایت نمی کرد که زنانی که با مردان دارای مشکلات هیجانی ازدواج می کنند خودشان بی ثبات اند یا اینکه اگر یک ازدواج به لحاظ هیجانی بی ثبات باشد زوج ها نیز بی ثبات خواهند بود.
4-2 تلفیق یافته های نظری و تجربی تحقیق
در این قسمت مبانی نظری و یافته های پژوهشی را تلفیق خواهیم کرد.
بنابر مبانی نظری عوامل متعددی در رضایت زناشویی و سازگاری زناشویی دخیل بوده و بر آن تأثیر می گذارند. می توانیم تمام این عوامل را به دو دسته تقسیم نماییم:
1. عوامل اجتماعی و برون خانوادگی
2. عوامل فردی و درون خانوادگی
در این پژوهش ما بر عوامل فردی و و درون خانواده پرداخته ایم. از بین این عوامل می توان به ویژگی های شخصیتی، سبک های دلبستگی، مکانیسم های دفاعی، تاریخچه رشدی فرد کانون کنترل، سبک های اسنادی و تفاوتهای فیزیولوژیک اشاره نمود. ما از میان عوامل فردی بیشتر سلامت روانی را مد نظر داشته ایم.
پژوهش ها به این نتیجه دست یافته اند که تمام عوامل یادشده با رضایت زناشویی و سازگاری زناشویی و موفقیت در ازدواج مرتبط اند. اگرچه هیچ پژوهشی مستقیما رابطه سلامت روانی را با سازگاری زناشویی بررسی ننموده است و از این جهت پژوهش ما دارای تازگی می باشد.
ما سلامت روانی را منظومه ای از کارکردهای مختلف روانشناختی در نظر گرفته ای که در بسیاری از مواد می توان عوامل فردی و درون خانوادگی یاد شده را در برگیرد. از این جهت می توانیم بگوییم که با مفهوم سلمت روانی عوامل زیادی را در نظر داشته ایم و کلیتی را در این پژوهش در نظر گرفته ایم که پژوهش های دیگر به طور جزئی بدان پرداخته اند.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
1-3 مقدمه
در این فصل، روش تحقیق مورد استفاده و دلیل انتخاب آن ذکر شده است. همچنین جامعه و نمونه و حجم آن توضیح داده شده است و درباره ابزار جمع‌‌آوری اطلاعات یعنی پرسشنامه‌ها و چگونگی تهیه و تنظیم آنها توضیح لازم بیان شده است. همچنین در خصوص تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه‌ها و نحوه انجام آنها، اقدامات صورت گرفته تشریح شده است. در پایان روشهای آماری بکار گرفته شده در تجزیه و تحلیل اطلاعات تعیین شده است.
2-3 جامعه آماری
در این تحقیق جامعه مورد مطالعه فرهنگیان آموزش و پرورش شهرستان ساری در سال تحصیلی 1389می باشد.
4-3 روش نمونه‌گیری
در روش نمونه گیری از نمونه قابل دسترسی استفاده شده است یعنی نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس انجام گرفته است افراد پژوهش به صورت تصادفی انتخاب شده اند و هر فرد در صورت تمایل داوطلب شده است که به سؤالهای آزمونها پاسخ گوید.
3-3 نمونۀ آماری
نمونۀ آماری این پژوهش100 نفراز فرهنگیان شهرستان ساری می باشند.
5-3 طرح پژوهش
از آنجائیکه دراین تحقیق هیچگونه دستکاری در متغیرهای مستقل ازجانب پژوهشگران صورت نمی گیرد طرح پژوهشی از نوع غیرآزمایشی بوده و از نوع توصیفی همبستگی و توصیفی مقایسه ای می باشد.
6-3 ابزار اندازه‌گیری و نحوه اجرا و ارزشیابی
برای اندازه گیری متغیرهای مستقل و وابسته از دو پرسشنامه استفاده شده است که در سطور زیر به توصیف آنها می پردازیم .
1-6-3 پرسشنامه سلامت روانی GHQ
این پرسشنامه توسط گلبرگ جهت تفکیک موارد مبتلا به اختلالات روانی از جمعیت مراجعه کننده به مراکز پزشکی عمومی ساخته شده است و بنا به اظهار گلدبرگ (1972) پرسشنامه سلامت عمومی در صدد یافتن ناراحتی های جدی اکسیز و فری یا افسردگی سایکوتیک گرچه شواهد متعددی درباره این مقسای وجود دارد که حاکی از یافتن چنین مواردی است که امروزه اسن پرسشنامه دارای فرمهای مختلفی بوده و به منظور استفاده از فرهنگهای مختلف حداقل به 36 زباد ترجمه شده بسیاری از متخصصان تصریح کردند که این پرسشنامه هم استفاده بالینی داشته و هم در جامعه کاربرد دارد . فرم اصلی و اولیه این پرسشنامه مشتمل بر 60 عنوان از نوع ساخته پاسخ است .
متن پرسشنامه درباره وضع کسالت و ناراحتیها و به طور کلی سلامت عمومی فرد با تأکید بر مسائل روان شناختی جسمانی و اجتماعی در زمان حال است .
از این طریق علایم فرضی و حالتهای تندرستی فرد مورد ارزیابی قرار می گیرد . در تمام سؤالها ازمودنی باید گزینه هایی را که با اوضاع او بیشتر مطابقت دارد مشخص کند .
پاسخ آزمودنیها به هریک از پرسشنامه ها در یک چهار درجه ای ، صفر ، کمی ،‌زیاده ، خیلی زیاد ، یا بیشتر از همیشه مشخص می شود و در همه گزینه ها درجات پایین نشان دهنده سلامتی و در جات بالا حاکی از عدم یلامتی وجود ناراحتی در فرد است اولیه مشتمل بر چهار مقیاس فرعی است علائم جسمانی ، اضطراب و اختلال در خواب اختلال در کنش اجتماعی . افسردگی شدید . (‌هومن، 1372)
روایی و اعتبار: مهمترین عامل در ارزشیابی یک وسیله سنجش ، روایی آن است مقصود از روایی یک تست مناسب بودن ، با معنا و مفید بودن استنباطهای خاصی اسا که از روی نمره های ان به عمل می اید . (هومن، 1372)
جویز مندرس همبستگی بین نمرات حاصل از دو پرسشنامه PSE و GHQ در استرلیا را به میزان 76/0 + گزارش نموده چوینگ و اسپرز (1994) و حیایست و ویژگی نسخه 28 ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی بر روی جمعیت کامبوجی های ساکن کشور نیوزلند به ترتیب با 85/0 و 8/92/0 درصد گزارش نموده اند .
گلد برگ (1998 ) نتایج مربوط به 70 مطالعه انجام شده در مورد روایی GHQ در نقاط مختلف دنیا را با وزنی که برای واریانس مربوط به روایی های برآورده شد فرا تحلیل نمود و متوسط حساسیت ویژگیهای GHQ را به ترتیب برابر با 84% و 82% گزارش نموده .
روش اجرای آزمون: طبق هماهنگی انجام شده جمعیت اجرای پرسشنامه ، ابتدا پژوهشگر هدف از اجرای آزمون را برای هر یک از آزمودنی ها توضیح داده و از آنها خواسته می شد که پس از کامل کردناطلاعات مربوط به پرسشهای دموگرافیک اطلاعاتی در زمینه‌ ( تاریخ ، تولید ، شغل و منطقه ، محل اشتقال ، و میزان تحصیلات ) پاسخ هنده ذکر نام به اختیار افراد گذاشته شدو این امر احساس امنیت و اطمینان و نیز رعایت صداقت در پاسخگویی به سؤالها را افزایش داده است لازم به ذکر ایت که بالا بودن نمره در پرسشنامه نشان سلامت و پایین بودن نمره نشان دهنده عدم سلامت فرد است .
کسانی که در یک ماه گذشته در زمینه های مورد نظر هیچ گونه احساس ناراحتی نکرده اند برای هر ماده نمره صفر و جمعاً 0=0*7 نمره می گیرند . اشخاصی که در زمان یاد شده در تمامی زمینه های مطرح شده ،‌مقدار کمی احساس ناراحتی کرده اند برای هر کدام نمره یک و جمعاً 7 نمره می گیرند به همین ترتیب کسانی که مقدار بسیار زیادی در زمینه های زیاد شده احیای ناراحتی داشته اند برای هر ماده نمره 3 و جمعاً 3*7نمره می گیرند .
روش نمره گذاری: جهت نمره گذاری پاسخهای افراد به هر یک از سؤالهای پرسشنامه سلامت عمومی تا کنون 5 روش نمره گذاری تدوین گردیده است که عبارت هستند از :
• روش قراردادی
• روشهای 1 و 2 قراردادی