مقاله رایگان با موضوع کارشناسی ارشد، ادبیات موضوع

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :

گذشته سری ها  وابسته می باشد. همچنین با بهره گیری از تصریح BEKK اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات بین بازارهای سهام ایران و سه کشور دیگر به صورت متقابل مطالعه می گردد.

  • فرضیات پژوهش

1- بازدهی بازارهای سهام کشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر بازدهی بازار سهام ایران اثر نداشته می باشد.

2- نوسانات بازارهای سهام کشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر نوسانات بازار سهام ایران اثر نداشته می باشد.

3- سرمایه‏گذارانی که در بازارهای مستقل از هم سرمایه‏گذاری می کنند با ریسک کمتر به سود می‏رسند.

  • اهداف پژوهش

1- آیا بازدهی های بازارهای سهام کشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر بازدهی بازار سهام ایران اثر داشته می باشد؟

2- آیا نوسانات بازارهای سهام کشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر نوسانات بازار سهام ایران اثر داشته می باشد؟

  • ساختار پژوهش

این پژوهش در پنج فصل تدوین گشته می باشد. در فصل نخست کلیات موضوع توضیح داده ‏گردید. این کلیات عبارت بودند از اظهار مساله، اهمیت موضوع، هدف پژوهش، فرضیه ها، حدود پژوهش و محدودیت ها. در فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع انجام شده می باشد. اطلاعات مورد بهره گیری در پژوهش، الگو و توضیح کامل داده های مورد بهره گیری در آن در فصل سوم نشان داده شده می باشد. در فصل چهارم فرضیه های پژوهش آزمون شده و نتیجه پژوهش در فصل پنجم ارائه شده می باشد. سرانجام این مطالعه با فهرست منابع پژوهش و پیوست‏ها پایان می یابد.