دانلود پایان نامه با موضوع ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین و اهداف مدیریت زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه

در این پژوهش برای سنجیدن کارایی زنجیره های تأمین و پاسخ به سوالات تحقیق از روش DEA دو مرحله ای و مدل CCR ورودی محور استفاده شده است. بطور کلی نرم افزارهایی برای حل مدل های DEA ارائه شده است که ما در این بین نرم افزار Lingo را بخاطر سادگی و همچنین بدست آوردن جوابهای کامل از آن، انتخاب میکنیم.
1-11 قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق در سه بعد بصورت زیر مشخص می گردد:
قلمرو موضوعی: این تحقیق در زمینه سنجش کارایی زنجیره های تأمین خودرو است و تفکیک زنجیره های کارا و ناکارا، تعیین الگوی مناسب برای واحدهای ناکارا و همچنین چگونگی تخصیص بهینه منابع مورد بررسی قرار می گیرد.
قلمرو مکانی: تحقیق حاضر به منظور بررسی کارایی زنجیره های تأمین در صنایع خودروسازی گروه سایپا، واقع در دو شهر تهران و گلپایگان صورت می گیرد.
قلمرو زمانی: داده های جمع آوری شده برای حل مدل تحقیق مربوط به کل سال 1390 می باشد.
1-12 محدودیت های تحقیق
محدودیتها برای انجام هر پژوهش، می توانند محقق را از رسیدن به نتیجه بهتر و دقیق تر باز دارند. در تحقیق حاضر هم محدودیتهایی وجود داشته که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
عدم آگاهی بسیاری از مدیران و کارشناسان صنعت خودرو با مفهوم تحلیل پوششی داده ها.
عدم وجود تحقیق کافی داخلی در خصوص سنجش کارایی زنجیره های تأمین، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها.
توافق کلی در مورد انتخاب ورودی ها و خروجی های مدل استفاده شده در این تحقیق وجود ندارد.
فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
شرکت های زیادی برای بهبود مستمر، از مدیریت زنجیره تأمین به عنوان ابزاری برای افزایش قدرت رقابتی خود استفاده می کنند. (Lee & Billington, 1992) عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی پایدار به اهداف بویژه سودآوری آن دارد. در این راستا استقرار یک سیستم سنجش عملکرد زنجیره تأمین در بهبود مستمر عملکرد آن توصیه می گردد. (معنوی زاده و همکاران، 1385)
مدیریت و ارزیابی عملکرد فرایندهای زنجیره تامین در شرکتهای بزرگ و گروههای صنعتی بالاخص صنایع خودروسازی دارای نقش مؤثرتری است. (اعتباری و پور اسفندیانی، 1384) توجه خاص اقتصاد ایران به صنعت خودرو و رشد سریع این صنعت در ایران از یک سو، وجود رقبای داخلی و احتمال ظهور رقبای خارجی از سوی دیگر لزوم سنجش عملکرد سازندگان با شاخص های رقابتی و شناسایی و بهبود نقاط ضعف آنها را چندین برابر می نماید. (سلمان زاده و جوانروح، 1383)
یکی از متدهای ارزیابی عملکرد تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) است. این روش یک روش ناپارامتری است که امکان اندازه گیری کارآیی واحدهای تصمیم گیری را بدون تعیین نوع تابع تولید و یا اهمیت ورودی ها و خروجی ها ( اهمیت عوامل مختلف ) میسر می سازد. (امین دوست و کتابی، 1386) لذا با در نظر گرفتن این مطلب که زنجیره تأمین شبکه ای از اعضای در ارتباط با هم می باشد، در این پژوهش از یک نوع روش DEA شبکه ای، برای برخورد با تعاملات درونی زنجیره تأمین استفاده می شود.
در این فصل به اهمیت ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین و نیز تکنیک DEA و مدل های آن پرداخته می شود. سپس مروری بر تحقیقات انجام شده در زنجیره تأمین، با استفاده از DEA بیان می شود. همچنین روش DEA شبکه ای، انواع ساختارها و مدل های آن و خلاصه تحقیقات صورت گرفته در این زمینه ارائه می گردد و در ادامه فرایندهای شبکه ای دو مرحله ای و انواع متدهای DEA برای ارزیابی آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
2-2 مدیریت زنجیره تأمین
مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بعنوان یک واژه رایج علمی و مدیریتی در سال 1982 توسط اولیور و وبر برای توصیف یک سیستم کنترل سلسله مراتبی برای مواد، اطلاعات و جریان های مالی در یک شبکه چند بعدی بالقوه از نهادهای تصمیم گیری مستقل، معرفی شد. (Agrell & Hatami, 2011)
مدیریت زنجیره تأمین مجموعه ای از تمام فعالیتهای شرکت (اعم از راهبردی و عملیاتی) است که هدف آن یکپارچه سازی تأمین کنندگان، سازندگان، توزیع کنندگان و انبارداران و نیز تولید و توزیع صحیح و مناسب محصولات از لحاظ تعداد، محل، زمان و هزینه در راستای ارضای نیازهای مشتری است. (Poirier & Reiter, 1996)

مطلب مشابه :  منابع مقاله درمورد قراردادهای خصوصی و فناوری و پیچیدگی

برخی از اهداف مدیریت زنجیره تأمین عبارتند از:

کاهش اتلاف و فعالیت های بدون ارزش افزوده مانند: کاهش هزینه یا کاهش موجودی ها