دانلود پایان نامه با موضوع بررسی فرضیه اصلی و اعتیاد والدین

دانلود پایان نامه

ح)پایایی آزمون………………………………………………………………………………………………………………………….75
خ)ضریب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………………….75


د)روش های تجزیه وتحلیلی………………………………………………………………………………………………………77
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
عنوان صفحه
الف)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..79
ب)بررسی وضعیت جدایی والدین………………………………………………………………………………………………..79
پ)بررسی وضعیت مالی خانواده…………………………………………………………………………………………………..81
ت)بررسی وضعیت فوت پدر……………………………………………………………………………………………………….82
ث)بررسی وضعیت اعتیاد والدین………………………………………………………………………………………………….83
ج)آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………..84
چ)یافته های مربوط به سوال اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………….85
ح)یافته های مربوط به سوال فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………….86
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
الف)خلاصه فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………….92
ب)نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………92
پ)نتایج بررسی فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………….93
ت)نتایج بررسی فرضیه فرعی تحقیق ……………………………………………………………………………………………93
ث)محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….95
ج)پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………96
چ)پیشنهادات برای پژوهش های آتی…………………………………………………………………………………………….96
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………..97
منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………….99
چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………….101
مطلب مشابه :  پایان نامه درباره عوامل فرهنگی و اجتماعی و سلامت روانی در اسلام