دانلود پایان نامه با موضوع برنامه ریزی چند هدفه و انتخاب تأمین کنندگان

دانلود پایان نامه

رزمی و بامداد در سال 1383 تکنیک DEA را برای ارزیابی 8 تأمین کننده شرکت رسا قطعه خودرو جاهد بکار بردند و به رتبه بندی تأمین کنندگان با توجه به ورودی و خروجی های مدل پرداختند. ورودی ها شامل: سرمایه تامین کننده ، نرخ رشد ، سابقه همکاری ، هزینه حمل و نقل محموله و حجم قرارداد و خروجی ها شامل: تعداد کارشناسان تامین کننده ،شاخص lead time، دوباره کاری ، شاخص on time delivery، تواناییهای مدیریت ، مهارت کارکنان و سطح تکنولوژی بودند .امتیازات بدست آمده از روش DEA نشان داد که تأمین کننده ای که دارای رتبه اول است بطور کلی از لحاظ معیارهای خروجی دارای مقادیر بالایی است.
امین دوست و کتابی در سال 1386 در تحقیق خود با استفاده از تکنیک DEA به ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در شبکه زنجیره تأمین پرداختند. آنها برای برسی جنبه های کاربردی روش DEA، از داده های واقعی شرکت مخابرات اصفهان و از اطلاعات مربوط به تأمین کنندگان کابل های مخابراتی بمنظور انتخاب بهترین تأمین کنندگان استفاده کردند. در این تحقیق عوامل خروجی عبارتند از: قیمت، کیفیت، تحویل بموقع محصول و عوامل ورودی عبارتند از: ظرفیت و امکانات تولید، قابلیت فنی، موقعیت مالی، موقعیت جغرافیائی قابلیت مدیریت و تجربه. در این تحقیق از دو مدل CCR ورودی محور و BCCورودی محور استفاده شد و با اعمال این دو مدل اطلاعات مفیدی در مورد تامین کنندگان بدست آمد.
دارابی و سعیدی در سال 1387 در تحقیق خود از تلفیق مدل های DEA و برنامه ریزی چند هدفه، برای ارزیابی تامین کنندگان شرکت های بزرگ نظیر خودروسازی (که در مناقصه های آن تعداد کثیری پیمانکار شرکت دارند)، استفاده نمودند. آنها مدل تلفیقی خود را طی دو فاز برای 8 پیمانکار حاضر در مناقصه خرید سیبک و فرمان در یک شرکت تامین کننده قطعات یدکی حل و قابلیت آن را در محیط های واقعی تشریح کردند. در فاز اول با استفاده از مدل DEA تمامی پیمانکاران رتبه بندی شدند و ورودی ها عبارت بودند از: سرمایه تامین کننده، نرخ رشد تامین کننده، سابقه همکاری، حجم قرارداد، معکوس هزینه حمل و نقل. همچنین خروجی ها عبارت بودند از: تعداد کارشناسان، معکوس شاخص Lead time، معکوس دوباره کاری، مهارت کارکنان، شاخص بموقع بودن، توانایی مدیریت و سطح تکنولوژی. در فاز دوم بر اساس نظر تصمیم گیرندگان تعدادی از رتبه های اول انتخاب اولیه، برای ارزیابی دقیق تر در خصوص موضوع خرید انتخاب شدند و معیارهای ارزیابی نهایی عبارت بودند از: قیمت، تحویل، کیفیت.
جعفری و فتحی الماس در سال 1390 با استفاده از تکنیک DEA دو مدل کارایی تکنیکی و تخصیصی را برای زنجیره تأمین 22 شرکت مورد آزمون قرار دادند ( با ورودی های : هزینه، توانایی داخلی تولید، چرخه زمانی و خروجی های : درآمد و نرخ تحویل بموقع) نتایج حاصل نشان داد که همه شرکت هایی که به لحاظ تکنیکی کارا هستند، الزاما به لحاظ تخصیصی کارا نیستند.
نجفی و موحدی مهر در سال 1390 برای محاسبه کارایی زنجیره تأمین از روش ایجاد زنجیره های تأمین مجازی با فرض بازده به مقیاس ثابت و روش DEA دو مرحله ای استفاده کردند و این روش را روی یک نمونه عملی متشکل از 17 زنجیره تأمین مربوط به شعب بانک اجرا نمودند. در این نمونه 3 ورودی ( دارایی های ثابت، کارمندان، پرداخت ها) وارد قسمت تأمین کننده می شوند و 2 خروجی ( اعتبار و وام درون بانک) خارج شده و بعنوان ورودی میانی وارد قسمت تولید کننده شده و 2 خروجی (وام و سود) از آن خارج می شوند.در این تحقیق مقادیر کارایی کل زنجیره ها اعم از حقیقی و مجازی با هم محاسبه شد و برای هر تولید کننده، تأمین کننده ای که ترکیب آن با تولید کننده مورد نظر کارایی بیشتری را ایجاد می کرد، انتخاب شد.
در جدول (2-1) خلاصه این تحقیقات آورده شده است.
نام محقق (محققان)
سال
عنوان تحقیق

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد مفهوم سرمایه اجتماعی و دسترسی به اطلاعات

ورودی ها

خروجی ها

متغیرهای میانی
Liu, Ding و Lall
2000
Using data envelopment analysis to compare suppliers for supplier selection and performance improvement
فاصله عرضه کننده، عملکرد در تحویل و سطح نسبی قیمت محصول
تنوع محصولات عرضه کننده و کیفیت محصول
Talluri و Baker
2002
A multi-phase mathematical programming approach for effective supply chain design
ورودی های تأمین کننده : هزینه کل محموله ها، تعداد محموله در هر ماه
ورودی های تولید کننده : تعداد پرسنل و تعداد ماشین ها