دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی-دانلود متن کامل

دانلود پایان نامه

وجود دارد ؟

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق:
آموزش و پرورش در جامعه از مهمترین نهادهای یک کشور محسوب می شود کارکردهای مهم آموزش پرورش ما را ملزم می کند که توجه خاص به آن مبذول داریم از یک سوتوسعه کشورها را باید مرهون یک آموزش پرورش قوی دانست و این آموزش پرورش را چیزی جز نیروی انسانی حرفه ای و متخصص قدرت نمی بخشد و این نیروی انسانی التزامات و ویژگیهای خود را می طلبد با این رویکرد معلم به عنوان نیروی حرفه ای مهمترین نفش را در سازمان آموزش پرورش به عهده دارد در برنامه های سلامت وایمنی معلمان باید به سلامت روان معلمان توجه خاص نمود زیرا شغل معلمی بنا بر ماهیت خود از جنبه روانی آسیب پذیری بیشتری را نشان می دهد پژوهشها حاکی از آن است که شغل معلمی یکی از مشاغل پر استرس است و پیامد مهم در معرض استرس قرار گرفتن فرسودگی شغلی است (فولادوند،1389). در نتیجه یک معلم که دچار فرسودگی شغلی بالا باشد نمی تواند خواسته های ما را برآورده کند و به امر آموزش و پرورش فرزندان اجتماع بپردازد
یکی از عوامل مرتبط با عملکرد شغلی نگرش مذهبی است برای همین روانشناسی دینی که مطالعه مذهب و پدیده های مذهبی با بهره گرفتن از مفاهیم روانشناسی است باعث افزایش روز افزون انجام پژوهشهایی در باره نقش نیاز به مذهبی بودن و تأثیر دین در سلامت جسم و روان شده است (صحرائیان ،غلامی و امیدوار،1390).
پدیده فرسودگی شغلی بخش اجتناب ناپذیر از زندگی حرفه ای را تشکیل می دهد و از تجربیات ناشی از شغل سرچشمه می گیرد. فرسودگیهای ناشی از شغل باعث بروز نارضایتی فرد شاغل شده و این به نوبه خود باعث تأثیرات منفی و بسزائی در عملکرد شغلی  فرد می شود. هر شغلی با فرسودگی همراه است، اما این امر در بعضی مشاغل بیشتر است و این وضعیت معلول نوع کار، تنوع وظایف و مسئولیتهای آن می باشد. اغلب حرفه هامخصوصأ آنهائی که با خدمات انسانی سر وکار دارند از جمله حرفی هستند که فرسودگی بسیاری را ایجاد می کنند و معلمی نیز از مشاغلی است که فرسودگی بالائی راایجاد می کند. جنبه منفی شغل معلمی مانند مشکلات انضباطی دانش آموزان و فقدان علاقه آنها به تحصیل و کلاسهای پر ازدحام و نقل و انتقال اجباری معلمان و گزارشات بیش از حد و حقوق نا کافی و عدم وجود مدیران و والدین حمایت کننده از جمله عوامل ایجاد کننده فرسودگی برای معلمان است و این حالت به صورت علائم جسمانی مثل سردرد و زخم معده و عوامل روانی مثل افسردگی و به صورت عوامل رفتاری مثل افت کاری و غیبت از کاریاعلاقه مندی به بازنشسته شدن پیش از موعد واز همه مهمتر انجام کارهائی غیر از شغل معلمی برای کسب درآمد بیشتر یا فرار از فشارهای روحی روانی این شغل ظاهر می شود (راسل ،2000/به نقل از الماسی فرد،1388).
حال اگر بتوان نشان داد که اعتقادات مذهبی قوی میتواند تا حد زیادی به بهزیستی روانشناختی کمک کرده واز فرسودگی شغلی معلمان پیش گیری کنند نتایج این تحقیق به طور مؤثری در این زمینه راهگشا خواهد بود و به صورت عملی وکاربردی به معلمان کمک خواهد کرد تا با آموزش بیشتر در زمینه دینداری و بدست آوردن روحیه مذهبی قوی هم ازشغل خود لذت ببرند وهم باارتقای بهزیستی روانشناختی در زمینه کاری ودرزندگی از فرسودگی شغلی زودرس ومزمن ومسائل مربوط به آن پیش گیری کنند.
1-5- اهداف تحقیق :
پژوهش حاضر باهدف تعیین ارتباط بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی انجام می شود که در صورت وجود رابطه با تأکید بر آموزش بیشتر باورهای مذهبی بتوان بهزیستی روانشناختی معلمان را افزایش داده وفرسودگی شغلی آنها را کاهش داد. اعتقادات مذهبی به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در زندگی انسان مطرح بوده و می تواند بربهزیستی روانشناختی او اثر بگذارد .
پس به طور مشخص هدف از این پژوهش بدست آوردن یک رابطه بین مذهبی بودن معلمان و میزان بهزیستی روان شناختی آنها و میزان مذهبی بودن معلمان با درجه فرسودگی شغلی آنها می باشد .
1-6- فرضیه های اصلی :
  بین نگرش مذهبی با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد.
بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی رابطه وجود دارد.
1-7- تعریف اصطلاحات :
الف ) تعریف نگرش مذهبی:
نگرش مذهبی اعتقادات منسجم ویکپارچه توحیدی است که خداوند را محور امور دانسته وارزشها، اخلاقیات و آداب و رسوم و رفتاهای انسان را با یکدیگر و طبیعت وخویش تنظیم می نماید. (خدایاری فرد وهمکاران،1381).
نگرش عبارت است از یک روش نسبتأ ثابت در فکر و احساس رفتار نسبت به افراد گروه‌ها و موضوع‌های اجتماعی ،یا قدری وسیع تر هر گونه حادثه ای در محیط فرد. مولفه های نگرش عبارتند از عقاید احساسات تمایلات رفتاری.  نگرش مذهبی یعنی حضور همه جانبه معنویت در زندگی فردی واجتماعی. (پورشهریار1387،آذربایجانی1385/به نقل از نصیحت کن،1389) .
ب) تعریف بهزیستی روانشناختی:
بهزیستی روانشناختی به عنوان رشد استعدادهای واقعی هر فرد تعریف می شود وافزایش ظرفیت حالتهای مثبت و کاهش حالتهای منفی به عنوان بهزیستی بهینه تعریف می شود و ارتقای سطح بهزیستی روانشناختی یکی از اهداف روانشناسی در قرن حاضر محسوب می شود. بهزیستی بر حسب کیفیت و کمیت مولفه ها ئی تعریف می شود که بر اساس آن افراد زندگی خود را لذت بخش می بینند .به عبارت دیگر ، اینکه افراد چگونه زندگی خود را ارزیابی می کنند به بهزیستی مربوط می شود(دینر،2000).
بهزیستی روانشناختی به عنوان احساس مثبت و احساس رضایتمندی عمومی از زندگی که شامل خود و دیگران در حوزه های مختلف خانواده شغل و غیره است تعریف می شود. از دیدگاه دانشمندان این سازه در بر گیرنده احساس انسجام و پیوستگی در زندگی، تعادل عاطفی و رضایت کلی از زندگی است. سازه بهزیستی روانشناختی بنابر جهت گیری‌های نظری گوناگون از مولفه‌ها و اجزای مختلفی اشباع شده است و هر یک از پژوهشگرانی که در این حیطه بکار پرداخته اند عوامل و ابعاد خاصی معرفی کرده اند که در صورتی که هر فرد واجد این خصوصیات و ابعاد باشد دارای نسبتی از بهزیستی روانشناختی است از جمله می‌توان به خویشتن‌پذیری، معنویت، شادی، ارتباط مثبت با دیگران اشاره کرد (ساعتچی،1389).
ج) تعریف فرسودگی شغلی:
فرسودگی شغلی در اوایل دهه 1970برای اولین بار توسط فرودن برگرمعرفی شد و رشد آن مرهون زحمات فرودن برگر در نیویورک و مسلشدر کالیفرنیا است. به طور کلی فرسودگی شغلی را می‌توان نوعی اختلال نامید که به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت فرد در معرض استرسهای ناشی از کار در او ایجاد می گردد و نشانه‌های آن در ابعاد جسمی، هیجانی و ذهنی بروز می کند. تعریفی دیگر از فرسودگی شغلی پیشنهاد می کنند که پر کاربردترین و معمول ترین مفهوم را از فرسودگی شغلی بیان می کند: فرسودگی شغلی سندرمی است که با خستگی هیجانی، مسخ شخصیت وکاهش رضایت شغل همراه است و می تواند در بین افرادی ظاهر شود که به نوعی شغل یا مسئولیتهای مرتبط با دیگران را بر عهده دارند.(مسلش،1997)
سندروم فرسودگی شغلی که در پاسخ به فشارهای کاری ایجاد می شود به عنوان فرایندی که در آن رفتارها و نگرش کارکنان نسبت به کار خود منفی و بد بینانه می شود تعریف می گردد .فرسودگی شغلی شامل سه بعد خستگی هیجانی ، مسخ شخصیت ، و عدم کفایت فردی است . (لی ،ارلی،2014).
1-8- تعاریف عملیاتی :
الف)دینداری و نگرش دینی و مذهبی را می‌توان به این صورت در نظر گرفت : شناخت و باور به پروردگار یکتا، انبیاء، آخرت و احکام الهی و داشتن علائق و عواطف معینی نسبت به خدا، خود، دیگران و جهان هستی در جهت تقرب به خدا و التزام و عمل به وظایف دینی و اعتقاد به اینکه قدرت خداوند تا چه اندازه در سرنوشت انسان اثر گذار می باشد. بنابراین متغیر نگرش مذهبی یعنی میزان دینداری و مذهبی بودن افراد بر اساس نمره ای که پس از تکمیل کردن پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی بدست می آید مشخص می شود . چون در این پرسشنامه برخی از باورهای وجودی مثل ترس از خدا ،اضطراب مرگ ،باور مربوط به زندگی پس از مرگ و میزان تأثیر قدرت خداوند در امور دنیوی سنجیده می‌شود (خدایاری فرد و همکاران، 1385).

ب) سلامت روان ومتغیر بهزیستی روانشناختی که احساس رضایت از زندگی و قابلیت برقراری ارتباط با دیگران و محیط می باشد را می توان بر اساس پاسخهائی که به پرسشنامه بهزیستی روانشناختی داده می شود اندازه گیری نمود . در این پرسشنامه مؤلفه های نگرش مثبت یا منفی شخص به خودش یا زندگی حال وگذشته اش و رضایت از ارتباط با دیگران و حس استقلال و خود مختاری و آزادی از هنجارها ،همچنین هدف داشتن در زندگی و اعتقاد به اینکه زندگی معنا دار است و توانائی اداره زندگی و محیط اطرافش به همراه رشد شخصی اندازه گیری می شود (ریف،1995).
ج) متغیر فرسودگی شغلی که بیان کننده تحلیل رفتن توانائی جسمانی و خستگی مزمن از کار کردن و نوع شغل می باشد را می‌توان بر اساس پاسخ افراد به پرسشنامه فرسودگی شغلی اندازه گیری نمود .چون در این پرسشنامه جنبه هائی مانند خستگی هیجانی که به پاسخ دهندگان اجازه می‌دهد احساسات مربوط به ضعف بیش از اندازه و خستگی عاطفی نسبت به مراجعان یا افراد دیگر را بیان کنند و سؤالاتی مربوط به مسخ شخصیت یعنی بی علاقگی به افراد دیگر ،یا احساس کفایت شخصی یعنی احساس شایستگی و رسیدن به موفقیت را در پاسخ دهندگان می سنجد و نشانه های آن در ابعاد جسمی ،هیجانی وذهنی افراد بروز می کند و در بین افرادی دیده می شود که به نوعی شغل یا مسئولیت مرتبط با دیگران را به عهده می گیرند که این امر با کاهش رضایت شغلی همراه است (مسلش ،1993).
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- پیشینه تحقیق:
روانشناسان سازه‌ای را به عنوان عامل مهم تأثیر گذار بر سلامت روان به نام هوش معنوی معرفی کرده‌اند که توجه و علاقه جهانی را برانگیخته است. هوش معنوی بیانگر مجموعه‌ای از توانائی‌ها و ظرفیت‌ها و منابع معنوی است که کار در جهت آنها موجب افزایش انطباق پذیری و در نتیجه سلامت روان افراد می‌شود. هوش معنوی خاص انسانهاست، این اصطلاح را زوهر و مارشال، زوجی دانش پژوه و استادان دانشگاه آکسفورد، با در هم آمیزی روان شناسی ، فیزیک ، فلسفه و مذهب ساختند و آنرا در کتاب هوش معنوی- هوش بنیادی آوردند و بیان کردند که امید و تقوی که با نومیدی در تضاد است معرف بزرگسال پخته است، بزرگسالی که با موفقیت زندگی کرده و با خوشبختی پیر شده است، معنویت چنین فردی او را در بسیج نیروهای خود و افزایش ظرفیت‌های مقابله با تغییرات یاری می‌دهد (زوهر و مارشال، 2010).
یکی از موضوعات مطرح شده در حوزه روانشناسی مثبت نگر ،معنویت است . اهمیت نقش و جایگاه مذهب در زندگی بشر به قدری است که تمام مؤلفه های حیاط روانی و جسمانی انسان تحت الشعاع آن درآمده است. محققان سلامت روانی و جسمی، یافته‌های رو به رشدی پیدا کرده اند که حاکی از این است که زندگی معنوی انسان با بهزیستی جسمی و روانشناختی وی رابطه دارد (اکونر ، 2003) .
امروزه بیشتر دین پژوهان بحث صدق و کذب دین و مذهب را کنار گذاشته ،رویکردهای کارکرد گرایانه در پیش گرفته اند . در این میان برخی دین و مذهب را دارای کارکرد منفی و پاره ای دیگر بر کارکردهای مثبت آن تأکید می‌ورزند. گروه دوم خود در دو دسته قرار می‌گیرند: کسانی که این کارکردها راهمیشگی و جانشین ناپذیر می دانند و آنانکه با وجود ستایش از خدمات گذشته دین ،دوران آن را پایان یافته تلقی می کنند .حتی می‌توان گفت دین ستیزان هم نیمی از راه را درست پیموده اند و به حق روح و روان آدمی را در پیوندی تنگاتنگ با دین و مذهب یافته اند ،اما در ریشه یابی آن به خطا رفته و بر عواملی نادرست انگشت نهاده اند.
از دیگر سو ،رویکرد جامعه شناختی به دین نیز دانشمندان خدا ناباور را در دو گروه جای داده است:برخی همچون امیل دور کیم دین را مظهر همبستگی و یکپارچگی جامعه واز سوئی دارای نقش مثبت و سازنده دانسته‌اند و جمعی دیگر چون فویر باخ و مارکس مذهب را عامل تخدیر و عقب ماندگی جوامع (افیون توده ها)به شمار می آورند (یوسفیان ،1390).
به گفته فروید،دین با ارائه تصویری از نظم جهانی که در آن هر چیزی معنائی دارد و سر جای خودش قرار گرفته وهیچ چیز خود سرانه و تصادفی نیست،نقش جبران کننده اش را ایفا می کند .ولی با این حال این معنا بخشی را توهم و گونه ای از خود فریبی می نامد (فروید،1960).
برخی اندیشمندان دین را واکنشی در برابر تهدید به بی معنائی در زندگی بشری دانسته اند و دین را پاسخی به دشواریها و بی ‌عدالتی‌های زندگی می‌دانند که می‌کوشد تا ناکامی‌هارا توجیه کند (همیلتون، 1995).
نقش دین در ایجاد وحدت ویکپارچگی چنان است که کسانی چون دورکیم خدا وجامعه را با یکدیگر برابر می‌دانند و بر این باورند که دینداران با انجام مناسک مذهبی ناخود آگاه به تحکیم پیوندهای اجتماعی می‌پردازند و بر اصالت جامعه و تقدم منافع جمعی تأکید می ورزند (دورکیم،1995).
امام علی علیه السلام اعتقاد به خدائی که در دانش و قدرت بی همتا بوده و می تواند انسان را از گرداب تنهائی و افسردگی رهائی دهد را اینگونه توصیف میکند« خدایا تو به دوستانت از همه انس گیرنده‌تری و برای آنانکه به تو توکل کنند از هر کس کاردان تری .اگر تنهائی و غربت آنها را به وحشت اندازد یاد تو آنان را آرام سازد و اگر مصیبتها بر آنها فرو بارد به تو پناه آرند و روی به درگاه تو دارند ،چون می دانند سر رشته کارها به دست توست و از قضائی خیزد که پای بست توست » (نهج البلاغه، خطبه227).
امونز بیان می کند هوش معنوی سازه های هوش و معنویت را در درون یک سازه جدید ترکیب می کند .در حالی که معنویت با جستجو و تجربه عناصر مقدس، معنا، هوشیاری اوج یافته و تعالی در ارتباط است، هوش معنوی مستلزم توانائی‌هائی است که از چنین موضوعات معنوی برای تطابق و کنش اثر بخش و تولید محصولات و پیامدهای با ارزش استفاده می کند. وی هشت مؤلفه را به عنوان مؤلفه‌های اصلی برای هوش معنوی بیان می کند: شکیبائی، باورها و اعمال مذهبی، معنا و هدف در زندگی ،الوهیت، آرامش درون، تجربیات معنوی، شناخت خود، بخشش. از نظرامونز هوش معنوی کاربرد انطباقی اطلاعات معنوی در جهت حل مسئله در زندگی روزانه و فرایند دستیابی به هدف می باشد .او به صورت ابتکاری پنج مؤلفه را برای هوش معنوی پیشنهاد کرده است که عبارتند از :ظرفیت تعالی یعنی گذشتن از دنیای جسمانی و مادی و متعالی کردن آن ،توانائی ورود به حالتهای معنوی از هوشیاری ،توانائی آراستن فعالیتها و حوادث وروابط زندگی با احساسی ازتقدس ،توانائی استفاده از منابع معنوی در جهت حل مسائل زندگی ،ظرفیت درگیری در رفتار فضیلت مآبانه مثل بخشش و سپاسگذاری و فروتنی و احساس شفقت و غیره (امونز،2000).

 

مطلب مشابه :  تیپ های شخصیتی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از گروه‌هائی که نقش مهمی برای آینده و تعالی کشورها دارند معلمان می‌باشند. حضور در مدرسه برای اکثر دبیران تجارب مثبتی به همراه دارد، با این حال برای برخی دیگر عوامل وابسته به تدریس مثل کلاس داری طراحی امتحانات یا تصحیح اوراق با تجربه فشار روانی همراه است . بی تردید تجربه فشار روانی ناشی از مسائل تدریس، تأثیر منفی بر بهزیستی روانشناختی و جسمانی دبیران دارد. سالهاست که عملکرد معلمان در مدارس، ذهن برخی پژوهشگران را به خود جلب کرده است . اینکه چه عواملی بر پیشرفت و موفقیت در امر تدریس اثر بیشتری دارد ، یا سهم و مشارکت هر عامل چه اندازه است، همواره از حیطه‌های مورد علاقه پژوهشگران روان‌شناس بوده است (الماسی فرد،1388).
همواره نحوه کار افراد و محیط آن می تواند بر روی سلامت روان ایشان تأثیر گذار باشد و در نتیجه باعث ارتقا یا افت کاری آنها شود. زندگی به ناچار ما را در مواجهه با محرکهای تنش زا قرار می دهد و فشار روانی خفیف یا شدید می تواند برای ما نا مطلوب باشد . همچنین فشار روانی می تواند زندگی را سرشار از چالش و تهییج سازد . هنگامی که خواستهای درونی ما با توانائی‌های ما و و موقعیتهای کاری همه با هم جور در آیند یک حالت لذت درونی و سرخوشی به انسان دست می دهد که در این حالت حداکث