دانلود پایان نامه با موضوع تجزیه و تحلیل رگرسیون و کلموگروف اسمیرنف

دانلود پایان نامه

75/0
95/0
J : تعداد زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه یا آزمون
j: واریانس زیر آزمون jام
: واریانس کل آزمون
از آنجایی که آلفای کرونباخ معمولاً شاخص کاملاً مناسبی برای سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری و هماهنگی درونی میان عناصر آن است.بنابراین قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق بعد از تکثیر پرسشنامه و تحلیل نتایج اولیه توسط نرم افزار SPSS توسط مقدار آلفای کرونباخ ارزیابی می گردد.
جدول شماره 3-4- تحلیل پرسشنامه استاندارد الگوهای ناسازگار اولیه یانگ
آلفای کرونباخ مجموع
سطح پایایی
781/0
متوسط به بالا
د) روشهای تجزیه و تحلیلی
پس از جمع آوری داده ها و اطّلاعات لازم به وسیله ابزارهای مختلف نام برده شده، بخصوص از طریق پرسشنامه، همگی آنها کدگذاری شده و سپس با استفاده از روش های توصیفی و استنباطی تمامی اطّلاعات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.روش آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها متأثر از روش تحقیق است و از آنجا که روش تحقیق حاضربر مبنای تحقیقات همبستگی است، لذا از تجزیه و تحلیل های رگرسیونی استفاده خواهد شد. تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی یکی از مهمترین تجزیه و تحلیل های آماری است که در امر برآورد و پیش بینی روابط بین متغیرها کاربرد گسترده ای دارد و برای تعیین ماهیت وابستگی بین دو یا چند متغیر بکار برده می شود.در پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی صحت فرضیه های تحقیق از روش های تحلیل توصیفی نظیر جدول توزیع فراوانی، نمودار، میانگین و انحراف معیار و روش های تجزیه و تحلیل استنباطی شامل آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها، و برای بررسی رابطه میان نقش خانواده در بزهکاری اطفال از ضریب همبستگی استفاده می کنیم.
تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
الف)مقدمه:
در ابتدای این فصل داده های گردآوری شده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و در خصوص پرسش های مطرح شده نتیجه گیری آماری شده است.
داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شده اند. در این بخش ابتدا به توصیف آماری داده های حاصل از اجرای ” پرسشنامه استاندارد الگوهای ناسازگار اولیه یانگ ” پرداخته شده و سپس مفروضات و پرسش های مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته اند و داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شده اند. به منظور توصیف داده های مذکور از شاخص های درصد، میانگین و فراوانی استفاده شده است. در سطح استنباطی با بررسی نرمال بودن توزیع نمرات در هرکدام از مقیاس ها و خرده مقیاس ها، از آزمون های آماری مربوطه استفاده شده است. این آزمون ها عبارتند از: آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و آزمون همبستگی اسپیرمن و پیرسون که به ترتیب برای بررسی نرمال بودن توزیع ها و رابطه بین متغیر های مورد نظر بکار می روند.
ب) بررسی وضعیت جدایی والدین
در این بخش به بیان توصیفی وضعیت جدایی والدین کودکان بزهکار کانون اصلاح تربیت گرگان می پردازیم.همانطور که در جدول 1-4- مشاهده می شود 23 نفر (5/57 درصد) کودکان، والدین عادی و 17 نفر(5/42 درصد) والدینشان از هم جدا شده اند.طبق این نتیجه، کودکان با والدین عادی درصد بیشتری را به خود اختصاص داده اند اما با این حال درصد کودکان با والدین مطلقه قابل توجه می باشد .
جدول1-4- فراوانی جدایی والدین در کودکان مرکز ازپروری
وضعیت والدین
فراوانی