دانلود پایان نامه با موضوع خروجی های نامطلوب و پذیرش تکنولوژی

دانلود پایان نامه

2-7-1-2 ساختار موازی…………………………………………………………………………………………34
2-7-2 انواع مدل های DEA شبکه ای…………………………………………………………………………….35
2-7-2-1 مدل ایستا……………………………………………………………………………………………….35
2-7-2-2 مدل پویا……………………………………………………………………………………………….36
2-7-2-3 مدل جریان مشترک یا پذیرش تکنولوژی………………………………………………….37
2-8 مروری بر مطالعات DEA در ساختارهای شبکه ای……………………………………………………….38
2-9 فرایندهای شبکه ای دو مرحله ای…………………………………………………………………………………41
2-9-1 انواع مدل های DEA برای ارزیابی فرایندهای دو مرحله ای………………………………….42
2-9-1-1 رویکرد DEA استاندارد…………………………………………………………………………42
2-9-1-2 رویکرد تجزیه کارایی……………………………………………………………………………..42
2-9-1-3 رویکرد DEA شبکه ای…………………………………………………………………………43
2-9-1-4 رویکرد تئوری بازیها………………………………………………………………………………43
2-9-1-4-1 مدل غیر همکاری DEA دو مرحله ای…………………………………. 43
2-9-1-4-2 مدل همکاری DEA دو مرحله ای………………………………………..44
2-10مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………44
فصل سوم: روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………….46
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………47
3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………47
3-3 جامعه/ نمونه آماری………………………………………………………………………………………………..48
3-3-1 صنعت خودروی ایران…………………………………………………………… ……………………..49
3-3-2 سایپا……………………………………………………………………………………………………………49
3-4 ابزار گردآوری داده ها/ اطلاعات……………………………………………………………………………..50
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها/ اطلاعات……………………………………………………………………50
3-5-1 مدل DEAمضربی ورودی محور با بازدهی ثابت……………………………………………50
5-3 -2 مدل های با ورودی ها و یا خروجی های نامطلوب………………………………………….52
مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع مدل بازاریابی رابطه‌مند و استراتژی‌های بازاریابی