دانلود پایان نامه با موضوع خروجی های نامطلوب و صنعت خودروسازی

دانلود پایان نامه

هزینه مواد اولیه: هزینه تهیه و خرید مواد اولیه جهت تولید هر قطعه می باشد.
نیروی انسانی: منظور تعداد کل کارکنان تأمین کننده از رئیس تا کارکنان پایین ترین رده آن است.

هزینه قالبگیری: هزینه ای که طی فرایند قالبگیری در تولید هر قطعه، صرف می شود.
هزینه ماشین کاری: هزینه ای که صرف عملیات مورد نیاز جهت شکل دهی و تولید هر قطعه، توسط ماشین های ابزار می شود.
خروجی های میانی: یک کالای میانی، خروجی یک بخش معین است اما بعنوان ورودی بخش بعدی در زنجیره استفاده می شود. (Chen&Yan, 2011)
تعداد قطعات: تعداد قطعه (پیستون) تولید شده توسط شرکت قطعه ساز.
قیمت قطعه (واحد): قیمت فروش هر واحد قطعه به خودروساز.
خروجی ها: خروجی در مدلهای ناپارامتری عاملی است که با افزودن یک واحد به آن در سیستم و با فرض ثابت بودن سایر شرایط کارایی و بهره وری افزایش می یابد.(رضایی وهمکاران،1387، 84)
سود به ازای هر قطعه: سود حاصل از خرید و استفاده از قطعات خریداری شده از تأمین کننده.
هزینه بازسازی و تعمیرات (خروجی نامطلوب): هزینه ای که شرکت خودروساز جهت تعمیر یک قطعه معیوب متحمل می شود.
در خصوص مفهوم خروجی نامطلوب و بطور کلی مدلهای دارای ورودی یا خروجی های نامطلوب، در فصل سوم بطور مفصل بحث خواهیم کرد.
کارایی: کارآیی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید، نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است. (مهرگان، 1387، 43)
= کارایی واحد j ام (مهرگان، 1387، 63)
Xij : میزان ورودی i ام برای واحد j ام (i = 1 , 2 , … , m)
yrj : میزان خروجی r ام برای واحد j ام (r = 1 , 2 , … , s)
ur : وزن داده شده به خروجی r ام
vi : وزن داده شده به ورودی i ام
زنجیره تأمین: زنجیره تأمین یک فرایند یکپارچه است که در آن مواد خام به محصول نهایی تبدیل می شوند و به مشتری عرضه می شوند. هر زنجیره معمولا شامل چهار بخش عرضه، تولید، توزیع و مشتری می باشد که هریک از آنها از چند قسمت تشکیل شده اند. (سلیمانزاده و عابدی، 1384)
مکانیزم کنترل متمرکز: در مکانیزم کنترلی متمرکز، زنجیره تأمین توسط یک تصمیم گیرنده که فعالیتهای تأمین کننده و تولید کننده را برای حداکثر کردن کاراییِ کل زنجیره تنظیم می کند، نظارت می شود.
1-5 اهداف تحقیق
اهداف کاربردی پژوهش عبارتند از:
نشان دادن اهمیتی که کارایی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی کشور دارد.
کمک به مدیران صنعت خودرو در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح.
شناسایی علل ناکارایی شرکت.