دانلود پایان نامه با موضوع خروجی های نامطلوب و ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

CCR 3-1: مدل نسبت
مدل3-1 با تساوی به مدل مضربی CCR تبدیل می شود:
ورودی محورCCR 3-2 : مدل مضربی
j=1, 2, … , n

3-5-2 مدل های با ورودی ها و یا خروجی های نامطلوب
نگرش کلی در ارزیابی عملکرد واحدها آن است که کاهش میزان ورودی و افزایش مقدار خروجی موجب بهبود عملکرد و بهترین کارکرد می شود. مدل هایی از جمله CCR و BCC بر این مبنا استوارند. اما در عمل باید توجه داشت که سازمانها همواره به دنبال حداکثر کردن خروجی و حداقل کردن ورودی نیستند، زیرا خروجی ها و ورودی ها می توانند مطلوب (خوب) و یا نامطلوب (بد) باشند.
مدل های با ورودی ها و خروجی های نامطلوب وظیفه در نظر گرفتن این شرایط را به عهده گرفته اند. (مهرگان، 1387، 141)
3-5-2-1 خروجی های نامطلوب
اگر نشان دهنده خروجی مطلوب و خروجی نامطلوب را بیان کند، ما خواهان افزایش و کاهش برای بهبود عملکرد می باشیم. با این وجود در مدل های پوششی خروجی محور با بازده متغیر، هر دو خروجی و به منظور بهبود عملکرد افزایش داده می شوند. در اینجا بمنظور افزایش خروجی مطلوب و کاهش خروجی نامطلوب ابتدا خروجی های نامطلوب را در (1-) ضرب کرده و مقدار را به تمامی خروجی های نامطلوب منفی اضافه می کنیم تا مقدار آنها مثبت گردد به گونه ای که (0<+- =) گردد.
مقدار را به طور مثال از رابطه 1+{}Max = می توان به دست آورد. سایر خروجی های مطلوب به همان صورت قبل وارد مدل می شوند.( مهرگان، 1387، 141)
3-5-3 مدل های DEA شبکه ای
در رابطه با مسائل اجتماعی و اقتصادی در جامعه مثال های بسیاری از ساختارهای شبکه ای وجود دارد که محقق را وادار به در نظر گرفتن مدل های DEA شبکه ای می نماید. مدل های شبکه ای متنوع اند اما مدلی که در این پژوهش در نظر گرفته شده، مدل دو مرحله ای است.
3-5-3-1 مدل DEA دو مرحله ای
همانطور که در فصل دوم گفتیم در ادبیات DEA، تعداد زیادی از مطالعات DEA بر سیستم های تولید دو مرحله ای تمرکز داشته اند. برای بررسی کارایی ساختارها و فرایندهای دو مرحله ای، چهار مدل کلی تحلیل پوششی داده ها وجود دارد که تمرکز اصلی ما در این تحقیق بر رویکرد DEA شبکه ای می باشد و از مدل پیشنهادی Yan وChen در سال 2011 بهره گرفته ایم.

مطلب مشابه :  مقاله رایگان با موضوع یادگیری الکترونیکی و یادگیری الکترونیک

زنجیره تامین دو مرحله ای شکل 3-1

موضوع کلیدی ساخت مدل چگونگی درج کالای واسطه ای در مدل DEAاست. اگرj0 امین زنجیره تامین تحت ارزیابی باشد، کارایی زنجیره بصورت زیر محاسبه می شود:
: مقدار ورودی i ام از واحد j ام
: مقدار کالای میانی r ام ورودی به M1
: مقدار کالای میانی d ام ورودی به M2
: مقدار خروجی مطلوب aام تولید کننده M1
: مقدار خروجی نامطلوب a ام M1