دانلود پایان نامه با موضوع رتبه بندی واحدهای کارا و مدیریت زنجیره تامین

دانلود پایان نامه

جدول 4-4 ورودیهای واحدهای مجازی برای مدل شبکه ای DEA………………………………………..75


جدول 4-5 تحلیل حساسیت ورودیهای ابتدایی در مدل DEA شبکه ای………………………………….79
عنوان فهرست اشکال صفحه
شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………6
شکل 2-1 مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………………………..16
شکل 2-2 ساختار داخلی یک واحد تصمیم گیری در مدل شبکه ای……………………………………31
شکل 2-3 ساختار سری…………………………………………………………………………………………………32
شکل 2-4 ساختار موازی……………………………………………………………………………………………….35
شکل 2-5 DEA شبکه ای ایستا……………………………………………………………………………………..36
شکل 2-6 DEA شبکه ای پویا………………………………………………………………………………………37
شکل 2-7 مدل جریان مشترک……………………………………………………………………………………….38
شکل 2-8 فرایند دو مرحله ای……………………………………………………………………………………….42
شکل 2-9 زنجیره تامین دو مرحله ای……………………………………………………………………………..44
شکل 3-1زنجیره تامین دو مرحله ای………………………………………………………………………………53
شکل 3-2 لیست ورودی ها و خروجی ها……………………………………………………………………….57
شکل 4-1 نتایج رتبه بندی واحدهای کارا در مدل سنتیDEA……………………………………………77
شکل 4-2 نتایج رتبه بندی واحدهای کارا در مدل شبکه ایDEA……………………………………….78
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
طی سالیان اخیر، مدیریت و به تبع آن سنجش عملکرد زنجیره تأمین، توجه جمع کثیری از مدیران و محققین را در حوزه مدیریت تولید و عملیات به خود معطوف داشته است. (اصغری زاده و همکاران، 1389) به موازات طی روند تکاملی سازمان ها از رویکرد منفرد به رویکرد شبکه ای و زنجیره تأمین، نظام های سنجش عملکرد نیز دستخوش تحول گردیده و به سمت و سوی سنجش عملکرد شبکه ای و زنجیره تامین گام نهادند.(Morgan, 2007) این نگرش ریشه در تفکر سیستمی داشته که در آن بهینگی هر نظام تولیدی تنها در گرو کارکرد بهینه یک زیرنظام نبوده و تمامی زیرنظام ها می بایست در تحقق اهداف از پیش ترسیم شده مجدانه بکوشند. (اصغری زاده و همکاران، 1389)
مدیریت زنجیره تامین، یکی از اجزاء استراتژی های رقابتی برای بهره وری و سوددهی سازمانی است. مدیران در بسیاری از صنایع، به ویژه آنهایی که در بخش تولید هستند، سعی در مدیریت بهتر زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد آن می کنند. Gunasekaran et al., 2004) (A.
نقش صنعت خودرو به عنوان موتور حرکتی صنایع با سطح تکنولوژی متوسط در جامعه انکارناپذیر است. (صالحی و همکاران، 1388) هر شرکت خودروساز، قطعات مورد نیاز خود را برای تولید و مونتاژ خودرو از سازندگان عمده این قطعات خریداری می کند.Spearman, 2004) (Hopp & لذا مهم است که عملکرد زنجیره تامین آن ارزیابی و پیگیری شود به علت اینکه چندین سازمان در این زنجیره درگیر هستند. (طالب زاده، 1387)
موانع بحرانی وپیچیده زیادی ممکن است سیستم های اندازه گیری عملکرد فعلی را از ارائه کمک های قابل توجه به بهبود و گسترش مدیریت زنجیره تامین منحرف کند. بواسطه همین پیچیدگی ذاتی، انتخاب معیار مناسب برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین، در تحلیل آن ضروری است. (Burges et al., 2006)
لذا در این تحقیق سعی بر آن است تا شیوه ای علمی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ارائه گردد.