دانلود پایان نامه با موضوع رتبه بندی واحدهای کارا و واحدهای ناکارا

دانلود پایان نامه

شناسایی واحدهای الگو برای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، در جهت بهبود عملکرد.


1-6 سوال های تحقیق
در پژوهش حاضر به دنبال ارائه پاسخ های منطقی و مبتنی بر اصول علمی، برای سوالات زیر می باشیم:
سوال اصلی:
چگونه می توان کارایی روابط بین سازندگان قطعات و تولیدکنندگان خودرو را در زنجیره ارزش ساز گروه سایپا تبیین نمود؟
سوالات فرعی:
کارایی زنجیره های مورد بررسی به چه میزان است؟
میزان ناکارایی زنجیره ها چقدر است؟
واحدهای مرجع(الگو) هرکدام از واحدهای ناکارا کدامند؟
رتبه بندی واحدهای کارا چگونه است؟
1-7 روش تحقیق
روش تحقیق به عنوان یک فرایند نظامند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله است. (خاکی، 1389، 201) تحقیقات را با معیارهای مختلف، دسته بندی می کنند از جمله:
دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف:
در طبقه بندی تحقیقات بر حسب اهداف، قبل از هر چیز بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها در شرایط دیگر توجه می شود. (خاکی، 1389، 202) تحقیقات بر اساس هدف به سه دسته ( بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه ) تقسیم میشوند. از آنجا که این تحقیق در جستجوی بررسی مسائل مربوط به کارایی و عدم کارایی زنجیره تأمین است و نتایج حاصل از آن برای حل مشکلات خاص مربوط به زنجیره های تأمین صنایع، قابل اجراست و به مدیران در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح کمک می نماید، بنابراین تحقیق حاضر از نوع کاربردی است.
دسته بندی تحقیقات بر اساس اجرا:
تحقیقات علمی بر اساس اجرا به سه دسته ( میدانی، پهناگر، ژرفاگر ) تقسیم می شوند. از آنجا که در این تحقیق چندین زنجیره مورد مقایسه نسبی و ارزیابی قرار می گیرند لذا یک تحقیق میدانی است.
دسته بندی تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات:
تحقیقات علمی بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات به دو دسته ( توصیفی، آزمایشی ) تقسیم می شوند که تحقیق توصیفی شامل روشهای پیمایشی، تحقیق همبستگی، اقدام پژوهی، بررسی موردی و تحقیق علی-مقایسه ای است و تحقیق آزمایشی شامل روشهای تمام آزمایشی، شبه آزمایشی و تک آزمونی می باشد. ( سرمد و همکاران، 1385، 63-54)
چون دراین تحقیق روابط بین متغیرها در قالب تابع هدف، با استفاده از تکنیک های OR بیان میگردد و متغیرها مشاهده و اندازه گیری و توصیف میشوند لذا نوع روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی ریاضی میباشد.
1-8 جامعه
در این پژوهش جامعه در نظر گرفته شده، کلیه زنجیره های تأمینِ گروه خودروسازی سایپا در شهرهای تهران و گلپایگان می باشد.
همانطور که در بخش 1-4-1 بیان شد، در تحقیق حاضر برای سنجش کارایی از 4 ورودی در مرحله اول( تامین کننده)، 2 خروجی میانی و 2 خروجی نهایی( به ازای هر خودروساز) استفاده شده که طبق رابطه (2+2+4)*3، تعداد واحدهای تحت بررسی باید حداقل برابر 24 تا شود، لذا با صلاحدید اساتید محترم، 7 زنجیره تأمین برای چهار دوره سه ماهه در سال 1390 به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. بنابر این 28=7*4، DMU خواهیم داشت.
1-9 روش گردآوری اطلاعات
برای دستیابی به اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق، از روشهای مختلفی همچون مطالعات کتابخانه ای، اسناد و منابع علمی و جستجوی رایانه ای در سایت ها و پایگاههای اطلاعاتی مختلف استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به زنجیره های تأمین خودرو و دستیابی به داده های مربوط به ورودی ها و خروجی ها، اسناد و مدارک موجود در مرکز استراتژیک سایپا بررسی گردیده است.
1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات