دانلود پایان نامه با موضوع رتبه بندی واحدهای کارا و واحدهای ناکارا

دانلود پایان نامه

بنابراین، تحت فرض همکاری هر دو مرحله بطور مساوی برای کل زنجیره تأمین مهم محسوب می شوند، هردو بخش با هم همکاری می کنند و می خواهند کارایی کل و کارایی های بخش هایشان را مشترکاٌ افزایش دهند. کارایی های بخشی بطور همزمان ارزیابی می شوند و کارایی کل مساوی است با میانگین کارایی مراحل منفرد. (Halkos et al., 2011)
2-10 مدل تحقیق


مدلی که در این پژوهش بکار می بریم، بر اساس مدل Yan وChen (2011) می باشد، که در شکل (2-9) همراه با ورودی ها و خروجی های پیشنهادی، نمایش داده شده است. ما یک مدل DEA شبکه ای را برای ارزیابی کارایی زنجیره دو مرحله ای (تأمین کننده-تولیدکننده) در صنعت خودروی ایران بکار میبریم.
شکل 2-9 زنجیره تامین دو مرحله ای (Chen & Yan, 2011)

همانگونه که مشاهده می شود، ورودی های اولیه تأمین کننده عبارتند از هزینه مواد، تعداد کارکنان، هزینه قالبگیری و هزینه ماشین کاری، خروجی های آن تعداد و قیمت فروش هر قطعه است که در مرحله دوم ورودی های خودروساز نیز می باشند و خروجی نهایی تولید کننده سود و هزینه تعمیرات هر قطعه است.
همانطور که در فصل1 بیان شد، زنجیره های تأمین می توانند تحت دو مکانیزم متمرکز و غیر متمرکز کنترل شوند که در این تحقیق مکانیزم کنترلی متمرکز برای برخورد با تعاملات درونی زنجیره تأمین اتخاذ می شود. همچنین در تحقیق حاضر، از مدل مضربی CCRورودی محور بهره گرفته می شود.
در ادامه واحدهای مرجع هریک از واحدهای ناکارا را مشخص کرده و از رتبه بندی کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کارا استفاده می کنیم. در فصل سوم بطور مفصل تر به تشریح این مطالب می پردازیم.
فصل سوم:
روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد. روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. (خاکی، 1386، 201-193)
در این بخش از پژوهش به تفکیک، تمامی موارد مذکور در فصل اول را بطور مفصل تشریح می کنیم.
3-2 روش تحقیق
همانطور که در فصل اول بیان شد، این تحقیق از حیث هدف، یک تحقیق کاربردی است. تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی اند که نظریه ها، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرند. این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تأکید دارند و علتها را کمتر مورد توجه قرار می دهند، این تأکید بیشتر به واسطه آن است که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود. (خاکی، 1389، 202)
بر اساس اجرا یک تحقیق میدانی است. این نوع تحقیق بررسی های علمی غیر آزمایشی هستند که هدفشان، کشف روابط و تعامل بین متغیرهای گوناگون در ساختارهای اجتماعی و سازمان واقعی است. به طور کلی هر مطالعه علمی بزرگ یا کوچکی که روابط را به طور نظام یافته دنبال می کند، فرضیه ها را بیازماید و غیر آزمایشی باشد و در شرایط زندگی واقعی مانند جوامع محلی کارخانه ها، سازمان ها و موسسات اجرا گردد مطالعه میدانی تلقی می شود. (خاکی، 1389، 216)
از حیث روش و نحوه نگهداری اطلاعات یک تحقیق توصیفی است. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود و لازم به ذکر است که یک تحقیق توصیفی آنچه را که هست، توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود فرایندهای جاری یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. (خاکی، 1389، 210)
3-3 جامعه/ نمونه آماری
مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک می باشند، یک جامعه آماری را مشخص می سازند و معمولا آن را با N نمایش می دهند. (خاکی، 1389،273) در این پژوهش جامعه در نظر گرفته شده، کلیه زنجیره های تأمین صنایع خودروسازی گروه سایپا در شهرهای تهران و گلپایگان می باشد.
از آنجا که انجام هر تحقیق عملی مستلزم هزینه و زمان است، لذا هر محققی باید با توجه به مقتضیات روش تحقیق، ماهیت داده ها، نوع ابزار گردآوری آنها و ساختار جامعه آماری، نمونه ای را که معرف کیفیات و کمیات جامعه باشد، انتخاب نماید که در این گزینش باید نکات زیر مد نظر واقع شود:
نمونه بایستی با توجه به اهداف تحقیق انتخاب شود.
رعایت انصاف و عدم اعمال ذهنیتها شرط اساسی است.
عواملی در تعیین حجم یا اندازه نمونه موثرند. (خاکی، 1389، 158)
بر این اساس در این پژوهش از آنجا که می خواهیم کارایی زنجیره ها را با ساخت یک مدل تحلیل پوششی داده ها بسنجیم، لازم است که تعداد واحدهای مورد ارزیابی حداقل برابر با رابطه زیر باشد:
(تعداد خروجی ها + تعداد ورودی ها) * 3 تعداد واحدهای مورد ارزیابی