دانلود پایان نامه با موضوع روش آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه

استحقاق
66 تا 70
15
-خویشتن داری/خود انظباطی
71 تا 75
چ) اعتباروروایی پرسشنامه استاندارد الگوهای ناسازگار اولیه یانگ
منظور از روایی این است که محتوای ابزار گردآوری اطلاعات یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی اینکه هم داده های جمع آوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز پژوهش نباشد و هم اینکه داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشند (حافظ نیا،1378).
با عنایت به آنکه پرسشنامه الگوهای ناسازگار اولیه بر گرفته از مدل یانگ(1998) می باشد، بنابراین استاندارد بوده و همچنین روایی این پژوهش با استفاده از پرسش نامه خبرگان تأیید گردید.
ح) پایایی آزمون
یک مقیاس یا آزمون زمانی دارای پایایی است که در شرایط ثابت از انجام مکرر آن نتایج یکسان حاصل گردد . پس پایایی آزمون بیانگر قابلیت اعتماد به نتایج آزمون است . قابلیت اعتماد عبارت است از همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده باشد .
برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد پرسشنامه به عنوان ابزار اندازه گیری اطّلاعات از طرق مختلفی استفاده می شود که در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه به کار می رود .
خ) ضریب آلفای کرونباخ
با محاسبه این ضریب می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سولات یکسان بوده است. اساس این ضریب نیز بر پایه طیف ها یا مقیاس هاست. در واقع ضریب آلفای کرونباخ از جمله روش های تعیین پایائی آزمون با تاکید بر همسانی درونی است.
روش آلفای کرونباخ در شرایطی که نمرات سولات نه تنها برای گزینه های دو جوابی بله و خیر، بلکه برای گزینه های چند جوابی مانند طیف پنج گزینه ای لیکرت نیز قابل استفاده می باشد.
 در هر تحقیق و یا پایان نامه ای که بر اساس پرسشنامه تهیه و تنظیم می شود، بایستی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردد تا از یک سویه نبودن سوالات اطمینان حاصل گردد. این کار وقتی پیش نمونه یا پیش آزمون گرفته می شود انجام می پذیرد.
آلفای کرونباخ، ضریب روائی برای مقیاس های نگرش سنج را به صورت زیر بیان می کند :
جدول شماره 3-3- مقیاس سنجش کرونباخ و تحلیل پایایی آن
ضریب پایایی آلفای کرونباخ
شدت
کم
متوسط
زیاد
مقدار آلفای کرونباخ
45/0