دانلود پایان نامه با موضوع زمین لرزه

دانلود پایان نامه

بعدی چیدمان دوم ساختمان 12 طبقه 94
شکل 54) پیچش سازه در مد پنجم چیدمان دوم ساختمان 12 طبقه 94
شکل 55 ) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان دوم ساختمان 12 طبقه 95
شکل 56) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان دوم ساختمان 12 طبقه 96
شکل 57) نمای سه بعدی چیدمان سوم ساختمان 12 طبقه 97
شکل 58) پیچش سازه در مد پنجم چیدمان سوم ساختمان 12 طبقه 97
شکل 59) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان سوم ساختمان 12 طبقه 98
شکل 60) توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و سنون چیدمان سوم ساختمان 12 طبقه 99
شکل 61) نمای سه بعدی چیدمان چهارم ساختمان 12 طبقه 100
شکل 62) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان چهارم ساختمان 12 طبقه 100
شکل 63) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان چهارم ساختمان 12 طبقه 101
شکل 64) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان چهارم ساختمان 12 طبقه 102
شکل 65) نمای سه بعدی چیدمان پنجم ساختمان 12 طبقه 103
شکل 66) پیچش سازه در مد سوم چیدمان پنجم ساختمان 12 طبقه 103
شکل 67) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان پنجم ساختمان 12 طبقه 104
شکل 68) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان پنجم ساختمان 12 طبقه 105
شکل 69) نمای سه بعدی چیدمان ششم ساختمان 12 طبقه 106
شکل 70) پیچش سازه در مد ششم چیدمان ششم ساختمان 12 طبقه 106
شکل 71) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان ششم ساختمان 12 طبقه 107
شکل 72) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر وستون در چیدمان ششم ساختمان 12 108
شکل 73) نمای سه بعدی چیدمان هفتم ساختمان 12 طبقه 109
شکل 74) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان هفتم ساختمان 12 طبقه 109
شکل 75) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هفتم ساختمان 12 طبقه 110
شکل 76) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان هفتم ساختمان 12 طبقه 111
شکل 77) نمای سه بعدی چیدمان هشتم در ساختمان 12 طبقه 112
شکل 78) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان هشتم ساختمان 12 طبقه 112
شکل 79) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هشتم ساختمان 12 طبقه 113
شکل 80) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر وستون چیدمان هشتم ساختمان 12 طبقه 114
شکل 81) نمای سه بعدی چیدمان اول ساختمان 10 طبقه 116
شکل 82) پیچش سازه در مد سوم چیدمان اول ساختمان 10 طبقه 116
شکل 83) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان اول ساختمان 10 طبقه 117
شکل 84) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان اول در ساختمان 10 طبقه 118
شکل 85) نمای سه بعدی چیدمان دوم ساختمان 10 طبقه 119
شکل 86) پیچش سازه در مد سوم چیدمان دوم ساختمان 10 طبقه 119
شکل 87) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان دوم ساختمان 10 طبقه 120
شکل 88) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان دوم ساختمان 10 طبقه 121
شکل 89) نمای سه بعدی چیدمان سوم ساختمان 10 طبقه 122
شکل 90) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان سوم ساختمان 10 طبقه 122
شکل 91) نسب نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان سوم ساختمان 10 طبقه 123
شکل 92) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان سوم در ساختمان 10 طبقه 124
شکل 93) نمای سه یعدی چیدمان چهارم ساختمان 10 طبقه 125
شکل 94) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان چهارم ساختمان 10 طبقه 125
شکل 95) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان چهارم ساختمان 10 طبقه 126
شکل 96) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان چهارم ساختمان 10 طبقه 127
شکل 97) نمای سه بعدی چیدمان پنجم ساختمان 10 طبقه 128
شکل 98) پیچش سازه در مد سوم چیدمان پنجم ساختمان 10 طبقه 128
شکل 99) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان پنجم ساختمان 10 طبقه 129
شکل 100) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان پنجم ساختمان 10 طبقه 130
شکل 101) نمای سه بعدی چیدمان ششم ساختمان 10 طبقه 131
شکل 102) پیچش سازه در مد پنجم چیدمان ششم ساختمان 10 طبقه 131
شکل 103) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان ششم ساختمان 10 طبقه 132
شکل 104) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک تیر و ستون در چیدمان ششم ساختمان 10 طبقه 133
شکل 105) نمای سه بعدی چیدمان هفتم ساختمان 10 طبقه 134
شکل 106) پچیش سازه در مد چهارم چیدمان هفتم ساختمان 10 طبقه 134
شکل 107) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هفتم ساختمان 10 طبقه 135
شکل 108) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک تیر و ستون چیدمان هفتم ساختمان 10 طبقه 136
شکل 109) نمای سه بعدی چیدمان هشتم در ساختمان 10 طبقه 137
شکل 110) پیچش سازه در مد سوم چیدمان هشتم ساختمان 10 طبقه 137
شکل 111) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هشتم ساختمان 10 طبقه 138
شکل 112) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان هشتم ساختمان 10 طبقه 139
شکل 113) نمای سه بعدی چیدمان اول ساختمان 7 طبقه 141
شکل 114) پیچش سازه در مد سوم چیدمان اول ساختمان 7 طبقه 141
شکل 115) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان اول ساختمان 7 طبقه 142
شکل 116) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر ستون چیدمان اول ساختمان 7 طبقه 143
شکل 117) نمای سه بعدی چیدمان دوم ساختمان 7 طبقه 144
شکل 118) پیچش سازه در مد پنجم چیدمان دوم ساختمان 7 طبقه 144
شکل 119) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان دوم ساختمان 7 طبقه 145
شکل 120) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان دوم ساختمان 7 طبقه 146
شکل 121) نمای سه بعدی چیدمان سوم ساختمان 7 طبقه 147
شکل 122) پیچش سازه در مد سوم چیدمان سوم ساختمان 7 طبقه 147
شکل 123) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان سوم ساختمان 7 طبقه 148
شکل 124) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان سوم ساختمان 7 طبقه 149
شکل 125) نمای سه بعدی چیدمان چهارم ساختمان 7 طبقه 150
شکل 126) پیچش سازه در مد سوم چیدمان چهارم ساختمان 7 طبقه 150
شکل 127) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان چهارم ساختمان 7 طبقه 151
شکل 128) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان چهارم در ساختمان 7 طبقه 152
شکل 129) نمای سه بعدی چیدمان پنجم ساختمان 7 طبقه 153
شکل 130) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان پنجم ساختمان 7 طبقه 153
شکل 131) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان پنجم ساختمان 7 طبقه 154
شکل 132) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر وستون در چیدمان پنجم ساختمان 7 طبقه 155
شکل 133) نمای سه بعدی چیدمان ششم ساختمان 7 طبقه 156
شکل 134) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان ششم ساختمان 7 طبقه 156
شکل 135) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان ششم ساختمان 7 طبقه 157
شکل 136) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان ششم ساختمان 7 طبقه 158
شکل 137) نمای سه بعدی چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه 159
شکل 138) پیچش سازه در مد سوم چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه 159
شکل 139) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه 160
شکل 140) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه 161
شکل 141) نمای سه بعدی چیدمان هشتم ساختمان 7 طبقه 162
شکل 142) پیچش سازه در مد سوم چیدمان هشتم ساختمان 7 طبقه 162
شکل 143) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هشتم ساختمان 7 طبقه 163
شکل 144) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر وستون چیدمان هشتم ساختمان 7 طبقه 164
شکل 145) اطلاعات زمین لرزه San Fernado 167
شکل 146) اطلاعات زمین لرزه Northridge 168
شکل 147) اطلاعات زمین لرزه Cape Mendocino 168
شکل 148) اطلاعات زمین لرزه Whittier Narrows 168
شکل 149)خروجی تاریخچه جابجایی بام در چیدمان پنجم ساختمان 12 طبقه در راستای Y 176
شکل 150) خروجی تاریخچه جابجایی بام در چیدمان سوم ساختمان 12 طبقه در راستای Y 176
شکل 151) خروجی تاریخچه جابجایی بام در چیدمان دوم ساختمان 15 طبقه در راستای X 177
شکل 152) خروجی تاریخچه بام در چیدمان اول ساختمان 15 طبقه در راستای X 177
شکل 153) خروجی تاریخچه بام در چیدمان ششم ساختمان 10 طبقه در راستای Y 178
شکل 154) خروجی تاریخچه بام در چیدمان چهارم ساختمان 10 طبقه در راستای Y 178
شکل 155) تارخچه شتاب بام در چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه در راستای X 185
شکل 156)تارخچه شتاب بام در چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه در راستای Y 186
فهرست جدول ها
جدول 1) مقاطع به کار رفته در ساختمان 15 طبقه 65
جدول 2) مقاطع به کار رفته در ساختمان 12 طبقه 90
جدول 3) مقاطع به کار رفته در ساختمان 10 طبقه 115
جدول 4) مقاطع به کار رفته در ساختمان 7 طبقه 140
جدول 5)مشخصات شتاب نگاشت های ورودی 167
جدول 6) میزان جابجایی طبقه آخر چیدمان های 7 طبقه 174
جدول 7) میزان جابجایی طبقه آخر چیدمان های 10 طبقه 174
جدول 8) میزان جابجایی طبقه آخر چیدمان های ساختمان 12 طبقه 175
جدول 9) میزان جابجایی طبقه آخر چیدمان های ساختمان 15 طبقه 175
جدول 10) میزان زمان تناوب سازه در چیدمان های هشتگانه ساختمان 15 طبقه 179
جدول 11) میزان زمان تناوب سازه در چیدمان های هشتگانه ساختمان 12 طبقه 179
جدول 12) میزان زمان تناوب سازه در چیدمان های هشتگانه ساختمان 10 طبقه 180
جدول 13) میزان زمان تناوب سازه در چیدمان های هشتگانه ساختمان 7 طبقه 180
جدول 14) میزان جابجایی نسبی طبقات در چیدمان های ساختمان 7 طبقه 181
جدول 15) میزان جابجایی نسبی طبقات در چیدمان های ساختمان 10 طبقه 181
جدول 16) میزان جابجایی نسبی طبقات در چیدمان های ساختمان 12 طبقه 182
جدول 17) میزان جابجایی نسبی طبقات در چیدمان ساختمان 15 طبقه 182
جدول 18) مقایسه نتایج کلی چیدمان های ساختمان 7 طبقه 188
جدول 19) مقایسه نتایج کلی چیدمان های ساختمان 10 طبقه 188
جدول 20) مقایسه نتایج کلی چیدمان های ساختمان 12 طبقه 189
جدول 21) مقایسه نتایج کلی چیدمان های ساختمان 15 طبقه 189
جدول 22) مقایسه نتایج کلی چیدمان های ساختمان 15 طبقه تحت زلزله حوزه نزدیک با مولفه قائم 190
فهرست نمودارها
نمودار 1)جابجایی نسبی طبقات تحت زلزله Cape Mendosino در ساختمان 7 طبقه چیدمان 2 183
نمودار 2) جابجایی نسبی طبقات تحت زلزله San Fernado ساختمان7 طبقه چیدمان 3 183
نمودار 3) جابجایی نسبی طبقات نحت زلزله Whittier Narrows در ساختمان 10 طبقه چیدمان 7 184
نمودار 4) جابجایی نسبی طبقات تحت زلزلهCape Mendocino در ساختمان 12 طبقه چیدمان 184
چکیده
گاهی شرایط محیطی و منطقه ای سازه ای را مجبور به داشتن پلانی نامتقارن میکند. در سالهای اخیر تلاشهای زیادی برای ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه های نامتقارن و خصوصا پاسخ پیچشی آنها انجام شده است. سازه های نامتقارن ویژگی های خاصی در محدوده غیرخطی دارند که سبب شده است پیش بینی رفتار آنها در زمان زلزله پیچیده باشد. همچنین بررسی عملکرد ساختمانها در زلزله های گذشته نشان میدهد که معمولا ساختمان های نامتقارن نسبت به ساختمان های متقارن در برابر زلزله آسیب پذیرترند.
سیستم دیوار بررشی یکی از متداول ترین سیستم های مقاوم جانبی در ساختمان های بلند مرتبه و با ارتفاع متوسط است.اشکال مختلف دیوارهای برشی و نوع مناسب جانمایی آنها، میتواند به مقابله با نیروی زلزله و کمک به