دانلود پایان نامه با موضوع شاخص های ورودی و خروجی و رتبه بندی واحدهای کارا

دانلود پایان نامه

5-3-2-1 خروجی های نامطلوب……………………………………………………………………..52
3-5-3 مدل های DEA شبکه ای……………………………………………………………………………53
3 -5-3-1 مدل DEA دو مرحله ای…………………………………………………………………53


3 -5-4 روش رتبه بندی کارایی متقاطع……………………………………………………………………..55

3-6 شاخص های ورودی و خروجی…………………………………………………………………………………56
3-7 داده های جمع آوری شده………………………………………………………………………………………….57
3-8 نمونه ای از برنامه نویسی Lingo……………………………………………………………………………..59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………..69
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..70
4-2 نتایج حاصل از حل مدل های DEA سنتی و دو مرحله ای…………………………………………..70
4-3 واحدهای مجازی برای واحدهای ناکارا……………………………………………………………………….73
4-4 رتبه بندی واحدهای کارا……………………………………………………………………………………………76
4-5 تحلیل حساسیت شاخص های ورودی در مدل DEA شبکه ای…………………………………..78
4-6 پاسخ به پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………..80
4-7 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………82
4-8 پیشنهادها بر مبنای نتایج…………………………………………………………………………………………..83
4-9 پیشنهاد برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………..83
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..85
عنوان فهرست جداول صفحه
جدول 2-1 خلاصه ای بر تحقیقات انجام شده در زنجیره تامین با استفاده از DEA………………….29
جدول 3-1 داده های مربوط به زنجیره های تامین شرکت سایپا در سال 1390……………………….59
جدول 4-1 نتایج کارایی حاصل از حل مدل DEA سنتی………………………………………………………71
جدول 4-2 نتایج کارایی حاصل از حل مدل DEA دو مرحله ای…………………………………………..72
جدول 4-3 ورودیهای واحدهای مجازی برای مدل سنتی DEA…………………………………………….73

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد پیش فعال و شیمیایی