دانلود پایان نامه با موضوع طرحواره های ناسازگار اولیه و نیازهای هیجانی اساسی

دانلود پایان نامه

ت) اهداف تحقیق
– هدف اصلی :
بررسی نقش خانواده در بزهکاری اطفال.
اهداف فرعی:
بررسی رابطه بین پانزده بعد الگوهای ناسازگار اولیه و نقش آن در بزهکاری اطفال.
ث) تعریف نظری واژه های کلیدی تحقیق
-طفل
طفل به بیان قانون مدنی فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. بلوغ شرعی درپسر ١۵ سال تمام قمری و در دختر ٩ سال تمام قمری می باشد . با این وصف منظور از طفل در این مقاله پسر زیر ١۵ سال و در دختر زیر ٩ سال مد نظر می باشد.
– بزهکاری
بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی خود عمل خطائی قلمداد می شود که ناشی از ترک انجام وظیفه قانونی با انجام یک عمل خطائی است که جرم قلمداد نمی شود که این لفظ بیشتر برای کودکان واطفال به کاربرده می شود بزهکاری در هر حال از لحاظ اصطلاحی معنای بسیار نزدیکی با جرم و تبهکاری دارد ولی به این لحاظ در برابر اطفال استعمال می شود که اطفال با توجه به روح لطیف و ساده ای که دارند نامناسب است که آن ها را به مجرم و تبهکاری عنوان کرد و ازاین حیث اطفال، بزهکار نامیده می شوند و در برخی از موارد نیز بزهکار به فردی اطلاق می شود که صرفا مرتکب جرم نشده ولی به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماعی باشد(احمدی،1392).
– الگو(طرحواره)های ناسازگار اولیه
از دیدگاه یانگ “طرحواره ها باورهای عمیق و مستحکم فرد در مورد خود و جهان هستند و حاصل آموزه های سال های نخستین زندگی اند. طرحواره ها دانش ما در مورد خودمان و جهان هستند و به ما می گویند چگونه ایم و جهان چگونه است” (یانگ و کلاسکو ویشار ، 2003).
یانگ آن دسته از طرحواره ها را که منجر به شکل گیری مشکلات روانشناختی می شوند طرحواره های ناسازگار اولیه می نامد و معتقد است طرحواره ها، به الگوی خود تداوم بخش از خاطرات، هیجانات، شناخت ها، حواس و ادراکات اطلاق می شود که رفتارها را هدایت می کنند (همان منبع). آنها موضوعات ثابت و درازمدتی هستند که در دوران کودکی بوجود می آیند و به زندگی بزرگسالی راه می یابند و تا حد زیادی ناکارآمدند (یانگ، 1999، یانگ ، کلاسکو، ویشار، 2003 ).
یانگ مفهوم طرحواره های ناسازگار اولیه را مطرح می کند و معتقد است به دلیل ارضانشدن نیازهای هیجانی اساسی دوره کودکی، تجارب ناگوار دوره کودکی و خلق و خوی هیجانی کودک طرحواره های ناسازگار اولیه به وجود می آیند. این طرحواره ها الگوها یا درون مایه های عمیق و فراگیری هستند، که از خاطرات، هیجان ها، شناخت واره ها واحساسات بدنی تشکیل شده اند، در دوره کودکی یا نوجوانی شکل گرفته اند، در مسیر زندگی تداوم دارند، درباره خود و روابط با دیگران هستند و به شدت ناکارآمدند.
ج) تعاریف عملیاتی
– الگوهای ناسازگار اولیه:
در رابطه الگوها یا طرحواره های ناسازگار اولیه مدل این پژوهش مبتنی بر مدل یانگ(1990) می باشد. این پرسشنامه شامل 15 زیر مقیاس:1-محرومیت هیجانی(سوالات 1تا5)، 2- رها شدگی(سوالات6 تا10)، 3-بی اعتمادی/بدرفتاری(سوالات 11 تا15)، 4- انزوای اجتماعی/بیگانگی (سوالات 16 تا20)، 5-نقص وشرم (سوالات 21تا25 )، 6-شکست خورده(سوالات 26 تا30)، 7-وابستگی/ بی کفایتی(سوالات 31 تا35)، 8- آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری(سوالات 36تا40)، 9- گرفتاری(سوالات 41 تا45)، 10- اطاعت(سوالات 46 تا50)، 11-ایثار(سوالات 51 تا55)، 12-بازداری هیجانی(سوالات 56 تا60)، 13-معیار سرسختانه (سوالات 61 تا65)، 14-استحقاق(سوالات 66 تا70)، 15-خویشتن داری/ خود انظباطی (سوالات 71 تا75)، ناکافی می باشد.
چ) قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق مراکز بازپروری و کانون های نگهداری از اطفال مجرم(اصلاح و تربیت) واقع در شهرستان گرگان می باشد.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق سه ماهه سوم و چهارم سال 1393 می باشد.
قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین نقش خانواده در بزهکاری اطفال می باشد، و برای آنکه بتوانیم این ارتباط را بسنجیم باید یک متغیر را مستقل و بقیه ی عوامل را متغیر وابسته محسوب کنیم. بنابراین با توجه به موضوع شیوه های تربیتی خانواده را پارامتر مستقل و بزهکاری اطفال را پارامتر وابسته در نظر می گرفته و رابطه هر یک از ابعاد شیوه های تربیتی خانواده با توجه به طرحواره های ناسازگار اولیه را با بزهکاری اطفال بررسی می کنیم.
ح) مدل مفهومی تحقیق
در رابطه الگوهای ناسازگار اولیه مدل این پژوهش مبتنی بر مدل یانگ(1990)می باشد. پرسشنامه 75 آیتمی فرم کوتاه (SQ-SE) شامل 15زیر مقیاس: 1-محرومیت هیجانی، 2- رها شدگی 3-بی اعتمادی/بدرفتاری 4- انزوای اجتماعی/بیگانگی 5-نقص وشرم 6-شکست خورده 7-وابستگی/بی کفایتی 8- آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری 9- گرفتاری 10-اطاعت 11-ایثار 12-بازداری هیجانی 13-معیار سرسختانه 14-استحقاق 15-خویشتن داری/خود انظباطی ناکافی می باشد.و همچنین در مورد هوش معنوی مدل تحقیق براساس مدل هوش معنوی کینگ شامل 4 بعد: گسترش خودآگاهی، معناسازی، آگاهی متعالی وتفکر وجودی نقادانه می باشد.
شکل1-1- مدل مفهومی تحقیق