دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد زنجیره تأمین و اندازه گیری کارایی

دانلود پایان نامه

j=1,…,n DMUj
r= 1,…,s yrj d=1,…,D Zdj i=1,…,n xij
شکل 2-8 فرایند دو مرحله ای(Cook et al., 2010)

2-9-1 انواع مدل های DEA برای ارزیابی فرایندهای دو مرحله ای
Cook و همکاران در تحقیقی در سال 2010 انواع مدل های مختلف DEA برای اندازه گیری کارایی فرایندهای شبکه ای دو مرحله ای را به 4 دسته زیر طبقه بندی کردند:
-رویکرد DEA استاندارد -رویکرد DEA شبکه ای
-رویکرد تجزیه کارایی -رویکرد تئوری بازیها

2-9-1-1 رویکرد DEA استاندارد
در این رویکرد بطور ساده از مدل DEA استاندارد استفاده می شود یعنی دو جریان DEA مجزا برای دو مرحله به ترتیب 1 و 2، برای محاسبه و بکار برده می شود. چنین رویکردی نمی تواند با داده های میانی (Zdj) به درستی عمل کند. بطور مثال اگر مرحله اول را کارا و مرحله دوم را ناکارا در نظر بگیریم، هنگامی که مرحله دوم عملکردش را از طریق کاهش ورودی های Zdj تحت یک مدل DEA ورودی محور، بهبود می دهد، کاهش Zdj ممکن است مرحله اول را ناکارا کند.
2-9-1-2 رویکرد تجزیه کارایی
این روش به این دلیل که مقادیر کارایی بخشی و را به ترتیب برای مرحله 1 , 2 ارائه می دهد، مفید است و برای تعریف کارایی کل فرایند دو مرحله ای به صورت یا ، مناسب است. از آنجا که و ، لذا سیستم زمانی کارا خواهد بود که .
2-9-1-3 رویکرد DEA شبکه ای
در دو رویکرد فوق فقط مقادیر میانی، ورودی های مرحله دوم هستند. ورودی های مستقل دیگری برای مرحله دوم وجود ندارد. در حالیکه انواع دیگری از فرایندهای دو مرحله ای و حتی DMU هایی با ساختارهای شبکه ای وجود دارد که در آنها علاوه بر مقادیر میانی، ورودی های دیگری هم وارد مرحله دوم می گردد.
2-9-1-4 رویکرد تئوری بازیها
چهارمین نوع از رویکردها از مفهوم تئوری بازیها استفاده می کند که توسط Liang و همکاران در سال 2006 مطرح شد. آنها دو مدل بازی همکاری و غیر همکاری را برای بررسی عملکرد زنجیره تأمین با دو عضو (فروشنده و خریدار) بکار بردند. (Liang et al., 2006)
در ادامه، مدل های دو مرحله ای را به دو صورت مورد مطالعه قرار می دهیم: مدل غیر همکاری و مدل همکاری
2-9-1-4-1 مدل غیر همکاری DEA دو مرحله ای
مدل غیر همکاری به صورت ساختار رهبر- پیرو مدلسازی می شود. (Liang et al., 2006)
این مدل می تواند به دو حالت باشد. حالت اول به این صورت است که زیر واحد در مرحله اول به عنوان رهبر و زیر واحد در مرحله دوم به عنوان پیرو می باشد. در حالت دوم، زیر واحد در مرحله دوم به عنوان رهبر و زیر واحد در مرحله اول به عنوان پیرو می باشد. (Zha & Liang, 2010)
در ساختار رهبر- پیرو، ابتدا رهبر ارزیابی می شود و سپس پیرو با استفاده از اطلاعات مربوط به کارایی رهبر، ارزیابی می شود. (Liang et al., 2006)
2-9-1-4-2 مدل همکاری DEA دو مرحله ای
در ساختار همکاری، کارایی مشترک که به صورت میانگین امتیازات کارایی فروشنده و خریدار مدلسازی می شود، حداکثر شده و هر دو عضو زنجیره تأمین بصورت همزمان ارزیابی می شوند.(Liang et al., 2006)