دانلود پایان نامه با موضوع مدل دو مرحله ای و پذیرش تکنولوژی

دانلود پایان نامه

: وزن داده شده به خروجی r
Xij : مقدار داده i از واحد j


ZPj : مقدار داده میانی P از واحد j
Yrj : مقدار خروجی r از واحد j
j=1, … , n
j=1, … , n
j=1, … , n
j=1, … , n t=2,…, h-1 ,

مدل 2-7 کارایی کل سیستم هایی با ساختار سری
با حل مدل، ضرائب و و که ضرائب بهینه بوده، بدست آمده و سپس با استفاده از آنها کارایی هر فرایند برای k تا DMU به صورت زیر محاسبه می گردد :
t = 2, … , h-1

( مدل 2-8 )
نتیجه که t=1, … ,h همان بوده که کارایی کل سیستم می باشد. در این حالت یک واحد تصمیم گیرنده وقتی کارا است که تنها تمامی فرایندهایش کارا باشند. اگر یک فرایند از نظر کارایی در سطح خیلی پایینی باشد باعث می شود کارایی سیستم پایین بیاید ولی اگر همه فرایندها دارای کارایی بالایی باشند، کارایی سیستم بالا خواهد رفت.
2-7-1-2 ساختار موازی
در یک واحد تصمیم گیری چند بخشی هر گاه فعالیت بخشها به صورت موازی در کنار یکدیگر قرار گیرند، سیستم ساختار موازی دارد. در این ساختار، ورودی کل بین تمامی بخشها تقسیم می شود و خروجی کل از خروجی تمام بخشها حاصل می شود. ( حیدری، 1390)
در این ساختار h تا فرایند بصورت شکل(2-4) بهم متصلند. Kao برای محاسبه کارایی این نوع سیستم ها و فرایندهایش بطور همزمان یک مدل DEA را ارائه داد. در این حالت xijt بعنوان i امین ورودی و Yrjt بعنوان r امین خروجی است. t تا فرایند برای واحد تصمیم گیرنده j در نظر گرفته شده است. مجموع ورودی های فرایند با ورودی سیستم برابر است به طوریکه و برای خروجی های فرایند هم به همین صورت می باشد. یک سیستم موازی وقتی کاراست که تمام فرایندهایش کارا باشند.
شکل 2-4 ساختار موازی(Kao, 2009)
2-7-2 انواع مدل های DEA شبکه ای
انواع اصلی مدل های DEA شبکه ای همانطور که فار و گراسکف در سال 2000 و نیز فار و همکاران در سال 2007 شرح دادند عبارتند از : مدلهای ایستا ، پویا و پذیرش تکنولوژی
2-7-2-1 مدل ایستا
مدلهای ایستا هنگامی که مراحل توسط مقادیر میانی بهم متصل می شوند، بکار برده می شوند. مدلهای DEA دو مرحله ای موارد خاص مدلهای ایستا هستند. در حالت کلی، ممکن است مراحل چندگانه ای وجود داشته باشد که با مقادیر میانی بهم متصلند. بعلاوه داده های برونزا و ستاده های نهایی ممکن است در هر مرحله ای وجود داشته باشند.
فار و ویتاکر در سال 1995 یک مدل دو مرحله ای را بررسی کردند (شکل 2-5 ) که “1” نماینده مرحله 1 و “2” نماینده مرحله 2، “0” مرحله ای است که در آن ورودی ها وارد سیستم می شوند و “3” مرحله ای است که در آن خروجی های نهایی تولید می شوند. بردار ورودی ها با X0ic مشخص شده که “ic” مرحله منحصر بفرد است که ورودی را مصرف می کند و 0 مرحله ای را نشان می دهد که در آن ورودی وارد سیستم می شود. ورودی های کلی باید مساوی یا بیشتر از مجموع ورودی های تمام مراحل باشند. بردار خروجی ها با Yipic مشخص شده که “ip” مرحله ای است که خروجی را تولید می کند و “ic” مرحله ای است که خروجی را مصرف می کند.
X01 Y13