دانلود پایان نامه با موضوع مدل های تحلیل پوششی داده و عملکرد زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه

ظرفیت و امکانات تولید، قابلیت فنی، موقعیت مالی، موقعیت جغرافیائی قابلیت مدیریت و تجربه
قیمت، کیفیت، تحویل بموقع محصول


دارابی و سعیدی
1387
طراحی یک مدل تلفیقی برای ارزیابی عملکرد تامین کنندگان و تخصیص سفارش ها با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی چندهدفه
سرمایه تامین کننده، نرخ رشد تامین کننده، سابقه همکاری، حجم قرارداد، معکوس هزینه حمل و نقل
تعداد کارشناسان، معکوس شاخص Lead time، معکوس دوباره کاری، مهارت کارکنان، شاخص بموقع بودن، توانایی مدیریت و سطح تکنولوژی
جعفری و فتحی الماس
1390
ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA)
هزینه، توانایی داخلی تولید، چرخه زمانی
درآمد و نرخ تحویل بموقع
نجفی و موحدی مهر
1390
استراتژ ی جدید انتخاب تامین کننده در زنجیره تأمین با استفاده از DEA
دارایی های ثابت، کارمندان، پرداخت ها
وام و سود
اعتبار و وام درون بانک
2-6 نقص DEAسنتی در ارزیابی کارایی زنجیره تأمین
مدل سنتی تحلیل پوششی داده ها (DEA) بدلیل وجود مقادیر میانی مربوط به اعضای زنجیره تأمین، نمی تواند به درستی برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین و اعضایش بکار رود.(Liang et al., 2006)
مدل های DEA با هر DMU مانند یک ” جعبه سیاه ” رفتار می کنند. بدون هیچ توجهی به مراحل میانی، داده ها وارد و ستاده ها خارج می شوند. در نتیجه تهیه اطلاعات خاص برای مدیران در مورد منابع ناکارایی درون DMUهایشان اگر غیر ممکن نباشد، مشکل است. (Lewis & Sexton, 2004)
لازم به ذکر است، زنجیره تأمین یک زنجیره ساده منفرد تشکیل شده از تعدادی عنصر تجاری یک به یک متصل نیست. بلکه بیشتر شبکه ای است ، از تعداد زیادی اعضاء که هرکدام میتوانند باهم دارای روابط پیچیده ای باشند.(اعتباری و پوراسفندیانی،1384)
بنابراین یک اندازه گیری عملکرد مناسب برای زنجیره تأمین باید طوری طراحی شود که ویژگی های شبکه ای و روابط درون آن را در نظر بگیرد. ((Chen&Yan, 2011 لذا در ادامه DEA شبکه ای و انواع ساختارهای آن شرح داده می شود.
2-7 مدل DEA شبکه ای
Fare و Grosskopf در سال 2000 رویکرد DEA شبکه ای را برای مدلسازی فرایندهای چندمرحله ای عمومی با ورودی و خروجی های میانی ارائه دادند. (Liang et al., 2006) این مدل روابط میانی DMU را پیش بینی میکند و به ما اجازه میدهد درون یک DMU پیچیده با گره های چندگانه را ببینیم. ((Bogetoft et al., 2009 شکل 2-2 ساختار داخلی یک واحد در مدل شبکه ای را نشان می دهد.