دانلود پایان نامه با موضوع همبستگی پیرسون و بزهکاری اطفال

دانلود پایان نامه

فهرست جداول و اشکال


عنوان صفحه
مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………10
کدگذاری و امتیاز دهی سوالات براساس مقیاس 5 گزینهای لیکرت……………………………………………..73
سرفصل سوالات پرسشنامه استاندارد الگوهای ناسازگار اولیه یانگ………………………………………………73
مقیاس سنجش کرونباخ و تحلیل پایایی آن……………………………………………………………………………….76
مقدار آلفای کرونباخ و تحلیل پایایی…………………………………………………………………………………………77
جدول فراوانی جدایی والدین در کودکان مرکز بازپروری……………………………………………………………80
نمودارهیستوگرام وضعیت جدایی والدین………………………………………………………………………………….80
جدول فراوانی وضعیت مالی خانواده کودکان مرکز بازپروری………………………………………………………81
نمودارهیستوگرام وضعیت مالی خانواده……………………………………………………………………………………..81
جدول فراوانی فوت پدر در کودکان مرکز بازپروری…………………………………………………………………….82
نمودارهیستوگرام وضعیت فوت پدر………………………………………………………………………………………….82
جدول فراوانی والدین معتاد در کودکان مرکز بازپروری……………………………………………………………….83
نمودارهیستوگرام وضعیت اعتیاد والدین……………………………………………………………………………………..84
آزمون فرض نرمال بودن متغیرها (کولوموگروف – اسمیرنف) ………………………………………………………84
رابطه میان شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال در کانون اصلاح تربیت گرگان …………………………..85
تفسیر نتایج ضریب همبستگی در SPSS…………………………………………………………………………………….86
بررسی همبستگی ابعاد الگوهای نا سازگار اولیه و بزهکاری اطفال…………………………………………………87
چکیده:
خانواده یکی از اساسی ترین نهاد های هر جامعه ای است. رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واکنش های کودکان نیز موثر است. این واکنش ها در زمینه ساختار شخصیتی فرد در دوران بلوغ و قبل آن سهم بسزایی دارد . نوجوانان در این سنین نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد که در این راه به آنان کمک کند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست که مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . در این تحقیق به بررسی رابطه بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال پرداختیم . جامعه آماری تحقیق برابر با 40 نفر از کودکان کانون اصلاح تربیت شهرستان گرگان بوده است . پرسشنامه تحقیق برگرفته از الگوی ناسازگار اولیه مدل یانگ می باشد که شامل 75 سوال بوده که از 15 مقیاس تشکیل شده است . همچنین از آزمون همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات تحقیق استفاد کردیم. نتایج حاکی از این بود که بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری افراد ارتباط زیادی وجود دارد که این ارتباط از نوع معکوس می باشد .یعنی هر چه شیوه تربیت والدین بهتر باشد، احتمال بزهکار شدن کودک کمتر می شود . در ادامه تمام 15 مقیاس الگوهای ناسازگار اولیه نیز با بزهکاری افراد مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج در فصل 4 و 5 آمده است.
کلمات کلیدی : شیوه تربیت والدین، بزهکاری اطفال، الگوی ناسازگار اولیه، مدل یانگ
کلیات تحقیق
کلیات تحقیق