دانلود پایان نامه برنامه‌ریزی منابع انسانی و سیستم ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

عدم تمایل برخی از کارکنان به پاسخگویی سوالات مربوطه.
تاثیر تفاوت ادراکی بین کارکنان از مفاهیم پرسشنامه در پاسخ های آنان.
کمبود تحقیقات انجام شده مشابه با تحقیق حاضر.
پیشنهادات
الف) پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش
با توجه به فرضیه اول پژوهش پیشنهاد می شود: اقدامات علمی هیئت رئیسه سازمان حامی ارزش‌های سازمان باشد و رئیس و معاونان از تلاش و جدیت افرادی که در بهبود سازمان موثرند شخصا قدردانی سازنده انجام دهند. همچنین رئیس به طور منظم با اختصاص دهندگان مالی برای بهبود امور سازمان تماس حاصل نماید.
با توجه به فرضیه دوم پژوهش پیشنهاد می شود: فعالیت‌های کارکنان در چهارچوب استراتژی و اهداف سازمانی باشد و سازمان آمادگی اعمال تغییرات در استراتژی‌ها را دارا باشد و در این زمینه هوشمندانه عمل نماید. همچنین برنامه‌ریزی منابع انسانی در دانشکده از استراتژی و اهداف سازمانی تاثیر بپذیرد.
با توجه به فرضیه سوم پژوهش پیشنهاد می شود: سازمان در زمینه همسوسازی نیازهای آموزشی افراد با اهداف سازمان از طریق نظام ارزیابی اقدام نماید و کارکنان پرورش یافته در این دانشگاه نیازهای بخش سازمان را بطور قابل اعتمادی برآورده سازند. همچنین تخصص و گرایش های جدید با توجه به نیازهای آموزشی تشخیص داده شده، طراحی و اجرا گردد.
با توجه به فرضیه چهارم پژوهش پیشنهاد می شود: کارکنان سازمان در جهت بهبود امور مشارکت داده شوند و دانشگاه با کارکنان ارتباط و گفتمان متقابل داشته باشد و جریان اطلاع‌رسانی در دانشگاه مناسب باشد. همچنین منابع در جهت تحقق اهداف استراتژیک اختصاص یابد که باعث موفقیت سازمان می‌شود. فناوری‌های جدید در جهت پیشرفت هر چه بیشتر کارکنان به کار گرفته شود. می‌دانیم که آگاهی و شناخت نقطه‌ی آغازین هر توفیقی است اگر آموزش و رویکردهای نوین مدیریت در یک سازمان به فراموشی سپرده شود می‌توان به انتظار سقوط آن سازمان نشست. از اینرو دانشگاه نیز باید به آموزش کارکنان و حتی مشتریان و جامعه‌ی پیرامون خود بپردازد. اگر کارکنان دانشگاه به چیستی و اهمیت رویکردهای نوین مدیریتی از جمله تعالی سازمانی پی ببرند، میل و رغبت بیشتری به پیاده‌سازی آنها نشان خواهند داد.
با توجه به فرضیه پنجم پژوهش پیشنهاد می شود: بهبود مستمر، در زمینه شناسایی نیازها ، با الگو گرفتن از سازمان‌های موفق صورت گیرد. نظام ارزیابی مدونی جهت ارزیابی تمامی فرایندها در دانشگاه تدوین شود و فعالیت‌های پشتیبانی، اداری، نیز هم سطح امور آموزشی مورد توجه قرار گرفته و به طور مستمر بهبود یابد. مدیران دانشگاه پیشنهاد می‌شود که با افزایش بودجه‌ی اختصاص یافته به همایش‌ها، جلسات، و دوره‌های آموزشی و نیز طرحهای پژوهشی هم به بهبود معیار نتایج عملکردی کمک کرده و هم برای استاندارد سازی و شکل‌گیری طرحهای جدید تعریف فرایندها، مجالی فراهم آورند و از این رهگذر معیار فرایندها را نیز تقویت نمایند.
با توجه به فرضیه ششم پژوهش پیشنهاد می شود: ارتباط مستمر و مناسبی بین سازمان و جامعه در زمینه نیاز سنجی جامعه و رضایت سازمان ایجاد شود و میزان رضایت جامعه از اهداف سازمان روبه بهبود پیش رود. رضایت جامعه از محافظت از محیط زیست و نیز حفظ منابع انرژی در نظر گرفته شود و میزان رضایت جامعه از ارائه خدمات با کیفیت اندازه گیری شود. هر سازمانی برای ادامه‌ی حیات و کسب موفقیت ناگزیر است که به تمامی ویژگی‌ها و اقتضائات محیط پیراموم خود توجه کند دانشگاه نیز برای دستیابی به این مهم می‌بایست بیش از پیش به جامعه‌ی پیرامون خود بها داده و در جلب توجه آن بکوشد. شرکت در مراسم‌های مختلف اجتماعی، برقراری روابط نزدیک با سازمان‌ها و نهادهای مختلف جامعهف توجه به مطالبات روز جامعه، همکاری نزدیک با دولت برای انجام اقدامات به روز از جمله عواملی هستند که به شرکت در بهبود معیار نتایج جامعه یاری خواهند رساند.
با توجه به فرضیه هفتم پژوهش پیشنهاد می شود: میزان رضایت کارکنان از برنامه بهبود منابع انسانی تقویت شود و میزان رضایت کارکنان از وضع فعلی خود بهبود یابد. همچنین میزان رضایت کارکنان از سیستم ارزیابی عملکرد خود روبه بهبود رود و میزان رضایت کارکنان از ارزیابی‌های برنامه‌ریزی، امور حقوقی و مالی روندی در نظر گرفته شود.
با توجه به فرضیه هشتم پژوهش پیشنهاد می شود: رضایت مشتریان از عملکرد سازمان و رفتار کارکنان دانشگاه مورد سنجش قرار گیرد و در تصمیم گیری های دانشگاه در نظر گرفته شود . همچنین کیفیت ارائه شده به دانشجویان بهبود یابد. از آنجا که مشتریان مهمترین اجزا یا مخاطبانی هستند که مدل EFQM بر آنها تاکید دارد، لازم است که برای تامین رفاه آنان و برآوردن نیازها و انتظاراتشان برنامه‌ریزیهای دقیقی صورت گیرد. شرکت دادن مشتریان در فرایند برنامه‌ریزی و هدفگذاری و دریافت مستمر، منظم و صحیح بازخورد کار بخشهای مختلف شرکت از آنان تعریف یک سیستم شفاف و بیطرف برای جمع‌آوری شکایات مشتریان و توجه خاص و پیگیرانه به تمامی آنها و به بیان خلاصه احترام به تمامی حقوق مشتریان بعنون دلیل وجودی سازمان از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود معیار نتایج مشتریان کمک کند.
ب) پیشنهادات مبتنی بر تجارب پژوهشگر
تعیین دقیق نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود
حمایت از خواسته های دانشجویان
ایجاد بینش یا الگو در جهت تعالی و کمال جویی
اندازه‌گیری عملکرد توانمندسازها، فرایندها و رابطه آنها با نتایج کار
اندازه‌گیری حوزه‌های کاری مالی و غیر مالی
کمک به پنچ مارکینگ و مقایسه اجزای دانشگاه با دانشگاه های رقیب
اندازه‌گیری به منظور بهبود به جای اندازه‌گیری به منظور کنترل
نگاه جامعی به ذینفعان سازمان جامعه، دانشجو، کارکنان، سهامداران
نگاه جامعی در انتخاب معیارها و شاخص‌ها.
ارائه روش سیستماتیک و مبتنی بر واقعیت جهت ارزیابی دانشگاه
ساختار مناسبی برای تحلیل نتایج ارزیابی سازمان.
امکان سنجش کمی