دانلود پایان نامه تحلیل داده و محدودیت

دانلود پایان نامه

پیشینه تحقیقات…………………………………………………………………… ……………… ……………………66
الف) پیشینیه داخلی………………………………………………………………………… ………. ………. ……..66
ب) پیشینه خارجی………………………………………………………………………… ………. ………. ………. 68
فصل سوم: روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………71
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………71
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………73
جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………73
نمونه آماری و شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………73
ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………..74
روایی و پایایی پرسش‌نامه‌…………………………………………………………………………………….76
روش تجزیه تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………78
فصل چهارم: داده‌هاو تجزیه و تحلیل
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..81
الف : توصیف جمعیت‌شناختی داده‌ها…………………………………………………………………………. ………………… ……………….82
ب : توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………… …… .86
ج:تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………….. 86
فصل پنجم: خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهادها
خلاصه ………………………………………………………………………………………………………..98
نتایج …………………………………….. ……………………………………………………………………99
بحث و تفسیرنتایج.. ……………………………………………………………………………………..100
محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………………103
الف) محدودیت هایی درکنترل محقق…………………………………………………………….. 103
ب) محدودیت هایی خارج ازکنترل محقق………………………………………………………..103
پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………..103
الف- پیشنهادهای مبتنی برنتایج تحقیق……………………………………………………………..103
ب- پیشنهادهای مبتنی برتجارب محقق…………………………………………………………….105
مطلب مشابه :  دیدگاه فقهای امامیه و فقهای امامیه