دانلود پایان نامه تولید انبوه و محیط زیست

دانلود پایان نامه

6-  علفها ی هرز کنار و حاشیه مزارع که پناهگاه لاروها در زمستان می‌باشند را کنده و بسوزانند.
7-  از خزانههای برنج همه روز بازرسی کرده تا چنانچه پروانهها تخمریزی کرده باشند برگهای آلوده را چیده و از بین ببرند.
8-  از انتقال نشاهائیکه آلوده یا مظنون به آفت هستند به زمین اصلی خودداری شود.
9-  طبق نظر کارشناسان اصلاح بذر و نهال حتیالمقدور از ارقام زودرس جهت کشت استفاده شود و چنانچه ممکن است خزانهها را با نایلون محفوظ کنند تا نشاها زودتر برای کشت آماده گردد. رویهم رفته همه ارقام برنج در مازندران کم و بیش به کرم ساقهخوار آلوده می‌شوند ولی از نظر میزان خسارت ارقام زودرس و میانرس به علت اینکه قبل از ظهور و یا حداکثر تا اوایل فعالیت لاروهای نسل سوم برداشت می‌شوند خسارت کمتری متحمل می‌گردند.
10– در بهار که موقع خروج پروانههاست باید هر مزرعه دارای تله نوری باشد، تله های نوری ساده بوده و عبارت از یک فانوس معمولی است که در زیر آن یک طشت آب قرار دارد. پروانهها که به طرف نور می‌آیند در داخل آب افتاده و تلف می‌شوند(نظریان، 1385).
2-6-2- مبارزه بیولوژیک:
   مبارزه بیولوژیکی یکی از دستاوردهای مهم برای کنترل آفات مهم در شالیزار ایران بویژه کرم ساقهخوار برنج طی دو دهه اخیر می باشد. مبارزه بیولوژیکی بااستفاده از زنبور تریکوگراما Trichogramma evanescensدر مزارع برنج شمال کشور از اوایل دهه 60 باشناسایی سوش هایی اززنبورتریکوگراما درنقاط مختلف و روی میزبانهای آن ازقبیل کرم ساقهخواربرنج، کرم سبز برگخواربرنج، کرم ساقهخوار ذرت، مگس زیتون و غیره با تلاش و کوشش محققین ازدانشگاه،موسسه گیاهپزشکی، موسسه تحقیقات برنج شروع گردید.پس از 10سال تحقیقات درپرورش،تکثیر روی میزبان واسط و رهاسازی این حشره مفید از اوایل دهه70 در مزارع برنج آغاز گردید.
تاریخچه استفاده از زنبورتریکوگراما Trichogramma evanescensدر کنترل آفات به گذشتههای دور بر میگردد، زمانی که فلاندردرسال 1926 برای تولید انبوه زنبور تریکوگراما ازتخم بید غلات استفاده میکرد مورد توجه قرارگرفت.در سه دهه اخیر از این حشره مفید برای کنترل بسیاری از آفات در بیش از 30 کشورجهان انجام گرفته است.در دهه 2000میلادی سالانه حدود 30 میلیون هکتار از زمینهای کشاورزی و جنگلی تحت پوشش کنترل بیولوژیکی آفات بوسیله زنبور تریکو گراما Trichogramma evanescensبوده است. اکثر جنسهای شناخته شده زنبورهای خانواده تریکوگراماتیده دامنه میزبانی وسیعی دارند. جنس تریکوگراما تخم حشرات راسته بالپولکداران(بیش از200 گونه)،سختبالپوشان، دوبالان،جوربالان وناجوربالان،زنبورهای گیاهخوار را انگلی مینماید.
از روشهای موثر دیگر مبارزه با کرم ساقه خوار برنج روش بیولوژیک است. در این روش از چند گونه از حشرات شکاری و دو گونه زنبور پارازیت شفیره نسل زمستانه از خانواده Ichneumonidae استفاده می‌شود، یک نوع زنبور پارازیت لارو به نام Apanteles و گونه دیگر زنبور پارازیت تخم از خانواده Trichogrammatidae، یک نوع سوسک شکاری از خانواده Staphylinidea موسوم به دراکولا که از تخم کرم ساقهخوار نیز تغذیه می‌نمایند (سلیمانی و امیری لاهیجانی، 1382).
Andralusspinidems که نیز آفت را شکار می‌کند، و یک نوع قارچ به نام Beauveriabrassiana که روی لارو یا شفیره ایجاد بیماری می‌نماید و همچینین از ویروس بیماریزا استفاده می‌کند، این عوام دشمنان طبیعی آفت می‌باشند. بنابراین در حفظ و کنترل آن باید اقدامات اساسی صورت گیرد (اخوت و وکیلی، 1376).
2-6-2-1- کنترل کرم ساقهخوار برنج در خزانه با استفاده از زنبور تریکوگراماTrichogramma evanescens:
در صورت استفاده از زنبور تریکوگراما Trichogramma evanescensبه جای سموم شیمیایی، می‌توان 100 عدد تریکوکارت (هر کارت محتوی 1% گرم تخم زنبور در حال شفیره است) را در 250 تا 300 متر مربع خزانه استفاده نمود (سلیمانی و امیری لاهیجانی، 1382).
در صورت استفاده از زنبور تریکوگراما می‌توان در زمان 50 درصد شفیرگی آفت در علفهای هرز حاشیه مزارع اقدام به مصرف تریکوکارت نمود. میزان 100 عدد کارت برای یک هکتار کافی است. فاصله هر کارت از یکدیگر باید 10 متر باشد. در صورت آلودگی بیش از حد می‌توان تعداد کارت در هر هکتار را افزایش داد. تریکوکارتها در محلی به نام انسکتاریوم تولید می‌شوند که پس از تولید کارتها باید به کشاورزان تحویل داده شوند. کشاورزان نیز باید آن را در اسرع وقت در زمین شالیزاری نصب کنند. زمان نصب تریکوکارتها باید در صبح یا غروب باشد (ساعت گرم روز انجام نگیرد).
2-6-2-2- مبارزه علیه کرم ساقهخوار برنج در زمین اصلی در نوبت دوم با استفاده از زنبور تریکوگراماTrichogramma evanescens:
در این مرحله رهاسازی زنبور تریکوگراما Trichogramma evanescensدر مرحله پیک پرواز پروانه کرم ساقهخوار انجام می‌گیرد. (پیک پرواز موقعی است که حداکثر پروانههای کرم ساقهخوار که بوسیله شکار جمعآوری شده اند مشخص می‌شود. شکار پروانهها بوسیله فانوس و طشت آب در پایین آن یا بوسیله تلههای دیگر بدست می‌آید.) در صورت تداخل نسل دوم و سوم را در ارقام دیررس یا دیر کاشتها می‌توان دو نوبت رهاسازی زنبور تریکوگراما(Trichogramma evanescens ) را انجام داد (سلیمانی و امیری لاهیجانی، 1382).
در مجموع در مبارزه بیولوژیک باید به اهداف زیر دست یافت:
1- پایین نگه داشتن جمعیت آفات در مزارع 2- بالا بردن جمعیت حشرات مفید با استفاده از روشهای بیولوژیک 3- سالمسازی محیط زیست 4- از بین بردن زمینههای مقاومت بیولوژیکی در حشرات و آفات که در اثر سمپاشیهای مکرر و بی رویه پیش آمده است 5- ایجاد تعادل بین حشرات مفید و آفات مختلف 6- کاهش هزینههای تولید زراعی در واحد سطح با جلوگیری از سمپاشیهای بی رویه (نظریان، 1385).
2-6-3- مبارزه شیمیایی:
2-6-3-1- کنترل و مبارزه با کرم ساقهخوار در خزانه:
پروانههای کرم ساقهخوار در زیر برگهای برنج در خزانه تخم ریزی می‌کنند. کنترل خزانه به علت کم بودن سطح خزانه نسبت به زمین اصلی راحتتر و مقرون به صرفهتر است. در صورت سمپاشی خزانهها به صورت همگانی می‌توان نسل اول جمعیت کرم ساقهخوار را در مزارع تا حد زیادی کاهش داد. 3 تا 5 روز قبل از کندن نشاء، خزانه را می‌توان با سم لیندین یا با یکی از سموم سمپاشی نمود 150 گرم سم لیندین 25 درصد را می‌توان در 7 تا 8 لیتر آب محلول کرده و با سمپاشی پشتی موتوری (اتومایزر) محلول پاشی نمود. در موقع محلول پاشی خزانه باید کم آب بوده و تا چند روز باید از ورود و خروج آب به خزانه جلوگیری نمود (سلیمانی و امیری لاهیجانی، 1382).
2-6-3-2- مبارزه علیه کرم ساقهخوار برنج در زمین اصلی:
بر اساس آلودگی 2 درصد ساقههای برنج و یا مشاهده 8 تا 10 عدد لاروهای سنین اولیه در یک صد بوته می‌توان با یکی از سموم شیمیایی (گرانول 5 یا 10 درصد و یا گرانول پادان 4 درصد) مزرعه را گرانول پاشی نمود. دیازینون 10 درصد 15 کیلوگرم و 5 درصد 30 کیلوگرم و پادان 4 درصد 25 کیلوگرم در یک هکتار کفایت می‌کند. درموقع گرانولپاشی باید مزرعه به اندازه 4 تا 5 سانتیمتر آب داشته باشد و جریان آب از کرتی به کرت دیگر برقرار نباشد و تا چند روز همچنان از ورود و خروج آب به هر کرت خودداری شود (اخوت و وکیلی، 1376).
 2-6-3-3- مبارزه علیه کرم ساقه خوار برنج در زمین اصلی در نوبت دوم:
ارقام زودرس که زود کاشته شده باشند، قبل از شیوع نسل دوم آفت برداشت شده یا در حال برداشت هستند. لذا برای نسل دوم آفت نیازی به کنترل و مبارزه نیست. در صورت آلوده بودن 4 درصد بو تههای برنج به کرم ساقهخوار یا مشاهده 10 لارو سنین اولیه در یکصد ساقه باید مزرعه را گرانولپاشی نمود.