دانلود پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی و کارکنان دانشگاه

دانلود پایان نامه

108 37/3 58/0 75/6 107 05/0 000/0

همانطوریکه در جدول 4-5 مشاهده می گردد، میانگین محاسبه شده برابر است با 37/3 که از میانگین نظری 3 بیشتر می باشد. که نشان دهنده این نکته می باشد که معیار رهبری دانشگاه علوم پزشکی گرگان از لحاظ توصیفی در وضعیت بالاتر از حد متوسظ قرار دارد. بر اساس آزمون t-test با توجه به اینکه سطح معنی داری از سطح 05/0 = α کمتر می باشد همچنین با توجه به بیشتر بودن مقدار میانگین محاسبه شده از مقدار نظری 3 با 95% اطمینان این نتیجه حاصل می گردد که : معیار رهبری دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت بالاتر از متوسط قرار دارد.
سوال 2: وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گرگان بر اساس معیار راهبرد مدل EFQM چگونه است؟
H0 : µ ≤3 H1 : µ> 3
جدول 4-6 آزمون تی
تعداد آزمودنی ها میانگین پاسخها انحراف معیار t درجه آزادی α Sig (سطح معنی داری)
108 23/3 82/0 93/2 107 05/0 004/0

همانطوریکه در جدول 4-6 مشاهده می گردد، میانگین محاسبه شده برابر است با 23/3 که از میانگین نظری 3 بیشتر می باشد. که نشان دهنده این نکته می باشد که معیار راهبرد دانشگاه علوم پزشکی گرگان از لحاظ توصیفی در وضعیت بالاتر از حد متوسط قرار دارد. بر اساس آزمون t-test با توجه به اینکه سطح معنی داری از سطح 05/0 = α کمتر می باشد همچنین با توجه به بیشتر بودن مقدار میانگین محاسبه شده از مقدار نظری 3 با 95% اطمینان این نتیجه حاصل می گردد که : معیار راهبرد دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت بالاتر از حد متوسط قرار دارد.
سوال 3: وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گرگان بر اساس معیار کارکنان مدل EFQM چگونه است؟
H0 : µ ≤3 H1 : µ> 3
جدول 4-7 آزمون تی
تعداد آزمودنی ها میانگین پاسخها انحراف معیار t درجه آزادی α Sig (سطح معنی داری)
108 29/3 77/0 97/3 107 05/0 000/0

مطلب مشابه :  مقاله خواجه نظام الملک و مراسم سوگواری

همانطوریکه در جدول 4-7 مشاهده می گردد، میانگین محاسبه شده برابر است با 29/3 که از میانگین نظری 3 بیشتر می باشد. که نشان دهنده این نکته می باشد که معیار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گرگان از لحاظ توصیفی در وضعیت بالاتر از حد متوسط قرار دارد. بر اساس آزمون t-test با توجه به اینکه سطح معنی داری از سطح 05/0 = α کمتر می باشد همچنین با توجه به بیشتر بودن مقدار میانگین محاسبه شده از مقدار نظری 3 با 95% اطمینان این نتیجه حاصل می گردد که : معیار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت بالاتر از حد متوسط قرار دارد.
سوال 4: وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گرگان بر اساس معیار شراکت و منابع دانشگاه مدل EFQM چگونه است؟
H0 : µ ≤3 H1 : µ> 3
جدول 4-8 آزمون تی
تعداد آزمودنی ها میانگین پاسخها انحراف معیار t درجه آزادی α Sig (سطح معنی داری)
108 26/3 90/0 95/2 107 05/0 004/0