دانلود پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی و کارکنان دانشگاه

دانلود پایان نامه

همانطوریکه در جدول 4-8 مشاهده می گردد، میانگین محاسبه شده برابر است با 26/3 که از میانگین نظری 3 بیشتر می باشد. که نشان دهنده این نکته می باشد که معیار شراکت ها و منابع دانشگاه علوم پزشکی گرگان از لحاظ توصیفی در وضعیت بالاتر از حد متوسط قرار دارد. بر اساس آزمون t-test با توجه به اینکه سطح معنی داری از سطح 05/0 = α کمتر می باشد همچنین با توجه به بیشتر بودن مقدار میانگین محاسبه شده از مقدار نظری 3 با 95% اطمینان این نتیجه حاصل می گردد که : معیار شراکت ها و منابع دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت بالاتر از حد متوسط قرار دارد.
سوال 5: وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گرگان بر اساس معیار فرایند، محصولات و خدمات مدل EFQM چگونه است؟
H0 : µ ≤3 H1 : µ> 3
جدول 4-9 آزمون تی
تعداد آزمودنی ها میانگین پاسخها انحراف معیار t درجه آزادی α Sig (سطح معنی داری)
108 14/3 70/0 089/2 107 05/0 039/0

همانطوریکه در جدول 4-9 مشاهده می گردد، میانگین محاسبه شده برابر است با 26/3 که از میانگین نظری 3 بیشتر می باشد. که نشان دهنده این نکته می باشد که معیار فرایندها، محصولات و خدمات دانشگاه علوم پزشکی گرگان از لحاظ توصیفی در وضعیت بالاتر از حد متوسط قرار دارد. بر اساس آزمون t-test با توجه به اینکه سطح معنی داری از سطح 05/0 = α کمتر می باشد همچنین با توجه به بیشتر بودن مقدار میانگین محاسبه شده از مقدار نظری 3 با 95% اطمینان این نتیجه حاصل می گردد که : معیار فرایندها، محصولات و خدمات دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت بالاتر از حد متوسط قرار دارد.
سوال 6: وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گرگان بر اساس معیار نتایج مشتریان مدل EFQM چگونه است؟
H0 : µ ≤3 H1 : µ> 3
جدول 4-10 آزمون تی
تعداد آزمودنی ها میانگین پاسخها انحراف معیار t درجه آزادی α Sig (سطح معنی داری)
108 25/3 65/0 048/4 107 05/0 000/0

مطلب مشابه :  تحقیق درمورد پایان نامه و نتیجه

همانطوریکه در جدول 4-10 مشاهده می گردد، میانگین محاسبه شده برابر است با 25/3 که از میانگین نظری 3 بیشتر می باشد. که نشان دهنده این نکته می باشد که معیار نتایج مشتریان دانشگاه علوم پزشکی گرگان از لحاظ توصیفی در وضعیت بالاتر از حد متوسط قرار دارد. بر اساس آزمون t-test با توجه به اینکه سطح معنی داری از سطح 05/0 = α کمتر می باشد همچنین با توجه به بیشتر بودن مقدار میانگین محاسبه شده از مقدار نظری 3 با 95% اطمینان این نتیجه حاصل می گردد که : معیار نتایج مشتریان دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت بالاتر از حد متوسط قرار دارد.
سوال 7: وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گرگان بر اساس معیار نتایج کارکنان مدل EFQM چگونه است؟
H0 : µ ≤3 H1 : µ> 3
جدول 4-11 آزمون تی
تعداد آزمودنی ها میانگین پاسخها انحراف معیار t درجه آزادی α Sig (سطح معنی داری)
108 39/3 77/0 37/5 107 05/0 000/0

همانطوریکه در جدول 4-11 مشاهده می گردد، میانگین محاسبه شده برابر است با 39/3 که از میانگین نظری 3 بیشتر می باشد. که نشان دهنده این نکته می باشد که معیار نتایج کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گرگان از لحاظ توصیفی در وضعیت بالاتر از حد متوسط قرار دارد. بر اساس آزمون t-test با توجه به اینکه سطح معنی داری از سطح 05/0 = α کمتر می باشد همچنین با توجه به بیشتر بودن مقدار میانگین محاسبه شده از مقدار نظری 3 با 95% اطمینان این نتیجه حاصل می گردد که : معیار نتایج کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت بالاتر از حد متوسط قرار دارد.

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوع بانکداری الکترونیکی و بانکداری الکترونیک