دانلود پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی و مدل تعالی سازمانی

دانلود پایان نامه

سوال 8: وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گرگان بر اساس نتایج جامعه مدل EFQM چگونه است؟
H0 : µ ≤3 H1 : µ> 3
جدول 4-12 آزمون تی
تعداد آزمودنی ها میانگین پاسخها انحراف معیار t درجه آزادی α Sig (سطح معنی داری)
108 24/3 65/0 84/3 107 05/0 000/0

همانطوریکه در جدول 4-12 مشاهده می گردد، میانگین محاسبه شده برابر است با 24/3 که از میانگین نظری 3 بیشتر می باشد. که نشان دهنده این نکته می باشد که معیار نتایج جامعه دانشگاه علوم پزشکی گرگان از لحاظ توصیفی در وضعیت بالاتر از حد متوسط قرار دارد. بر اساس آزمون t-test با توجه به اینکه سطح معنی داری از سطح 05/0 = α کمتر می باشد همچنین با توجه به بیشتر بودن مقدار میانگین محاسبه شده از مقدار نظری 3 با 95% اطمینان این نتیجه حاصل می گردد که : معیار نتایج جامعه دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت بالاتر از حد متوسط قرار دارد.
سوال اصلی: وضعیت تعالی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی گرگان چگونه است؟
H0 : µ ≤3 H1 : µ> 3
جدول 4-13 آزمون تی
تعداد آزمودنی ها میانگین پاسخها انحراف معیار t درجه آزادی α Sig (سطح معنی داری)
108 12/3 61/0 059/2 107 05/0 042/0

همانطوریکه در جدول 4-13 مشاهده می گردد، میانگین محاسبه شده برابر است با 12/3 که از میانگین نظری 3 بیشتر می باشد. که نشان دهنده این نکته می باشد که کیفیت فعالیتهای دانشگاه علوم پزشکی گرگان در ابعاد هشتگانه گانه مدل تعالی کیفیت اروپا از لحاظ توصیفی در وضعیت بالاتر از حد متوسط قرار دارد. بر اساس آزمون t-test با توجه به اینکه سطح معنی داری از سطح 05/0 = α کمتر می باشد همچنین با توجه به بیشتر بودن مقدار میانگین محاسبه شده از مقدار نظری 3 با 95% اطمینان این نتیجه حاصل می گردد که : کیفیت فعالیتهای دانشگاه علوم پزشکی گرگان در ابعاد هشتگانه گانه مدل تعالی کیفیت اروپا در وضعیت بالاتر از حد متوسط قرار دارد.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درمورد مبانی انسان شناسانه و مبانی انسان شناسی

خلاصه پژوهش
هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان کاربست مولفه‎‌های مدل تعالی سازمانی EFQMدر دانشگاه علوم پزشکی شهرستان گرگان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از شاخه ی توسعه ای و از لحاظ ماهیت و روش،جزء پژوهش های توصیفی پیمایشی است.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنانی می‌باشد که در دانشگاه علوم پزشکی گرگان مشغول به کار هستند که تعداد آنها برابر با 149 نفر می باشد. با توجه به حجم جامعه و مراجعه به جدول برآورد حجم نمونه مورگان، حجم نمونه پژوهش برابر با 108 نفر در نظر گرفته شد. برای انتخاب نمونههای تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای بر اساس جنسیت استفاده گردید. به دلیل نوع تحقیق و همچنین گستردگی جامعه آماری و به تبع آن پیچیدگی نمونه آماری، و برای دسترسی سریعتر به نظرات
پرسششوندگان بهترین روش جمعآوری دادهها در این تحقیق پرسشنامه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد رابینز(1998) می‌باشد. این پرسشنامه دارای 32 سوال و 8 مولفه اصلی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش وداده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار spss و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
الف) یافته های توصیفی
یافته های جمعیت شناختی نشان داد که 63% را آزمودنی های مرد و 39% را نیز آزمودنی های زن تشکیل داده اند. 21% آزمودنی ها دارای سابقه کار کمتر از 10 سال، 41% سابقه کار بین 10 تا 15 سال و 38% دارای سابقه کار بالای 15 سال می باشند. 64% دارای سطح تحصیلات لیسانس و 36% نیز سطح تحصیلات فوق لیسانس دارند.
نتایج توصیف متغیرهای تحقیق نشان داد که میانگین نمرات ابعاد هشتگانه تعالی سازمانی بالاتر از مقدار متوسط 3 می باشد که نشان می دهد وضعیت این ابعاد در دانشگاه علوم پزشکی گرگان از لحاظ توصیفی در وضعیت بالاتر از متوسط می باشد.