دانلود پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی و آنتونی و باتاچاریا

دانلود پایان نامه

ب) یافته های استنباطی:
با توجه به یافته های سوال اول این نتیجه حاصل گردید که: معیار رهبری دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت مطلوب قرار دارد.
با توجه به یافته های سوال دوم این نتیجه حاصل گردید که : معیار راهبرد دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت مطلوب قرار دارد.
با توجه به یافته های سوال سوم این نتیجه حاصل گردید که: معیار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت مطلوب قرار دارد.
با توجه به یافته های سوال چهارم این نتیجه حاصل گردید که: معیار شراکت ها و منابع دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت مطلوب قرار دارد.
با توجه به یافته های سوال پنجم این نتیجه حاصل گردید که: معیار فرایندها، محصولات و خدمات دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت مطلوب قرار دارد.
با توجه به یافته های سوال ششم این نتیجه حاصل گردید که: معیار نتایج مشتریان دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت مطلوب قرار دارد.
با توجه به یافته های سوال هفتم این نتیجه حاصل گردید که: معیار نتایج کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت مطلوب قرار دارد.
با توجه به یافته های سوال هشتم این نتیجه حاصل گردید که: معیار نتایج جامعه دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت مطلوب قرار دارد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات ادب و گل‌آور (1392)، کریمی، حیدری، نوش مهر (1392)، جعفری و همکاران(1390)، حکیمی‌فرد سال (1389)، مارتا و ام جز (2013)، آنتونی و باتاچاریا (2010) همسو می باشد، نتایج یافته های سوال اول نشان داده است که معیار رهبری دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت مطلوب قرار دارد. در واقع نتایج تحقیق نشان داد که رفتار رهبران سازمان منتج به ایجاد نظم و وحدت در اهداف سازمان و محیط می‌شود به گونه‌ای که سازمان و کارکنانش بتوانند احساس برتری و مزیت نمایند. همچنین رهبر و رئیس سازمان در تدوین رسالت و چشم‌انداز و اهداف کلی سازمان و اجرای آن اهتمام دارند
نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات ادب و گل‌آور (1392)، کریمی، حیدری، نوش مهر (1392)، جعفری و همکاران(1390)، حکیمی‌فرد سال (1389)، مارتا و ام جز (2013)، آنتونی و باتاچاریا (2010) همسو می باشد، نتایج یافته های سوال دوم نشان داده است که معیار راهبرد دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت مطلوب قرار دارد. در واقع نتایج تحقیق نشان داد که رئیس سازمان در تدوین استراتژی از منابع اطلاعاتی داخلی و خارجی استفاده می‌کنند و فعالیت‌های کارکنان در چهارچوب استراتژی و اهداف سازمانی است. همچنین سازمان آمادگی اعمال تغییرات در استراتژی‌ها را دارد و در این زمینه هوشمندانه عمل می‌کند .
نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات ادب و گل‌آور (1392)، کریمی، حیدری، نوش مهر (1392)، جعفری و همکاران(1390)، حکیمی‌فرد سال (1389)، مارتا و ام جز (2013)، آنتونی و باتاچاریا (2010) همسو می باشد، نتایج یافته های سوال سوم نشان داده است که معیار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت مطلوب قرار دارد. در واقع نتایج تحقیق نشان داد که ظرفیت‌های بالقوه کارکنان در سازمان از طریق ارزش‌های مشترک و در یک فرهنگ حاکی از اعتماد و توانمندسازی، به بهترین نحو آزاد و بکار گرفته می‌شود و منجر به مشارکت همه افراد می‎شود و سازمان در زمینه همسوسازی نیازهای آموزشی افراد با اهداف سازمان از طریق نظام ارزیابی اقدام می‌نماید .
نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات ادب و گل‌آور (1392)، کریمی، حیدری، نوش مهر (1392)، جعفری و همکاران(1390)، حکیمی‌فرد سال (1389)، مارتا و ام جز (2013)، آنتونی و باتاچاریا (2010) همسو می باشد، نتایج یافته های سوال چهارم نشان داده است که معیار شراکت ها و منابع دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت مطلوب قرار دارد. در واقع نتایج تحقیق نشان داد که هنگامی که سازمان با شرکایش دارای ارتباطات سودآور دوطرفه، مبتنی بر اعتماد، تسهیم دانش و اطلاعات بوده و این ارتباطات از انسجام و یکپارچگی برخوردار باشد، به طور موثری کار می‌کند و همچنین کارکنان سازمان در جهت بهبود امور مشارکت داده می‌شوند .
نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات ادب و گل‌آور (1392)، کریمی، حیدری، نوش مهر (1392)، جعفری و همکاران(1390)، حکیمی‌فرد سال (1389)، مارتا و ام جز (2013)، آنتونی و باتاچاریا (2010) همسو می باشد، نتایج یافته های سوال پنجم نشان داده است که معیار فرایندها، محصولات و خدمات دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت مطلوب قرار دارد. در واقع نتایج تحقیق نشان داد که منافع بلند مدت سازمان و کارکنان با اتخاذ یک رویکرد اخلاقی و فراتر رفتن از انتظارات و مقررات مورد انتظار جامعه، به خوبی تامین می‌شود . همچنین وقتی که همه فعالیت‎ها مرتبط با هم شناخته شده و بطور نظام مند مدیریت شوند و تصمیمات مربوط به عملیات و فعالیت‌های جاری و بهبودهای برنامه ریزی شده با استفاده از اطلاعات معتبر که شامل برداشت‌ها و نظرات ذینفعان سازمان باشد اخذ شود، سازمان‎ها موثرتر عمل می‎کنند .
نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات ادب و گل‌آور (1392)، کریمی، حیدری، نوش مهر (1392)، جعفری و همکاران(1390)، حکیمی‌فرد سال (1389)، مارتا و ام جز (2013)، آنتونی و باتاچاریا (2010) همسو می باشد، نتایج یافته های فرضیه ششم نشان داده است که معیار نتایج مشتریان دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت مطلوب قرار دارد. در واقع نتایج تحقیق نشان داد که مشتری قضاوت کننده نهایی کیفیت محصولات و خدمات است و وفاداری و ابقای مشتری و کسب سهم بازار از طریق تمرکز بر نیازهای مشتریان فعلی و بالقوه، بهینه می‌شود. همچنین رضایت مشتریان از عملکرد سازمان روبه بهبود است.
نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات ادب و گل‌آور (1392)، کریمی، حیدری، نوش مهر (1392)، جعفری و همکاران(1390)، حکیمی‌فرد سال (1389)، مارتا و ام جز (2013)، آنتونی و باتاچاریا (2010) همسو می باشد، نتایج یافته های سوال هفتم نشان داده است که معیار نتایج کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت مطلوب قرار دارد. در واقع نتایج تحقیق نشان داد که عملکرد سازمانی هنگامی به حداکثر مقدار ممکن می رسد که سازمان بر پایه مدیریت و تسهیم دانش و اطلاعات در یک فرهنگ یادگیری مستمر، نوآوری و بهبود بنا شده باشد. همچنین منافع بلند مدت سازمان و کارکنان با اتخاذ یک رویکرد اخلاقی و فراتر رفتن از انتظارات و مقررات مورد انتظار جامعه، به خوبی تامین می‌شود .
نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات ادب و گل‌آور (1392)، کریمی، حیدری، نوش مهر (1392)، جعفری و همکاران(1390)، حکیمی‌فرد سال (1389)، مارتا و ام جز (2013)، آنتونی و باتاچاریا (2010) همسو می باشد، نتایج یافته های سوال هشتم نشان داده است که معیار نتایج جامعه دانشگاه علوم پزشکی گرگان در وضعیت مطلوب قرار دارد. در واقع نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط مستمر و مناسبی بین سازمان و جامعه در زمینه نیاز سنجی جامعه و رضایت سازمان وجود دارد و میزان رضایت جامعه از اهداف سازمان روبه بهبود است. همچنین رضایت جامعه از محافظت از محیط زیست و نیز حفظ منابع انرژی روبه بهبود است .
محدودیتهای پژوهش
بدیهی است که رفع محدودیت ها ی پژوهش زیربنای پژوهش های بعدی قرار می گیرد واین امر موجب شکوفایی در امر علم و پژوهش خواهد بود پژوهش حاضر نیز از این محدودیت ها مستثنی نبوده است ، از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
الف) محدودیت های تحت کنترل پژوهشگر
محدوده اجرای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گرگان بوده است.
این پژوهش در سال تحصیلی 94-93 صورت پذیرفت .
موضوع این پژوهش به بررسی میزان کاربست مولفه‎‌های مدل تعالی سازمانی EFQMمحدود شده است.
ابزار مورد استفاده به منظور جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است.
ب) محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر