دانلود پایان نامه درباره آموزش مهارت های ارتباطی و الگوهای ارتباطی زوجین

دانلود پایان نامه

– رضازاده، م. (1381). مهارت های ارتباطی وهمسازی زناشویی. پایان نامه دکتری روان شناسی , دانشگاه تربیت مدرس.
زمانی، ع. (1392). رابظه بین بلوغ عاطفی و الگوهای ارتباطی زوجین با دلزدگی زناشویی معلمان متاهل شهرستان لامرد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ازاد مرودشت.
– ساعتچی ، محمود، (1377). روان شناسی کار( کاربرد روانشناسی در کار ، سازمان و مدییریت). تهران: نشر ویرایش.
– ساعتچی، محمود. (1383). نظریه پردازان و نظریه ها در روانشناسی، تهران: نشر سخن.
– ستیر، و. ترجمه بیرشک، ب. (1380). آدم سازی در روان شناسی خانواده، تهران: انتشارات رشد.
– -سپاه منصور، م و مظاهری. (1385). مقایسه ی مولفه های سبک های عشق بین افراد متأهل دارای رضایت و عدم رضایت زناشویی، چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، ص 217.
– شاملو ، سعید ، (1382). مکتب و نظریه ها در شخصیت. تهران: انتشارات رشد
– شهیدی، م ویوسفی، ف. (1387). بررسی معیارهای ازدواج دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، طب وتزکیه. 43، صفحه4-8.
– شفیع آبادی، ع وفرح بخش، ک. (1385). ابعاد عشق ورزی براساس نظریه سه بعدی عشق در چهار گروه زوج ها در مرحله نامزدی، عقد و ازدواج ودارای فرزند. فصلنامه دانش وپژوهش در روان شناسی، شماره30، صفحات:1-20.
– شعبان زاده، ا، خواجه پور، پ. (1386). رابطه بین میزان عشق ورضایت زناشویی در زنان ومردان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
– شریفی، مرضیه. کارسولی، سلیمان. بشلیده، کیومرث. (1390). اثربخشی بازآموزی اسنادی در کاهش فرسودگی زناشویی و احتمال وقوع طلاق در زوجین متقاضی طلاق. فصلنامه روان درمانی و مشاوره. 1(2)؛ 12-225.
– شولتز، دوان و شولتز، الن. (1393). نظریه‏هاى شخصیت.( ترجمه یحیى سیدمحمّدى). ویرایش سوم، تهران: (انتشار به زبان اصلی,2005) مؤسسه نشر ویرایش.
طباطبایی، ج. (1385). بررسی رابطه عاشقانه زوجین ایرانی ورابطه آن با رضایت زناشویی. مجله تازه ها وپژوهش های مشاوره. جلد7، شماره14، صفحات 109-120.
– عطاری، یوسفعلی. حسین پور، محمد. راه نورد، سیما. ( 1388). اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی به شیوه برنامه ارتباطی زوجین بر کاهش دلزدگی زناشویی در زوجین. دوره چهارم، شماره 14.
فیست، جس و فیست، جی. (1392). نظریه های شخصیت.(ترجمه یحیی سید محمدی). تهران:( انتشار به زبان اصلی,2002) نشر روان.
– فرهنگی ، ع. ا. (1384). ارتباطات انسانی , مبانی. تهران :نشر رسا. (چاپ هشتم).
– قمرانی، آ و طباطبایی، ج. (1385). بررسی رابطه عاشقانه زوجین ایران و رابط آن با رضایت زناشو یی و متغیرهای دموگرافیک، مجله تازه و پژوهش های مشاوره، جلد5، شماره 17، 120، 109.
– کریمی، یوسف. (1392). روانشناسی شخصیت، تهران: نشر ویرایش.
– کریمی، یوسف. (1382). روانشناسی شخصیت، تهران: انتشارات پیام نور.
– گراوند، ع. (1389)، بررسی تاثیر اموزش شناختی رفتاری گروهی بر سرخوردگی زناشویی زنان و مردان متاهل شهر کوهدشت. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره ، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.
– لارن‍س‌ ا. پ‍روی‍ن‌، اول‍ی‍ور ب‍ی‌. ج‍ان‌.(1392) شخصیت نظریه و پژوهش، ترجمه محمّدجعفر جوادى و پروین کدیور). ویرایش هشتم، تهران، چاپ چهارم، (انتشار اثر به زبان اصلی، 2001) نشر ویرایش.