دانلود پایان نامه درباره الگوهای ارتباطی زوجین و آیت الله مکارم شیرازی

دانلود پایان نامه

ب) محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر


– شرایط و بافت فرهنگی و اجتماعی اعضای نمونه قابلیت تاثیر گذاری بر نتایج را داشته که در عین حال خارج از کنترل پژوهشگر بوده است.
– وضعیت خانوادگی و معیشتی اعضای نمونه.
– بافت معنوی و مذهبی خانواده و شهر محل سکونت اعضای نمونه.
پیشنهادات
پیشنهادات کاربردی
– پیشنهاد می شود از آنجایی که بین مولفه های عشق با میزانسرخوردگی رابطه معکوس وجود دارد، مشاوران در ارائه خدمات مشاوره ای پیش از ازدواج به این نکته توجه داشته باشند و برای کاهش سرخوردگی زناشویی به مؤلفه های عشق توجه کنند.
از انجا ک مطالعات کمی همواره با مشکل پایایی و اعتبار ابزرا سنجش مواجه هستند, بنابراین پیشنهاد می شود که نتایج حاصل از پژوهش حاضر با به کارگیری روشهای مطالعات کیفی نظیر مصاحبه دقیق همراه با مشارکت در بخش های دیگر جامعه مورد مطالعه و ارزیابی مجدد قرار گیرد.
پیشنهاد می شود مشاورین خانواده در راستای کاهش درجه سرخوردگی زناشویی به تیپ های شخصیتی زوجین و مولفه های عشق توجه نمایند و از این مفاهیم در کاهش درجه سرخوردگی استفاده کنند.
پیشنهادات پژوهشی
– پیشنهاد می‌شود این پژوهش در سایر جوامع و بخصوص در زوجین سایر شهر ها و فرهنگ ها هم اجرا شود تا بتوان مقایسه قابل قبولی را داشت.
– پیشنهاد می شود که پژوهشگران وصاحب نظران در پژوهش های بعدی به بررسی عوامل تاثیرگذار برسرخوردگی زناشویی بخصوص در زوجین بپردازند.
پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی خصوصیات جمعیت شناختی نیز به عنوان متغییرهای پیش بین وارد تحقیق شوند.
پیشنهاد می شود به منظور اطمینان بیشتر از نتایج , تکرار پژوهش با استفاده از نمونه های گسترده تر توسط پژوهشگران صورت گیرد.
.
منابع:
.
قرآن کریم و شرح آیات منتخب، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی. محقق: محمد فقیهی رضایی. چاپ اول: 1388.
– ازاد, حسین وتصبیب البکاء ,انسیه. (1380). مقایسه ویژگی های فردی وشخصیتی در زوج های سازگار و ناسازگار شهرتهران.نشریه دانش وپژوهش دانشگاه ازاد اسلامی واحدخوراسگان ,شماره هفتم,بهار80, ص70-41.
– احمدی، خ؛ فتحی آشتیانی، ع؛ نوابی نژاد، ش(1384). بررسی عوامل زمینه ای- فردی و ارتباطی- دو جانبه ای مؤثر بر سازگاری زناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی، 1(3):221-237.
– احمدی، زهرا. احمدی، سید احمد. فاتحی زاده، مریم. ( 1385). بررسی اثربخشی شیوه ی زوج درمانی ارتباط شیء کوتاه مدت بر الگوهای ارتباطی زوجین. فصل نامه خانواده پژوهی, سال دوم. شماره 6. ص 106.