دانلود پایان نامه درباره سبک های شناختی یادگیری و رضایت مندی زناشویی

دانلود پایان نامه

– احمدی، علی اصغر. (1387). روانشناسی از دیدگاه اسلامی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
احمدی، آ(1385) بررسی تأثیرحوزه شخصی و عوامل مؤثرارتباطی دو طرفه عوامل مؤثر بررضایت زناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی؛1 (3) :221-37.


– ادیب راد، نسترن. ادیب راد، مجتبی. (1384). رابطه بین باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی ومقایسه آن در زنان متقاضی طلاق و زنان متمایل به ادامه زندگی مشترک. فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره. جلد4. شماره 53. ص99-110.
– ایزدی، سیروس. (1351). روانشناسی شخصیت از دیدگاه مکاتب، انتشارات دهخدا.
– بک، ا، (1384). عشق هرگز کافی نیست.(ترجمه قراچه داغی، م). چاپ هفدهم ، تهران: انتشارات اسم.
– بلوم، ج. (1381). نظریه های روان تحلیل گری شخصیت(ترجمه شریفی درآمدی و کامکاری). اصفهان: قائم.
-بیات، م. (1386). بررسی تأثیر ایماگوتراپی (تصویر سازی ارتباطی ) بر سبک های عشق ورزی در زوجین شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
– پانیز، آ. (1381). چه کنیم تا عشق رؤیایی مان به دلزدگی نینجامد،.(ترجمه ف، شاداب) .تهران: (انتشار اثر به زبان اصلی, 1996) انتشارات ققنوس.
– پاینز، آ. (1384). دلزدگی از روابط زناشویی. (ترجمه ح، گوهری راد و ک، افشار). تهران: (انتشار اثر به زبان اصلی,1996) نشر رادمهر.
– پیر بادن. (1374). روان‏شناسى شخصیت، ترجمه محمود ایروانى، تهران:نشر آفرینش.
– تبریزی، م. (1383). بررسی ومقایسه اثربخشی گروه درمانی تلفیقی زوج ها، شناخت درمانی گروهی بک وکتاب درمانی در کاهش نارضایتی زناشویی. پایان نامه دکتری مشاوره. دانشگاه علامه طباطبایی.
– ثنایی، ب. 1375. ازدواج، انگیزه ها، پرتگاه ها وسلامت آن. پژوهش های تربیتی، دانشگاه تربیت معلم، شماره3و4، صفحه 19-43.
– جان پروین و اى. لارنس. (1384). شخصیت نظریه و پژوهش(ترجمه محمّدجعفر جوادى و پروین کدیور). ویرایش هشتم، تهران: (انتشار اثر به زبا ن اصلی,2001) نشر ویرایش.
– چمنی , امیررضا(1382).بررسی ویژگی های شخصیتی وسلامت روان در دانش اموزان دبیرستان های تیزهوشان وعادی شیراز.پایان نامه اخذ دکتری در رشته روان پزشکی,دانشگاه تهران.
– حاتمی، غ. (1389). بررسی رابطه مولفه های عشق با رضایت مندی زناشویی در معلمین متأهل شهرشیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
– حق شناس، حسن. (1390). روانشناسی شخصیت، شیراز، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
حق جو، محمد(1387). . بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی ، سلامت روان با کارافرینی در بین جوانان شهر مرودشت. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت.
-حفاظی طرقبه، م، فیروز آبادی، ع، حق شناس ، ح. (1385). بررسی ارتباط بین اجزای عشق با رضایتمندی زوجی.مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 16، 54.
– خرمایی ، ف ، (1385). بررسی مدل علمی ویژگی های شخصیتی ، جهت گیری های انگیزشی و سبک های شناختی یادگیری. پایان نامه دکتری روانشناسی تربیتی ، دانشگاه شیراز.
– خزایی، م؛حسینیان، س؛یزدی، م(1388). بررسی ارتباط بین الگوهای روابط و تعارضات زناشویی در دانشجویان دانشگاه های تهران. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه ارومیه، 1(2):133-153
– رفیعی نیا، پ. اصغری، آ. (1386). رابطه بین انواع عشق و بهزیستی ذهنی در دانشجویان متأهل. فصلنامه خانواده پژوهشی، سال سوم، شماره90، ص65.