دانلود پایان نامه درباره ویژگی های جمعیت شناختی و مقایسه دلزدگی زناشویی

دانلود پایان نامه

– علایمی و کرمی (1386) به بررسی مولفه های عشق و رضایت مندی زناشویی در میان 403 نفر از زوجین شهر تبریز پرداختند. این تحقیق با استفاده از مقیاس قصه عشق و مقیاس رضایت زناشویی انجام گرفت. نتایج حاکی از آن بود که تشابه بین قصه های عشق زوجین با رضایت زناشویی بیشتر همراه است. علاوه بر این قصه های عشق گروه جامعه پسند با رضایت زناشویی رابطه مثبت و قصه های عشق گروه سلطه جو، رابطه منفی داشت.


– حاتمی (1389) جهت بررسی رابطه مولفه های عشق با رضایتمندی زناشویی، در معلمین متأهل شهر شیراز، طی پژوهش بر روی نمونه ای از 297 نفر از معلمین متأهل مرد و زن شاغل در مدارس شهر شیراز، مقیاس سه گانه عشق استرنبرگ و فرم کوتاه مقیاس رضایت زناشویی اجراء نمود و یافته های به دست آمده نشان داد از بین مولفه های عشق، بعد صمیمیت پیش بینی کننده رضایت زناشویی بود و بعد میل (هوس) به دلیل همبستگی بالا با ابعاد دیگر عشق وارد معادله رگرسیون نگردید و بعد صمیمیت و میل بر رضایت زناشویی و زوجینی که مدت ازدواج بالاتری برخوردار بودند، معنی دار بود و مردان در ابعاد و عشق در بعد صمیمیت نمره بالاتری نسبت به زنان کسب کردند.
در پژوهشی که توسط قمرانی و طباطبایی(1384) به منظور بررسی رابطه عاشقانه زوجین ایرانی و رابطه آن با رضایت زناشویی انجام شد، نشان داده شده که رابطه ی عاشقانه در روابط زوجین جوان می تواند میزان رضایتمندی آنها را از زندگی در سطح بالایی حفظ نماید. بدین نحو که زوجینی که در مؤلفه های عشق نمره ی بالایی کسب می کنند رضایتمندی آنها در سطح بالایی بود.
نتایج پژوهش ادیب راد و ادیب راد(1384) در مورد بررسی رابطه ی باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی و مقایسه ی آن با زنان متقاضی طلاق و زنان خواهان ادامه ی زندگی مشترک، نشان داد که تفاوت معناداری از نظر دلزدگی زناشویی و باورهای ارتباطی بین زنان متقاضی طلاق و زنان مایل به ادامه ی زندگی مشترک وجود دارد. همچنین در این تحقیق نشان داده شد که باورهای ارتباطی نقش بسیار مهمی در رضایت یا عدم رضایت از رابطه ی زناشویی و نهایتا دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق و زنان مایل به ادامه ی زندگی مشترک وجود دارد.
درمطالعه ای که توسط نویدی(1384)باعنوان بررسی ومقایسه رابطه دلزدگی زناشویی باعوامل جوسازمانی انجام شدنتایج زیرحاصل شد:روابط دلزدگی وعوامل جوسازمانی معناداربود. بین زنان ومردان ازلحاظ رابطه عوامل جوسازمانی بادلزدگی جوسازمانی تفاوت معناداربود. بین نوع شغل ودلزدگی زناشویی رابطه ای وجودنداشت، بین زنان ومردان ازنظرمیزان دلزدگی تفاوت معناداربودومیانگین دلزدگی زناشویی در زنان بالاتر از مردان بود. بین ویژگیهای دموگرانیک بادلزدگی زناشویی درگروه زنان رابطه معناداروجودداشت به عبارت دیگرباافزایش سن، درآمد، مدت ازدواج وسابقه کارمیزان دلزدگی زناشویی کاهش یافت
نیکوبخت، کریمی و بهرامی (1389) در پژوهشی در مورد بررسی دلزدگی زناشویی زنان نابارور و بارور مراجعه کننده به درمانگاههای زنان و ناباروری بیمارستان ولیعصر مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، به این نتیجه دست یافت که میزان دلزدگی زناشویی در زنان نابارور از زنان بارور بیشتر بوده است. (001/0(p< همچنین میزان دلزدگی زناشویی در زنان بارور با تحصیلات دانشگاهی بیشتر از زنان نابارور بدون تحصیلات دانشگاهی بود. (002/0(p<
نادری، افتخاری و آملازاده (1389) در پژوهشی تحت عنوان رابطه ی ویژگی های شخصیت و روابط صمیمی همسر با دلزدگی زناشویی در همسران معتادان مرد اهواز، نشان داد که وجود رابطه ی مثبت بین ویژگی شخصیت عصبیت با دلزدگی زناشویی و رابطه ی منفی بین ویژگی های شخصیت برون گرایی، باز بودن، توافق و وجدانی بودن و روابط صمیمی همسر با دلزدگی زناشویی بود. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که ویژگی شخصیت عصبیت، روابط صمیمی همسر و ویژگی شخصیت توافق پذیری پیش بینی های مناسبی برای متغیر ملاک یعنی دلزدگی زناشویی هستند.
نادری و آزادمنش(1391) در پژوهشی تحت عنوان مقایسه دلزدگی زناشویی، عملکرد خانواده و صمیمیت کارکنان مرد و زن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، نتایج نشان داد که در دلزدگی زناشویی و صمیمیت تفاوت معنی دار بین کارکنان زن و مرد وجود دارد، اما عملکرد خانواده بین کارکنان زن و مرد تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
– زمانی(1392) به بررسی رابطه بلوغ عاطفی والگو های ارتباطی زوجین با دلزدگی زناشویی معلمان متاهل مقطع ابتدایی شهرستان لامردپرداخت،به طور خلاصه نتایج نشان داد که بلوغ عاطفی وتمام مولفه های آن با دلزدگی زناشویی رابطه مثبت معناداری دارد.
جمع بندی ونتیجه گیری:
در این بخش نظریه ها وتعاریفی در مورد متغیرهای پژوهش، شامل تیپ های شخصیتی، مولفه های عشق و سرخوردگی زناشویی مطرح شد. همانطور که مشاهده گردید، عوامل متعددی در تحقیقات خارجی و داخلی مورد توجه قرار گرفته است.
در این تحقیقات رابطه متغیر ویژگی های شخصیتی و مولفه های عشق با رضایت زناشوییی، تعارضات بین فردی و قدرت طلبی، همچنین رابطه ویژگی های شخصیتی و روابط صمیمی همسر با سرخوردگی زناشویی، مولفه های عشق با رضایتمندی زناشویی، دلبستگی، تفاوت های جنسیتی، ویژگی های جمعیت شناختی و مدت ازدواج مورد توجه وبررسی قرار گرفته است.
همچنین رابطه متغیر سرخوردگی زناشویی با دلزدگی شغلی عوامل جو سازمانی، باورهای ارتباطی، کیفیت زندگی، ویژگی های شخصیتی بررسی شده است. به رغم اینکه هم در تحقیقات داخلی و هم در تحقیقات خارجی رابطه مولفه های عشق با رضایتمندی طناشویی مورد بررسی قرار گرفته اما هیچ پژوهشی یافت نشد که به بررسی نقش واسطه ای تیپ های شخصیتی برمولفه های عشق وسرخوردگی زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز شهرشیراز بپردازد وبه نحوی تکمیل کننده پژوهشهای پیشین باشد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه :
در این فصل طرح تحقیق، جامعه اماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار پژوهش، روش اجرا و روش تجزیه وتحلیل داده ها مورد بحث قرار میگیرد.
طرح تحقیق :
روش تحقیقی حاضر، توصیفی از نوع همبستگی و مدل یابی می باشد.
جامعه اماری :
جامعه اماری در این پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز در سه ماهه اول سال 1393 می باشد.