دانلود پایان نامه درباره ویژگی های شخصیتی و ویژگی های شخصیت

دانلود پایان نامه

فرضیه 2: بین مولفه های عشق با سرخوردگی زناشویی رابطه معنادار وجود دارد.
در مورد فرضیه 2 نیز نتایج آزمون همبستگی پیرسون بیانگر آن بود که سرخوردگی زناشویی با سه مولفه عشق رابطه معکوس معنا دار دارد. بیشترین و کمترین شدت رابطه سرخوردگی زناشویی به ترتیب با مولفه های تعهد و میل می باشد. و این نتایج نیز بیانگر مورد تأیید بودن فرضیه 2 بود.
این نتایج به طور کلی با نتایج پژوهش های سپاه منصور و مظاهری (1385)، که نشان دادند مولفه های صمیمیت و لذت موجب رضایت بیشتر است، ادیب راد (1384)، غلامرضا رجبی و خدیجه نبگانی(1385)، علایمی و کرمی (1386) و تشویقی(1391)، که به طورکلی نشان دادند بین ویژگی های شخصیتی و مولفه های عشق رابطه معنا دار وجود دارد، هم راستا است.


در تبیین نتایج حاصل از فرضیه فوق نیز می توان از مبانی نظری سود جست. در تعاریف گفته شد که سرخوردگی زناشویی یک حالت فرسودگی جسمی، عاطفی و روانی است که کسانی را که توقع دارند عشق رویایی و ازدواج به زندگیشان معنا ببخشد را متأثر می سازد. سرخوردگی هنگامی بروز می کند که آنها متوجه می شوند، علی رغم تمام تلاش هایشان رابطه شان به زندگی معنا نداده و نخواهد داد. سرخوردگی دارای سه جنبه ی از پا افتادن جسمی، از پا افتادن عاطفی و از پا افتادن روانی می باشد. منطقی و طبیعی به نظر می رسد که افرادی که سرخوردگی زناشویی بالایی را دارند احساس نزدیکی، عاطفه، ارتباط و پیوستگی عمیق و خودافشاگری و وابستگی بین فردی در روابط عاشقانه آنها کمتر است. تمایلات عاشقانه در آنها کمتر می باشد و احتمالا به همین تناسب، تعهد و تداوم کمتری در رابطه آنها به چشم می خورد. بنابراین وجود رابطه منفی معنادار بین سرخوردگی زناشویی با سه مولفه عشق منطقی و تبیین پذیر می باشد.
فرضیه 3: بین تیپ های شخصیتی با سرخوردگی زناشویی رابطه معنادار وجود دارد.
نتیجه آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که سرخوردگی زناشویی با مسئولیت پذیری و برونگرایی رابطه معکوس و با انعطاف پذیری رابطه مستقیم معنا دار دارد. بیشترین و کمترین شدت رابطه سرخوردگی زناشویی به ترتیب با تیپهای شخصیتی برونگرایی و انعطاف پذیری می باشد. این نتایج بیانگر مورد تأیید بودن فرضیه 3 می باشد.
نتایج حاضر با یافته های پژوهش های اولسون و نیمچک (1999)، اشمنیتز(2002)، که نشان دادند بین تیپ های شخصیتی با رضایت زناشویی رابطه معنا دار وجود دارد و آزاد و تصبیب البکا (1380) و نکویی مقدم (1387)، که نشان داد رابطه مثبت معنا داری میان ویژگی های شخصیتی و تعارضات بین فردی وجود دارد، همسو تلقی می شود.
در تبیین این نتایج می توان به مبانی نظری رجوع کرد. بیان شد که سرخوردگی یک حالت خستگی جسمی و عاطفی و ذهنی که در شرایط درگیری طولانی مدت همراه با مطالبات عاطفی ایجاد می شود، است. در این تعریف، خستگی ذهنی عبارت است از کاهش انرژی، خستگی مزمن، ضعف و تنوع وسیعی از شکایت های جسمی و روان تنی. خستگی عاطفی شامل احساسات، درماندگی، ناامیدی و فریب می شود و خستگی روانی به رشد نگرش منفی نسبت به خود و کار و زندگی برمی گردد.
از طرفی بیان شد که مسئولیت پذیری با گرایش در جهت وجدانی بودن، قابل اعتماد بودن، خودنظم بخشی، هدفمندی، کارایی، علاقه به پیشرفت، و منطقی بودن مرتبط است. همچنین برون گرایان به فعالیت های جسمی و کلامی تمایل داشته، ماجراجو، فعال، اجتماعی و پرحرف می باشند.
با توجه به مباحث مطرح شده فوق، می توان گفت که افراد مسئولیت پذیر و برونگرا به واسطه ویژگی هایی که دارند احتمالاً در زندگی زناشویی خود از سرزندگی، تازگی، تعامل دو سویه، هدفمندی، خود نظم بخشی و فعالیت بیشتری برخوردار خواهند بود و بنابراین با توجه به این شرایط احتمالاً سرخوردگی زناشویی کمتری را تجربه می کنند. لذا وجود رابطه منفی بین سرخوردگی زناشویی با مسئولیت پذیری و برونگرایی تبیین پذیر می باشد.
فرضیه 4: تیپ های شخصیتی می تواند بین مولفه های عشق و سرخوردگی زناشویی نقش میانجی را ایفا کند.
نتیجه آزمون تحلیل مسیر به شیوه رگرسیون سلسله مراتبی و با استفاده از روش بارون و کنی حاکی از آن بود که برون گرایی و مسئولیت پذیری نقش واسطه‌‍‍‌‌گری در رابطه مولفه های میل و تعهد با سرخوردگی زناشویی ایفا می‌نمایند.
نتایج حاضر با یافته های پژوهش های جائو (2001)، اینگل , اولسون و پاتریک(2002)، غلامرضا رجبی و خدیجه نبگانی(1385)، تشویقی(1391)، اولسون و نیمچک (1999) و آزاد و تصبیب البکا (1380)، که نشان دادند میان تیپ های شخصیتی و مولفه های عشق و یا رضایت زناشویی رابطه معنا داری وجود دارد، همسو تلقی می شود.
در تبیین نتیجه حاضر، لازم است به مبانی نظری رجوع شود. همانطور که گفته شد مولفه میل از تمایلاتی که به حالت عاشقانه، کشش فیزیکی و وصال جنسی می باشد، ناشی می شود. همچنین مولفه تعهد به تصمیم گیری زوجین در مورد اقامت کردن با یکدیگر و در کنار همدیگر بودن اشاره دارد که شکل کوتاه مدت به رابطه با یک شریک معین و در شکل بلند مدت عاملی برای حفظ و تداوم روابط عاشقانه زوجین می باشد.
افرادی که از میل و تعهد بالایی برخوردارند، طبیعتاً بیشتر به فعالیت های جسمی و کلامی تمایل داشته، ماجراجو، فعال، اجتماعی و پرحرف، دارای گرمی، قاطعیت، پرفعالیتی و هیجان خواهی می باشند. همچنین به احتمال زیاد این افراد گرایش به انضباط، تعهد، مسئولیت پذیری، کارامدی، دقت، وظیفه شناسی، تلاش برای موفقیت و خویشتن داری دارند. به بیان دیگر افرادی که از میل و تعهد بالایی برخوردارند، طبیعتاً بیشتر برونگرا و مسئولیت پذیر اند.
از طرفی، پیشتر نیز بیان شد که می توان گفت افراد مسئولیت پذیر و برونگرا به واسطه ویژگی هایی که دارند احتمالاً در زندگی زناشویی خود از سرزندگی، تازگی، تعامل دو سویه، هدفمندی، خود نظم بخشی و فعالیت بیشتری برخوردار خواهند بود و بنابراین با توجه به این شرایط احتمالاً سرخوردگی زناشویی کمتری را تجربه می کنند. بدیهی است زوجینی که نسبت به یکدیگر محبت دارند و آن را ابراز می دارند، و در قید و بند و تعهد نسبت به طرف مقابل هستند، کمتر احساس درناک فرسودگی جسمی، عاطفی وروانی را تجربه می کنند، به واسطه ابراز محبتشان فشار روانی کمتری را تحمل می نمایند، و به همین خاطر به احتمال کمتری در رابطه عاشقانه زناشویی شان با سرخوردگی مواجه می گردند. حال طبیعی است که افراد دارای ویژگی برون گرایی که قادر به بروز واکنش های هیجانی و عاطفی خود می باشند، با افرادی که در مقابل ایده های جدید و معقول گشوده هستند و یا کسانی که می توانند با ویژگی از خود گذشتگی، نوع دوستی و مهرورزی خود همواره به دنبال راهی برای توافق باشند و یا افرادی که با ویژگی وظیفه مداری متعهد به انجام مسئولیت ها و پایبندی به تعهدات خود از جمله تعهدات زناشویی هستند بتوانند زندگی خود را به سمت سرخوردگی کمتر پیش ببرند. و بر عکس ممکن است افراد دارای ویژگی های شخصیت روان نژندی به علت نداشتن ثبات در تعاملات عاطفی و هیجانی خود به احتمال بیشتری زندگی زناشویی توام با عدم رضایت و تنش و به طور کل سرخوردگی را تجربه خواهند کرد.
بنابراین می توان اینگونه از مبانی نظری استنباط کرد که افزایش میل و تعهد می تواند به برونگرایی و مسئولیت بیشتر منجر شود و افزایش برونگریی و مسئولیت پذیری نیز به نوبه خود می تواند به کاهش سرخوردگی زناشویی بینجامد. لذا نقش واسطه گری برون گرایی و مسئولیت پذیری در رابطه میل و صمیمیت با سرخوردگی زناشویی با استناد به این مبانی، منطقی و تبیین پذیر می باشد

مطلب مشابه :  پایان نامه درباره اندازه گیری و کامپیوترها

محدودیتهای پژوهش
الف) محدودیت های در اختیار پژوهشگر
– داده ها تنها از یک شهر و یک منطقه جمع آوری شده است و بنابراین در تعمیم نتایج آن به سایر شهرها و مناطق باید احتیاط شود.