دانلود پایان نامه درباره ویژگی های شخصیت و روانشناسی عمومی

دانلود پایان نامه

– مک گراوا، ف(بی تا). روان شناسی خانواده موفق. (ترجمه شریعت باقری، م). (1388). تهران:نشر دانژه.
– موسوی، ط. (1388). اثر بخشی آموزش معنادرمانی بر کاهش دلزدگی زناشویی زنان . پایان نامه کارشناسی ارشد، مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبایی.
– ماسن، پاول هنری و همکاران. (1393). رشد و شخصیت کودک(ترجمه مهشید یاسایى) تهرانانتشار اثر به زبان اصلی ,2004) نشر مرکز.
– -منطقی، م. (1385). بررسی روند تحولات عشق ناگفته، مجموعه مقالات سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، صفحه 349-352.
– محمدزاده ابراهیمی، ع؛ جمهری، ف؛ برجعلی، آ. (1387) ارتباط بین مشباهت و مکمل بودن در ابعاد اصلی شخصیت زوج ها و رضایت زناشویی. پژوهش در سلامت روان شناختی2(1): 55-71.
– نظری، ع، م. (1386). مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی. تهران؛ انتشارات علم.
نورى، مهدی. (1368). رشد و تکامل شخصیت، کرج، دانشگاه آزاد اسلامى.
– نادری، فرح. آزادمنش، پونه. (1391). مقایسه دلزگی زناشویی، عملکرد خانواده و صمیمیت کارکنان زن و مرد شرکت ملی منابع نفت خیز جنوب. یافته های نو در روانشناسی. سال هفتم. ص 97-112.
– نادری، فرح. افتخار، زهرا. آملازاده، صغری. (1389). رابطه ویژگی های شخصیت و روابط صمیمی همسر با دلزدگی زناشویی در همسران معتادان مرد اهواز. یافته های نو در پژوهش. ص62-78.
– نعیم، سامیه. (1387). رابطه دلزدگی زناشویی، رابطه صمیمی با همسر، تعارضات زناشویی با خشونت علیه زنان شهر ایلام. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی شهر اهواز.
– نویدی، ف. (1384). بررسی و مقایسه رابطه دلزدگی زناشویی با عوامل جو سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد شهید بهشتی.
– نیکوبخت، ندا. کریمی، یوسف. بهرامی، هادی. (1390). بررسی دلزدگی زناشویی در زنان نابارور و بارور مراجعه کننده به درمانگاههای زنان ناباروری بیمارستان ولیعصر مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره):یک مطالعه مقطعی. مجله تخصصی ایپدمیولوژی ایران. دوره 7. شماره 1. صص. 32-37.
.
منابع انگلیسی:
Bakker, A.B. (2009). The crossover of burnout and its relation to partner health. Stress & Health, 25, 343-353.
Bentler, P. M., & Newcomb, M. D. (1978). Longitudinal Study of Marital Success and Failure. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 46(5), 1053–70.
Carol Dole, & Richard G. Schroeder. (2001). The impact of various factors on the personality, job satisfaction and
turnover intentions of professional accountants. Managerial Auditing Journal, 16(4), 234–245.
Chamorro-Premuzic, T., & Furnham, A. (2009). Mainly Openness: The relationship between the Big Five personality
traits and learning approaches. Learning and Individual Differences, 19(4), 524–529.
Chen, Z., Tanaka, N., Uji, M., Hiramura, H., & Al, E. (2007). The Role of Personalities in the Marital Adjustment of