دانلود پایان نامه درباره ویژگی های شخصیتی و ویژگی های شخصیت

دانلود پایان نامه

دلپذیر بودن


—–
—–
—–
انعطاف پذیری
387/0-
—–
387/0-
مسئولیت پذیری
شکل1-4-مدل مفروض نقش واسطه‌گری تیپهای شخصیتی برای مولفه های عشق و سرخوردگی زناشویی
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
خلاصه پژوهش
پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش واسطه ای تیپ های شخصیتی در ارتباط با مولفه های عشق و سرخوردگی زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز انجام شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی و مدل یابی می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز در سه ماهه اول سال 1393 می باشد. روش نمونه گیری، خوشه ای می باشد بدین ترتیب که از میان مراکز مشاوره خصوصی سازمان روانشناسی و بهزیستی در سطح شیراز 5 مرکز به تصادف انتخاب و از کلیه زوجین مراجعه کننده به شیفت های صبح در مدت سه ماه 180 نفر به عنوان نمونه اتنخاب شدند. در پژوهش حاضر به منظور بررسی متغیر های پژوهش از پرسشنامه شخصیت NEO-FF-I، پرسشنامه عشق سه وجهی استرنبرگ، پرسشنامه سرخوردگی زناشویی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و همچنین برای بررسی چهار فرضیه از آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی، ضریب رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج پژوهش در این فصل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
بحث و نتیجه گیری (تبیین و تفسیر نتایج پژوهش)
فرضیه 1: بین مولفه های عشق و تیپ های شخصیتی رابطه معنا دار وجود دارد.
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که تیپهای شخصیتی مسئولیت پذیری و برون گرایی با سه مولفه عشق رابطه مستقیم معنا دار دارند. تیپ شخصیتی انعطاف پذیری با مولفه های صمیمیت و تعهد رابطه‌ معکوس معنی‌دار دارد. سایر تیپهای شخصیتی با مولفه های عشق رابطه معنا دار ندارند.
این نتایج به طور کلی با نتایج پژوهش های جائو (2001)، اینگل , اولسون و پاتریک(2002)،که نشان دادند ویژگی های شخصیتی پیش بینی کننده معناداری برای مولفه های عشق است و تشویقی(1391) و نیک بخش (1390)، که نشان دادند بین مولفه های عشق و الگوهای ارتباطی رابطه معنا دار وجود دارد، همسو تلقی می شود.
در تبیین این نتایج می توان به مبانی نظری استناد کرد. همانطور که پیشتر نیز بیان شد مسئولیت پذیری عبارت است از گرایش به انضباط، تعهد، مسئولیت پذیری و کارامدی. افراد وظیفه مدار با ویژگی هایی مانند نظم و ترتیب، دقت، وظیفه شناسی، تلاش برای موفقیت و خویشتن داری شناخته می شوند. به احتمال زیاد این دسته از افراد در روابط عاشقانه و به عبارتی زناشویی خود نیز از تعهد بیشتری برخوردار خواهند بود و همچنین در ارتباط صمیمانه خود و تمایلات عاشقانه خود نیز احساس مسئولیت و تعهد بیشتری می کنند و بنابراین وجود رابطه مثبت بین مسئولیت پذیری و مولفه های عشق منطقی و تبیین پذیر می باشد.
در تعریف برون گرایی داشتیم که عبارت است از گرایش به داشتن فعالیت های جسمی، کلامی و جمع گرایی. افراد برون گرا با ویژگی هایی مانند گرمی، قاطعیت، پرفعالیتی و هیجان خواهی شناخته می شوند. طبیعتاً این افراد از سطح ارتباط و عاطفه بالاتری در روابط عاشقانه خود برخوردار هستند و به طور کلی از سطح صمیمیت، میل و تعهد بیشتری برخوردارند. لذا ارتباط مثبت بین برون گرایی و مولفه های عشق با توجه به تعاریف آنها منطقی به نظر می رسد.
لازم به ذکر است که عدم ارتباط معنادار بین سایر تیپ های شخصیتی و مولفه های عشق می تواند متأثر از عوامل مختلفی اعم از شرایط فرهنگی نمونه مود پژوهش، بافت فکری و اجتماعی آنها، اعتقادات و سبک زندگی آنها و سایر عواملی از این دست باشد. در عین حال جهت تبیین دقیق تر این نتیجه به نظر می رسد نیازمند پژوهش ها و مطالعات بیشتری باشیم.