دانلود پایان نامه درباره کیفیت زندگی کاری و ویژگی های شخصیتی

دانلود پایان نامه

– گائو (2001) به بررسی رابطه مدت ازدواج با مولفه های عشق در گروهی از زوجین چینی و آمریکایی پرداخت نتایج حاکی از آن بود که با افزایش طول رابطه هر سه بعد عشق به طور معناداری افزایش می یابند. علاوه بر این زوجین آمریکایی در بعد هوس (میل) در مقایسه با زوجین چینی نمرات بالاتری کسب کردند.
– لائس و لائس (2001)، بخشی از تحقیق رابطه بین دلزدگی شغلی و دلزدگی زناشویی در شش فرهنگ را با عنوان دلزدگی شغلی و رابطه آن با دلزدگی زناشویی در کشور فنلاندی نسبت به مردان میانگینهای بالای معنای داری را در هر دو نوع دلزدگی شغلی و دلزدگی زناشویی دارند و همچنین همبستگی مثبت میان شاخصهای رابطه زناشویی و شغلی وجود دارد.
اینگل ، اولسون و پاتریک(2002)، به بررسی ویژگی های شخصیتی ومولفه های عشق پرداختند، انها بابررسی و مطالعه زوج های مورد نظر به این نتیجه دست یافتند که صمیمیت در روابط زوجین نقش محوری دارد و برای افزایش ان به تلاش زوجین نیاز است. زمانی که زوجین روابط صمیمانه ای با هم داشته باشند در این صورت از طریق ابراز علاقه و احترام متقابل در صدد احترام گذاشتن به طرف مقابل هستند. هم چنین از میان ویژگی های شخصیتی نئو فقط وجدانی بودن پیش بین معنی داری برای مولفه های عشق است.
– پاینز و نانز (2003) یک مطالعه اکتشافی چند فرهنگی با عنوان بررسی رابطه دلزدگی شغلی و زناشویی:‌ پیامدهای مشاوره شغلی و زناشویی در شش فرهنگ ایالات متحده، انگلستان، اسرائیل، فنلاند، پرتغال و اسپانیا انجام دادند، نتایج نشان دادکه یک همبستگی مشابه (30r=) میان دلزدگی شغلی و زناشویی صرف نظر از نوع فرهنگ در بین شش فرهنگ وجود دارد. به طوریکه یک رابطه تفکیک ناپذیر و جداناشدنی میان این دو تجربه زندگی نسبت به تأثیرات فرهنگ وجود دارد.
– کیم و هاتفیلد (2004) در بررسی تفاوت های جنسیتی و فرهنگ، در ارتباط با مولفه های عشق، در زوجین نیویورک و هنگ کنگ، معتقدند که عشق در مردان، پرشورتر از عشق در زنان، رفاقتی تر از عشق در مردان است. فرهنگ نیز روی چگونگی تعریف افراد از عشق و چگونگی آمادگی های آنها برای تجربه عشق تأثیر می گذارد.
-لوو و کلنون(2005) ، دریافتند که شباهت زوجین در متغییرهای شخصیتی با رضایت بیشتر در روابط زناشویی همراه بود.
-نیکول مید(2005) ، در یط یک بررسی گروه نمونه 3436 نفری از زوجین ، رابطه منفی ومعناداری را بین روان رنجورخویی ، افسردگی و تکانشگری با رضایت زناشویی ورابظه مثبت ومعنی داری را بین مهربانی، انعطاف پذیری و عزت نفس با رضایت زناشویی بدست می اورد.
– چن و دیگران (2007), ارتباط بین ویژگی های فردی و سازگاری زندگی مشترک در مورد 66 زوج ژاپنی که مورد بررسی قرار گرفت. نشان داد که ویژگی های فردی و شخصیتی شریک زندگی می تواند یک سازگاری شخصی از روابط زناشویی را پیش بینی کند.
– اسکات و همکاران (2009) به بررسی بین دلبستگی، صمیمیت، میل (هوس) و تعهد با رضایت از روابط، در گروهی از دانشجویان دوره کارشناسی که در روابط عاشقانه درگیر بودند، پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که دلبستگی ایمن و هر سه مولفه عشق با رضایت از روابط، ارتباط مثبت معنادار داشت.
-بیکر(2009)، درپژوهش خود نشان داد، رفتارهای مخالف دلزدگی زناشویی با سلامت روانی ودلزدگی زناشویی زوجین با افسردگی رابطه معناداری دارند، آنها همچنین نشان دادند که دلزدگی زناشویی نقش میانجی را در رابطه بین دلزدگی کارمندان وسلامت روانی آنها دارند.
تحقیقات داخلی:
_ازاد و تصبیب البکا, (1380), در تحقیقی با عنوان مقایسه ویژگی های فردی و شخصیتی در زوج های ناسازگار شهرتهران تعداد40 زوج ناسازگار که در مجتمع قضایی شهر تهران مراجعه کرده بودند به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناسی و مشکلات زناشویی بود. نتایج حاصل از این پزوهش نشان می دهد.
1-تفاوت معناداری بین میانگین نمرات سازگاری در تصمیم گیری در مسائل مشترک زناشویی در زوج های سازگار و ناسازگار وجود دارد.
2-تفاوت معناداری بین میانگین سازگاری کل گروه سازگار و ناسازگار وجود دارد.
چمنی(1382), در بررسی ویژگی های شخصیتی وسلامت روان دانش اموزان دبیرستان تیزهوشان وعادی شیراز به این تیجه دست یافت که دانش اموزان دبیرستانهای تیزهوشان ازنظر برخی از ابعاد شخصیتی و نیز سلامت روان با دانش اموزان عادی متفاوت هستند
البته شرایط مطلوب اموزش ونوع برخورد خانواده می تواند در این تفاوت ها نقش داشته باشد.
– نیک بخش (1390) به مقایسه مولفه های عشق و الگوهای ارتباطی در زوجین با ازدواج سنتی و غیرسنتی در شهر یزد پرداخت، به طور خلاصه نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که بین زوجین با ازدواج سنتی و غیرسنتی در مولفه های عشق تفاوت معنا دار وجود دارد و همچنین بین زوجین با ازدواج سنتی و غیرسنتی در الگوهای ارتباطی تفاوت معنادار وجود دارد ولی بین میانگین نمره الگوی ارتباطی اجتنابی متقابل در زوجین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
– موسوی کیا (1390) به بررسی رابطه کیفیت زندگی و کاری ویژگی های شخصیتی با میزان دلزدگی زناشویی دبیران مقطع متوسطه شهر شیراز پرداخت و به طور خلاصه نتایج حاکی از آن بود که بین کیفیت زندگی کاری و ویژگی های شخصیتی با میزان دلزدگی زناشویی دبیران رابطه معنادار وجود دارد. از طرفی بین ویژگیهای شخصیتی، به ترتیب، روان رنجورخویی (43/8t =) باز بودن نسبت به تجربه (62/2t =)، دلپذیر بودن (48/2t =) و برون گرایی (99/1t =) از قدرت پیش بینی معنی دار و بالاتری در تبین دلزدگی زناشویی برخوردار می باشند.
– تشویقی(1391)به مقایسه میزان رضایت زناشویی وهمچنین مولفه های عشق در زوجین بارور ونابارور در شهر شیراز پرداخت، به طور خلاصه نتایج نشان داد که بین رضایت زناشویی زنان بارور ونابارور، تفاوت معنی داری وجود دارد. اما بین رضایت زناشویی مردان بارور ونابارور تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین مولفه های عشق (صمیمیت، تعهدومیل)نیز در دو گروه زنان ومردان بارور ونابارور هیچ تفاوتی مشاهده نشد.
– قربان زاده(1392)به بررسی رابطه بین مولفه های شخصیت واجزا عشق با رضایت زناشویی در مراکز بهداشتی و درمانی شهر اردبیل پرداخت، به طور خلاصه نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیت واجزا عشق با رضایت زناشویی ارتباط دارند وعشق از نوع صمیمیت بهترین پیش بینی کننده رضایت زناشویی است.
در پژوهش دیگری که توسط بیات (1386) با عنوان تأثیر ایماگوتراپی بر سبک های عشق ورزی زوجین شهر اصفهان با نمونه ای با حجم 30 نفر که در آن یک فرضیه مربوط به تأثیر ایماگراتراپی بر کاهش دلزدگی زناشویی بود، نتایج نشان داد تأثیر این آموزش ها بر کاهش دلزدگی زناشویی مؤثر است.