دانلود پایان نامه درمورد شبیه سازی، سازماندهی، نرم افزار

دانلود پایان نامه

– مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………51
3-2- معادلات حرکت………………………………………………………………………………………………….53
3-3- دینامیک نیوتنی………………………………………………………………………………………………….54
3-4- شرایط مرزی تناوبی…………………………………………………………………………………………..56
3-4-1- اثرات سطحی……………………………………………………………………………………………….56
3-4-2- از بین بردن اثرات سطحی……………………………………………………………………………..57
3-5- نیروهای کوتاه برد……………………………………………………………………………………………..59
3-6- محاسبه نیروهای بلند برد……………………………………………………………………………………60
3-7- سازماندهی شبیه سازی………………………………………………………………………………………60
3-7-1- شرایط حالت………………………………………………………………………………………………..60
3-8- شرایط مرزی……………………………………………………………………………………………………61
3-9- سازماندهی شبیه سازی……………………………………………………………………………………..61
3-9-1- مرحله آغازین………………………………………………………………………………………………61
3-9-2- مقدمات………………………………………………………………………………………………………61
3-9-3- شرایط اولیه برای اتمها………………………………………………………………………………….62
3-10- تعادل……………………………………………………………………………………………………………62
3-11- تولید…………………………………………………………………………………………………………….64
3-12- ارزیابی قابل اطمینان بودن نتایج……………………………………………………………………….64
3-12-1- تعادل………………………………………………………………………………………………………..64
3-12-2- بررسی قوانین بقا……………………………………………………………………………………….64
3-12-3- بررسی مقادیر خواص مختلف…………………………………………………………………….65
فصل چهارم: معرفی پتانسیل ها و نرم افزارهای بکار رفته
4-1- پتانسیل ترسوف…………………………………………………………………………………………….67
4-2- پتانسیل لنارد-جونز……………………………………………………………………………………….68
4-3- میدان نیروی چارم…………………………………………………………………………………………70
4-4- ویژگیها و قابلیتهای برنامه لمپس…………………………………………………………………….71
4-5- نرم افزار پکمول……………………………………………………………………………………………72
فصل پنجم: شبیه سازی و نتایج
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….75
5-2- شروع شبیه سازی…………………………………………………………………………………………75
5-3- نتایج شبیه سازی…………………………………………………………………………………………..78
5-3-1- نوسانات دما بر حسب زمان شبیه سازی………………………………………………………79
5-3-2- نوسانات فشار حول مقدار متوسط یک اتمسفر…………………………………………….81
5-3-3- نوسانات چگالی سیستم در طول زمان شبیه سازی………………………………………..82
5-3-4- تغییرات شعاع ژیراسیون پروتئین………………………………………………………………..83
5-3-5- بررسی انرژی واندروالسی……………………………………………………………………………..86
5-3-6- فاصله پروتئین و گرافن بر حسب زمان…………………………………………………………..88
5-3-7- تغییرات فاصله اسیدآمینه ها و گرافن بر حسب زمان………………………………………..89
5-3-8- بررسی حرکت پروتئین بر روی سطح گرافن…………………………………………………..91
5-4- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….92
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………..94
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….97
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل (1-1): ساختار شبکه شش ضلعی گرافن………………………………………………………………..8
شکل(1-2): ترکیبات بین لایه ای گرافیت……………………………………………………………………….10
شکل(1-3-الف): سوسپانسیون ساخته شده به وسیله برودی………………………………………………12
شکل (1-3-ب): تصویری از تکه ی خیلی نازک از گرافیت اکسید کاهش یافته در سال 1962..12
شکل(1-4-الف): نانو مداد………………………………………………………………………………………………14
شکل(1-4-ب): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از گرافن ضخیم……………………………….14
شکل (1-5-الف): یک کلوخه از گرافیت………………………………………………………………………….14
شکل(1-5-ب): چسب…………………………………………………………………………………………………..14
شکل (1-6): انرژی الکترون ها با عدد موج kدر گرافن،محاسبه شده به وسیله
تقریب تنگ بست………………………………………………………………………………………………………..15
شکل( 1-7): ساختار نواری انرژی گرافن در جهت گیری زیک زاکی………………………………….16
شکل (1-8): ساختار نواری انرژی گرافن در جهت گیری صندلی دسته دار………………………….16
شکل (1-9): اولین تصویر میکروسکوپی منتشر شده از گرافن……………………………………………19
شکل(1-10): طول پیوند کربن-کربن در گرافن……………………………………………………………….19
شکل(1-11): شمای کلی از فرآیندHummers ………………………………………………………………22
شکل( 1-12): امواج ماورای صوت……………………………………………………………………………… 23
شکل(1-13): نمایی کلی از مراحل تولید گرافن از گرافیت………………………………………………..23
شکل(1-14): تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از صفحات انباشته شده و کاهش یافته
اکسیدگرافیت…………………………………………………………………………………………………………….26
شکل(1-15): سلول الکتروشیمیایی…………………………………………………………………………………25
شکل( 1-16): نمونه ای از الگوی آزمایشگاهی سلول الکتروشیمیایی برای تولید گرافن………..25
شکل(1-17): ساختار مکعبی الماس……………………………………………………………………………….26
شکل (1-18): کانی گرافیت………………………………………………………………………………………….27
شکل(1-19): توپ باکی ،فولرن…………………………………………………………………………………….28
شکل(1-20): تصویر سه بعدی از یک لوله کربنی…………………………………………………………….29
شکل(1-21): پارچه ساخته شده از الیاف کربن………………………………………………………………..29
شکل(2-1): نمایشی سه بعدی از ساختار میوگلوبین…………………………………………………….31
شکل(2-2): ساختار دوم قسمتی از یک پروتئین……………………………………………………………33
شکل(2-3): ساختارعمومی آلفا آمینواسید با گروه آمینو در چپ و گروه کربوکسیل در راست………………………………………………………………………………………………………………………..35
شکل(2-4): آلانین……………………………………………………………………………………………………….36
شکل(2-5): آرژنین………………………………………………………………………………………………………37
شکل(2-6): آسپاراژین…………………………………………………………………………………………………37
شکل(2-7): اسید آسپارتیک…………………………………………………………………………………………38
شکل(2-8): سیستئین……………………………………………………………………………………………………..38
شکل(2-9): اسیدگلوتامیک……………………………………………………………………………………………..39
شکل(2-10): گلوتامین…………………………………………………………………………………………………..39
شکل(2-11):