دانلود پایان نامه دسترسی به اطلاعات و اثرات زیست محیطی

دانلود پایان نامه

پیادهسازی مدیریت تلفیقی آفات در سطح مزارع نیازمند توانمدسازی و مشارکت آگاهانه کشاورزان است. در این بین، نقش مهم کانالهای ارتباطی و منابع اطلاعاتی در ارتقای سطح اطلاعات کشاورزان و تسهیل شرایط پذیرش مدیریت تلفیقی آفات قابل تعمیق است. دسترسی به اطلاعات از طریق کانالها و منابع اطلاعاتی با عنوان متغییرهای ارتباطی واخیراً با عنوان رفتار اطلاعیابی (Behaviour Information Seeking) مطرح شده است(Virgot, 2005 به نقل از حجازی و شریفی، 1388).
3-6-1-10- اثرات زیست محیطی کنترل ساقه خوار برنج
اثرات زیستمحیطی (EIA) عبارتاست از فرایند و جریان بررسی و مطالعات رسمی جهت پیشبینی اثرات فعالیتها و عملکردهای یک پروژه بر محیط زیست، سلامت انسانها و رفاه اجتماعی و یا به عبارت دیگر شناسایی و ارزیابی سیستماتیک پیامدهای پروژهها، برنامهها و طرحها بر اجزای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی محیطزیست است (Center,L.V. 1996).
3-6-2- متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است که تحت تاثیر متغیر مستقل قرار میگیرد و بر اثر تغییرات آن تغییر میکند. متغیر وابسته در این تحقیق مقایسه اقتصادی «کنترل شیمیایی» و «کنترل بیولوژیک» پاسخگویان میباشد.
3-7- فرضیههای تحقیق
3-7-1- بین سن شالیکاران استفادهکننده از کنترل بیولوژیک و سن شالیکاران استفادهکننده از کنترل شیمیایی از نظر آماری رابطه معنیداری وجود دارد.
3-7-2- بین تعداد اعضای خانواده شالیکاران استفادهکننده از کنترل بیولوژیک و تعداد اعضای خانواده شالیکاران استفادهکننده از کنترل شیمیایی از نظر آماری رابطه معنیداری وجود دارد.
3-7-3- بین سابقه کشاورزی شالیکاران استفادهکننده از کنترل بیولوژیک و سابقه کشاورزی شالیکاران استفادهکننده از کنترل شیمیایی از نظر آماری رابطه معنیداری وجود دارد.
3-7-4- بین سابقه برنجکاری شالیکاران استفادهکننده از کنترل بیولوژیک و سابقه برنجکاری شالیکاران استفادهکننده از کنترل شیمیایی از نظر آماری رابطه معنیداری وجود دارد.
3-7-5- بین سطح کل اراضی کشاورزی شالیکاران استفادهکننده از کنترل بیولوژیک و سطح کل اراضی کشاورزی شالیکاران استفادهکننده از کنترل شیمیایی از نظر آماری رابطه معنیداری وجود دارد.
3-7-6- بین سطح زیر کشت برنج شالیکاران استفادهکننده از کنترل بیولوژیک و سطح زیر کشت برنج شالیکاران استفادهکننده از کنترل شیمیایی از نظر آماری رابطه معنیداری وجود دارد.
3-7-7- بین متوسط عملکرد شالیکاران استفادهکننده از کنترل بیولوژیک و متوسط عملکرد شالیکاران استفادهکننده از کنترل شیمیایی از نظر آماری رابطه معنیداری وجود دارد.
3-7-8- بین درآمد سالانه شالیکاران استفادهکننده از کنترل بیولوژیک و درآمد سالانه شالیکاران استفادهکننده از کنترل شیمیایی از نظر آماری رابطه معنیداری وجود دارد.
3-7-9- بین درآمد متفرقه شالیکاران استفادهکننده از کنترل بیولوژیک و درآمد متفرقه شالیکاران استفادهکننده از کنترل شیمیایی از نظر آماری رابطه معنیداری وجود دارد.
3-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها
پس از آن که محقق دادهها را گردآوری، استخراج و طبقهبندی نمود، مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق به نام تجزیه و تحلیل دادهها آغاز میشود. این مرحله بهعنوان یکی از مراحل روش علمی است که عبارتست از: روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهش، از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت میشود (دلاور، 1389).
در این تحقیق روش تجزیه و تحلیل دادهها استفاده از شیوههای کمی میباشد که در قالب آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. آمار توصیفی به آن دسته از روشهای آماری گفته میشود که به پژوهشگر در طبقهبندی، خلاصهسازی، توصیف، تفسیر و برقراری ارتباط از طریق دادههای جمعآوری شده کمک میکند. در واقع ویژگیهای موضوع مورد مطالعه به زبان آماری تصویر میگردد. در آمار استنباطی نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده میشود.
3-8-1- آمار توصیفی
در بخش آمار توصیفی ابتدا جداول توزیع فراوانی، درصد، فراوانی تجمعی، شاخصهای گرایش به مرکز شامل میانگین، میانه و نما، و از انحراف معیار بعنوان شاخص پراکنش از مرکز استفاده شده است.
در این تحقیق در مرحله اول تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی بوده و به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته میشود.
برای گروهبندی پاسخگویان برحسب میزان نفوذپذیری اجتماعی، مشارکت اجتماعی، فعالیتهای آموزشی- ترویجی ودانش فنی شالیکاران در زمینه کنترل ساقهخوار برنج، دانش در زمینه اثرات زیست محیطی کنترل ساقهخوار برنج از رابطه فاصل میانگین از انحراف معیاراستفاده شده که در این روش نحوه تبدیل امتیازات کسب شده به چهار سطح به شرح زیر برآورد شده است (Sadighi and Mohammad-zadeh, 2002).
رابطه (1)
Aضعیف = :A < Mean –SD