دانلود پایان نامه :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

روستا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و بیش از آن، در صلاحیت دادگاه می باشد اما اصولاً دعاوی غیرمالی در صلاحیت دادگاه می باشد، مگر آن چیز که استثنائاً در صلاحیت شورا باشد؛ مانند دعوای تخلیه­ی عین مستأجره بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر(مصوب 1376)[1].

 

حوزه­ی مال غیرمنقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده­ی 21 قانون فوق­الاشعار (ماده 11 قانون جدید) می­باشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و منقول در مواد 12 تا 22 قانون مدنی به اقدام آمده، از ماده­ی 20 چنین استنباط می­گردد که قانونگذار بین دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قرارداد­ها و دعوای مطالبه­ی وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت­المثل آن در غیرمورد عقود و قرارداد­ها، قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیر منقول دانسته می باشد، که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده­ی23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده­ی 12 قانون جدید) قرار می­گیرد»[2].

ملاحظه می­گردد که رأی وحدت رویه مذکور، بین دیون ناشی از قراردادها و دیون غیرقراردادی تفاوت قائل شده می باشد.در مورد دیون ناشی از قراردادها مانند ثمن مبیع و مال­الاجاره، دعوای مطروحه، دعوای منقول تلقی می­گردد و خواهان می­تواند در محل انعقاد  عقد، محل اجرای تعهد یا اقامتگاه خوانده طرح دعوا کند، لیکن در مورد دیون غیرقراردادی مانند اجرت­المثل، حسب مورد ممکن می باشد دعوا، منقول یا غیرمنقول باشد. به عنوان مثال، دعوای مربوط به خسارت وارد بر ساختمان مسکونی خواهان، دعوای غیرمنقول می باشد و در محل وقوع مال غیرمنقول قابل طرح می باشد اما دعوای مربوط به خسارت وارد بر خودرو خواهان، جزء دعاوی منقول می باشد و بایستی در محل اقامت خوانده، اقامه گردد.

مطلب مشابه :  پایان نامه درباره کارشناسی ارشد، مثنوی معنوی

همچنین، دعوای اجرت­المثل یک دستگاه خودرو که مدتی در تصرف غاصبانه­ی خوانده بوده می باشد، دعوای منقول استولی اجرت­المثل یک قطعه زمینی که در تصرّف غاصبانه­ی خوانده بوده می باشد، با در نظر داشتن غیرمنقول بودن مال مغصوبه، غیرمنقول به حساب می­آید.

[1].همان، ص 88.

  1. 1. زراعت، عباس،منبع پیشین، ص 93.

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه