دانلود پایان نامه روانشناسی درباره اعضای هیئت علمی-دانلود متن کامل

دانلود پایان نامه

متعهد و متخصص قادر نخواهند بود که پاسخگوی نیازهای روزافزون آموزش جامعه خود باشند. تفکر اصلی این است که زمانی کار دانشگاهی بهتر انجام می گیرد که رهبری توانا، درستکار و وظیفه شناس با توانایی تأثیرگذاری بر منابع انسانی و با دیدی مثبت در خصوص تغییرات آینده، با تأکید بر رشد کارکنان و کمک به یادگیری وجود داشته باشد (سانیال، 1379: 145). توجه به کیفیت آموزش عالی به منظور هدر نرفتن نیروهای عظیم انسانی، منابع مادی و مالی لازم و هماهنگی بین توسعه نظامهای آموزشی و کارایی آن امری ضروری است. در عصر حاضر، بیش از هر زمانی نقش سبکهای رهبری و مدیریتی در اثر بخشی و بهبود عملکرد سازمانی مشخص گردیده و روند رو به تزاید تسری سبکهای رهبری به سازمانهای دانشگاهی، اهمیت مقوله های رهبری را در دانشگاهها و آموزش عالی، خصوصا در میان مدیرانگروه دانشگاهها دو چندان کرده است. چرا که رهبری از منظر پست ‌مدرنی، در نظام آموزش عالی محملی برای ایجاد تحوّلات سازمانی است و نقش مدیرانگروه دانشگاه به عنوان شعبهای از رهبری در الهام بخشی و ارائهی دورنمایی از وضعیت آتی بسیار برجسته است (امین مظفری، 1391). امروزه رهبری اثربخش یکی از شناسههای توسعه یافتگی در نظام جهانی به شمار میرود. مدیریت کارآمد و توان مند قادر است با به کارگیری پتانسیلهای امکانات بالقوه و مستعد سازمان، بستری در خور برای توسعه پایدار و همه جانبه پدیدآورد. در این بین، رهبری اثربخش گروه، یکی از مهمترین وظایف مدیرانگروههای آموزشی است. در تئوری و عمل، اثربخش بودن مدیران آموزشی موجب بهبود وضعیت آموزشی و فراهم آوردن زمینه برای توسعه فردی اعضا میشود (بابلان و رجبی، 1389: 150). رهبری جزء جدایی ناپذیر مدیریت است و اگر فقط یک عامل وجود داشته باشد که وجه افتراق بین سازمانهای، موفق و ناموفق را معلوم کند بدون شک آن عامل، رهبری مؤثر است .(Bass and Riggio, 2006: 97)
رهبری و مدیریت مؤسسات آموزشی می تواند بر میزان توسعه فرایندها و شایستگیهای افراد اثر گذاشته و در نتیجه، یادگیری دانشجویان را افزایش دهد. در گروه های مختلف آموزشی دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیأت علمی فعالیت دارند. در این گروه ها، مسائل متفاوتی در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی و بالینی مورد بررسی قرار میگیرد و در مورد آن اتحاذ تصمیم مینمایند. از جنبه دیگر، در محیط های آموزشی، میزان یادگیری دانشجویان متأثر از روش های رهبری سازمان است. مدیریت و رهبری مناسب، حل مسائل گروه از طریق تفکر انتقادی و استقبال از ابداع، نوآوری، تغییر و برنامه های توسعه ای، از اهمیت ویژهای در گروه های آموزشی برخوردار هستند (حسنیان، 1383: 109). بطور کلی، ایجاد تغییر در مؤسسات آموزشی و دانشگاهها بستگی به سطح شایستگی مؤسسه و نحوه رهبری و مدیریت آن مؤسسه دارد. مدیران در سطح دانشگاه لازمست دارای تفکر انتقادی باشند و از ایدههای جدید استقبال کنند تا از این طریق، در دانشگاه ها، یادگیری، تغییر، ابداع، خلاقیت و نوآوری توسعه یابد (همان منبع).
اعضای هیئت علمی به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه های هر جامعه و نیز یکی از پراهمیت ترین عناصر نظام آموزشی نقشی بس حساس و سرنوشت ساز در تربیت نیروی متخصص ایفا میکنند و ثمره تلاش آنان در نهایت، رشد و توسعه جوامع بشری را در پی دارد (شهبازی و همکاران، 1388: 71). امروزه، به دلیل گرایش به تمرکززدایی و تمایل به سپردن اختیارات بیشتر به مسئولان رده های پایین ضرورت توجه به نیازهای خاص گروه ها و دانشکدهها، بیشتر شده است (محسن پور، 1382: 79).گسترش همه جانبه سازمانهای آموزشی لزوم برخورداری از مدیرانی ماهر و توانمند در به کارگیری دانش و تجربه تخصصی را دو چندان ساخته است. این مدیران با تأثیرگذاری مستقیم بر آموزش سایر مشاغل بر جهتدهی کل جامعه مؤثرند (بهرنگی، ١٣٨١: 16). مدیرانگروه به دلیل داشتن ارتباط تنگاتنگ با نهادها و ارگانهای مختلف، اعضای هیئت علمی، کارکنان آموزشی و غیرآموزشی، دانشجویان و… باید بیش از سایر مدیران دانشگاهی در برقراری ارتباط و توانایی اطلاعاتی مهارت داشته باشند. از آنجایی که میانجی تعارض و مذاکره بین اعضای هیئت علمی، برای دستیابی به یکپارچگی و هماهنگی از مهمترین جنبههای نقش رهبری دانشگاهی است، لذا هیچ چیز انحصاری و منحصر به فرد، در مورد محیطهای دانشگاهی نسبت به سایر سازمانها وجود ندارد که تعارض را کمتر یا بیشتر قابل پذیرش نماید. تعارض میان همکاران میتواند ناشی از اختصاص اهمیت بیشتر به تدریس، دسترسی به منابع، عقیده در مورد تعلیم و تربیت و ارزشیابی، تفسیرهای رشتهای، روششناسی تحقیق، دیدگاه های مدیریت و دموکراسی هیئت علمی و سایر عوامل باشد. این تعارضها ممکن است که بین گروه ها، اعضای هیئت علمی، کارکنان یا دانشجوها باشد (رمزدن، 1380: 296). در پایان این پژوهش میخواهد به این بپردازد که عوامل مرتبط با تعارض نقش مدیرانگروه دانشگاه تبریز کدامند؟
1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق
در حال حاضر، دانشگاهها به عنوان عامل کلیدی توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع بشری نقشی حیاتی در امر آموزش سرمایه انسانی ایفا میکنند. تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع بشری اعم از پیشرفته و در حال رشد، بیانگر آن است که کارآمد و اثر بخش بودن نظام آموزشی در هر کشور به رشد و توسعه همه جانبه آن کشور کمک شایانی میکند. نظام آموزشی هم مانند نظامهای دیگر نمیتواند به دور از تعارض باشد. اهمیت تعارض و ضرورت مدیریت اثربخش آن، باعث شده است که مطالعه تعارض در سازمان مورد علاقه محققان و صاحبنظران مدیریتی و سازمانی قرار گیرد. توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمانها نقش ارزندهای دارد و امروزه به عنوان یکی از مهمترین مهارتهای مدیریتی به شمار میرود، همچنین درک تعارض در سازمان می‌تواند به مدیران کمک کند تا شرایطی فراهم آورند که افراد تعارض و تضاد کمتری را تجربه نمایند (افشاریان، 1388: 40). مدیران گروه های آموزشی نیروهای متخصص را رهبری میکنند و اساس رهبری و مدیریت اثر بخش دانشگاهی، کارکردن با آنان است و در صورتی که آنها در زمینه ایجاد انگیزش و شناسایی حدود انتظارات و علایق خود و کارکنان آگاهی کافی نداشته باشند، از سوی اعضا پذیرفته و تأیید نمیشوند (رمزدن، 1380: 58). این تحقیق ممکن است نقشهای بهتری را برای مدیرانگروههای آموزشی‌ شناسایی کند و نیز منابع تعارض نقش را برای مدیرانگروه‌ شناسایی کند. در نتیجه مدیرانگروههای آموزش میتوانند با شناخت تعارض و عوامل مرتبط با آن، تعارضها را در جهتی سازنده به کار بگیرند و باعث خلاقیت و پیشرفت در گروه شوند. در این تحقیق انتظارات اعضای هیئت علمی و مدیرانگروه‌ دانشگاه تبریز از وظایف مدیرانگروه‌ شناخته می‌شود و با هم مقایسه میشود. سرانجام با نشان دادن ویژگیها و نقش‌هایی که افراد از مدیرانگروه‌ انتظار دارند، میتواند برای مدیرانگروه‌ راهنمای خوبی باشد و آنها را برای به عهده گرفتن پست مدیرگروهی آماد‌ه کند و نیز مدیرانگروه را در اداره بهتر گروه کمک کند. چون بسیاری از مدیرانگروه‌ آمادگی خیلی کمی برای نقش مدیرگروهی دارند و در بسیاری موارد انتخاب از اعضای هیئت علمی به شغل مدیرگروهی به عنوان پیامد شخصی و حرفهای افراد است و نه به عنوان پیامد آموزش و تجربهی مدیریت آنان، یعنی در بعضی مواقع ممکن است مدیران سطوح بالاتر و یا اعضای هیئت علمی به دلیل روابط شخصی با مدیرانگروه آنها را انتخاب کنند و تجربه مدیریت آنها را در نظر نگیرند .(young, 2007: 12) استادانی که میخواهند مدیرگروه شوند برای موفقیت در کارشان مجموعهای از مهارتهای مختلف را نیاز دارند. بسیاری از کسانی که تازه مدیرگروه می‌شوند نمیدانند که چه تعارض نقشهایی در شغل جدید ممکن است داشته باشند، با این وجود تعداد خیلی کمی از مدیرگروه‌ها برای این شغل آماده می‌شوند(همان منبع).
برخلاف بخش خصوصی که روی آموزش مدیران میانی سرمایه گذاری زیادی میکنند در ایران معمولا مدیرانگروه‌ بدون آموزش کافی، این شغل را به عهده می‌گیرند. نداشتن آمادگی و آموزش ممکن است باعث این شود که مدیرانگروه از نقش‌های پیچیده و همچنین تنشهایی که این شغل ممکن است داشته باشد اطلاع نداشته باشند، که این به نوبهی خود ممکن است منجر به ایجاد استرس، تعارض و از کار افتادگی شود. بنابراین این پژوهش میتواند نقشهای که مدیرانگروه انجام میدهند و نیز عوامل مرتبط با میزان تعارض نقش آنها در دانشگاه تبریز را شناسایی کند و آنها را در اختیار مدیرانگروه قرار دهد تا با شناخت و درک این نقشها و نیز عوامل مرتبط با تعارض نقش آنها، بتوانند تعارض نقش موجود در گروه را درک و کنترل کنند و یا آنها را در جهت بهبود گروه به کار گیرند.
1-4- سولات تحقیق
1- آیا بین سبک رهبری مدیرانگروه و میزان تعارض نقش آنها رابطه معنیداری وجود دارد؟
2- آیا بین ویژگی های فردی و شغلی مدیرانگروه و میزان تعارض نقش آنها رابطه معنیداری وجود دارد؟
3- آیا بین میزان اهمیتدهی به نقشهای مدیرانگروه از دیدگاه خود و میزان تعارض نقش آنها رابطه معنیداری وجود دارد؟
4- آیا بین سبک رهبری مدیرانگروه از دیدگاه خود و از دیگاه اساتید تفاوت معنیداری وجود دارد؟
5- آیا بین اضافه باری نقش مدیرانگروه و میزان تعارض نقش آنها رابطه معنیداری وجود دارد؟
6- آیا بین میزان اهمیتدهی به نقشهای مدیرانگروه از دیدگاه خود و از دیدگاه اساتید تفاوت معنیداری وجود دارد؟
7- آیا بین سبک رهبری مدیرانگروه و میزان اضافهباری نقش آنها رابطه معنیداری وجود دارد؟
8- آیا بین ویژگیهای فردی و شغلی مدیرانگروه و میزان اضافه باری نقش آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟
9- آیا بین میزان اهمیتدهی به نقشهای مدیرانگروه از دیدگاه خود و میزان اضافهباری نقش آنها رابطه معنیداری وجود دارد؟
1- 5- اهداف پژوهش

 

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه روانشناسی درباره اعضای هیئت علمی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-5-1- هدف کلی
بررسی میزان تعارض نقش بین مدیرانگروه دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن.
1-5-2- اهداف تخصصی
1- تعیین ارتباط بین ویژگیهای فردی و شغلی مدیرانگروه و میزان تعارض نقش آنها.
2- تعیین ارتباط بین سبک رهبری مدیرانگروه و میزان تعارض نقش آنها.
3- تعیین ارتباط بین میزان اهمیتدهی مدیرانگروه به نقشهای خود با میزان تعارض نقش آنها.

4- تعیین ارتباط بین اضافهباری نقش مدیرانگروه و میزان تعارض نقش آنها.
5- مشخص کردن تفاوت سبک رهبری مدیرانگروه از دیدگاه خود و از دیدگاه اساتید.
6- مشخص کردن تفاوت اهمیتدهی به نقشهای مدیرانگروه از دیگاه خود و از دیدگاه اساتید.
7- تعیین ارتباط بین سبک رهبری مدیرانگروه و میزان اضافهباری نقش آنها.
8- تعیین ارتباط بین ویژگیهای فردی و شغلی مدیرانگروه و میزان اضافه باری نقش آنها.
9- تعیین ارتباط بین میزان اهمیتدهی مدیرانگروه به نقشهای خود با میزان اضافهباری نقش آنها.
1-6- سازمانبندی تحقیق
علاوه بر فصل حاضر که شامل مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، سوالات و اهداف تحقیق میباشد، گذارش این پژوهش در چهار فصل دیگر نیز تنظیم شده است که چکیده مطالب و عناوین آنها به شرح زیر است.
فصل دوم تحت عنوان ادبیات تحقیق، شامل ارائه رویکردهای نظری در رابطه با موضوع، تحقیقات مرتبط با موضوع در دو بخش داخلی و خارجی و در پایان نیز مدل تحلیلی به همراه فرضیه های تحقیق ارائه شده است.
در فصل سوم روش شناسی تحقیق مورد بررسی قرا گرفته است، که در برگیرنده سطح و واحد تحلیل، ابزار گرداوری اطلااعات، جامعه و حجم نمونه، شیوه تعیین حجم نمونه، اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری، تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ها، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق میباشد.
فصل چهارم شامل یافتههای تحقیق است و به تحلیلهای توصیفی و استنباطی و اندازهگیری روابط بین متغیرها با بهره گرفتن از آزمونهای آماری متناسب پرداخته شده است.
در نهایت فصل پنچ به بحث و نتیجهگیری تحقیق اختصاص دارد که شامل جمعبندی نتایج توصیفی و استنباطی تحقیق، یافتههای نظری، پیشنهادات پژوهشی و کاربردی تحقیق، محدودیتها و موانع تحقیق و همچنین ملاحظات اخلاقی تحقیق میشود.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- پیشینهی نظری
2-1-1- نقشهای مدیران در نظریه ساختار دانشی
ساختار حرفهای، صنفی، دانشکدهای و دیوان سالاری حرفهای، اسامی دیگر این ساختارند. بسیاری از اندیشمندان، نظریه دیوانی را برای مدیریت دانشگاه طرد نموده و استدلال میکنند که دانشگاه جای ساختار گروهی( تیمی) است. اگر چه چنین ساختاری در بررسی دقیق مبهم به نظر میرسد. مفاهیم اصلی این بینش عبارتاند از: نخست اینکه در دانشگاه ساختار گروهی وجود دارد و گروه باید در مدیریت مشارکت داشته باشد اگرچه نمونه واقعی چنین فرایند مردمی میزگردی محدود به دانشکدههای کوچک است. طبق این دیدگاه جامعه دانشمندان، باید امور خودش را خود اداره کند و دیوانیان نفوذ کمی داشته باشند. جانمیلیت یکی از اندیشمندان این مدل چنین میگوید؛ “باور ندارم که مفهوم سلسله مراتبی، ارتباط کارکنان را که در دانشگاه یا دانشکده هست بتواند واقعا ارائه نماید. باور ندارم که ساختار سلسله مراتب توصیف مطلوبی از ساختار دانشگاه باشد، مجبورم ادعا کنم که مفهوم سازمانی دیگری بعنوان ابزار تحقیق سودمند باید برای مشاهده رفتار گروهی و شخصی پرورده شود” (خداوردی، 1375: 63).
مفهوم دانشگاه، سازمانی را پیش فرض خود دارد که در آن وظایف گوناگون و متفاوت هستند و باید تخصص درون مایه (تم) اصلی آن باشد. دوم ساختار گروهی با ویژگیهای حرفهای جامعه علمی ارتباط دارد. پارسنز بر تفاوت بین اختیار رسمی ناشی از سمت و مقام و شایستگی و صلاحیت ناشی از توانایی فردی تاکید نموده و استدلال میکند که در نزد اساتید اختیار بستگی به دانش و مهارت آنها دارد نه مقام آنها. سوم ساختار دانشی با فرایند آموزشی سازگار است تا با فرایند اداری، نارضایتی فزایندهای در غیر شخصی کردن روابط مشاهده میشود. گودمن در کتاب جامعه اندیشمندان به معیارهایی چون فرایند تفکر توسل میجوید و بر نیاز به تعامل شخصی بین استاد و دانشجو تاکید میکند. وی خواهان تدریس بهتر، ابتکارات آموزشی بیشتر و کشاندن دانشجو به گفتارهای کلیدیتر است، در واقع این بینش جامع علمی عکس العملی به غیر شخصی و بیتفاوتی بودن دانشگاههای عصر ماست با وجود این، جامعه دانشمند بیشتر یک تفکر روشنفکرانه وایدهآلی است تا یک پیکره توصیفی از ساختار و حاکمیت (همان منبع).
ویژگیهای ساختار حرفهای در دانشگاه 1- این ساختار هم میتواند مبتنی بر ساختار باشد و هم بر وظیفه (ماتریسی). چون با هدایت دانشجویان بین رشته های مختلف، بین واحدهای مبتنی بر بازار (دانشکدهها) و گروه های مبتنی بر وظیفه (گروه های آموزشی) برابری ایجاد کند. 2- هیئت علمی و متخصصین مایلند علاوه بر نظارت بر امور خود، در پی نظارت بر تصمیمات اداری موثر بر خود نیز باشند. به این دلیل چنین ساختاری از نظر حرفهایها مردم سالار است. 3- نظارت دیوانی و سیاسی بر حرفهایها سبب کاهش وظیفه شناسی، مسئولیت حرفهای و انگیزهی کمال جویی آنها شده و ارتباط آزاد شخصیشان را با دانشجویان آشفته میسازد 4- ساختار حرفهای مبتنی بر همکاری بوده و به شکل هرم وارونه است و سلسله مراتب مردم سالارانه حرفهایها از پایین به بالاست (خداوردی، 1375: 64).
در این ساختار مدیر از امتیاز تخصص و تجربهی بالایی برخوردار است. مقام و نقش مدیریت و رهبری او از توان علمی او ناشی میشود، مدیر مورد قبول و احترام اساتید، متخصصان و مجریان دانشگاه است. در این ساختار شبکه مدیریت در تمام سطوح بطور آزاد از بین یا از طرف هیئت علمی برگزیده میشود و در رأس سازمان دانشگاه به جای هیئت امنا در مدل دیوانی شورای دانشگاه قرار دارد. مدیریت وظیفهی هماهنگی و ارزیابی کارکرد همکاران در جهت اهداف و ماموریتها را به عهده دارد. نظارت و ارزیابی از طریق موازین حرفهای برقرار میگردد. روابط سازمانی اغلب غیررسمی و شخصی است

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی-دانلود متن کامل