دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : روابط بین فردی

دانلود پایان نامه

از حد معمول، خیلی بیش از حدّ معمول) می سنجد؛ برای جمع بندی نمرات، به گزینه ی اصلاً نمره صفر، در حدّ معمول نمره 1، بیش از حدّ معمول نمره 2 و خیلی بیش از حدّ معمول نمره 3 تعلّق می گیرد؛ نمره ی 14 یا بالاتر در هر خرده مقیاس، نشان دهنده ی وخامت وضع آزمودنی در آن عامل است. حداکثر و حداقل نمره برای خرده مقیاس های این پرسشنامه، بر اساس مقیاس لیکرتی صفر و21 و برای نمره ی کل پرسشنامه صفر و 84 می باشد (زیوری ، 1389) .
3-7- 2- پرسشنامه استرس زندگی دانشجویی (SSI )

پرسشنامه استرس دانشجویی SSI (گادزیلا ،1991 ) ، ابزاری است که برای مطالعه منابع استرس دانشجویی و واکنش های دانشجویان به منابع استرس طراحی شده است . مطالعات مختلف بر پایایی و روایی خوب و مناسب SSI و خرده مقیاس های آن دلالت دارند . برای نمونه گادزیلا و بالوگلو (2001) ، پایایی مقیاس کلی را 92/0 و دامنه پایایی خرده مقیاس های آن را از 63/0 (برای قیود درونی) و 86/0( برای واکنش های فیزیولوژیکی و تغییرات ) گزارش کرده اند .همچنین تغییرات نشان داده اند که این پرسشنامه به خوبی می تواند دانشجویان در معرض استرس شدید را از دانشجویان دارای سطوح متوسط و خفیف متمایز سازد (بخشی پور و همکاران، 1388) .
همچنین در تحقیق صورت گرفته توسط بخشی پور و همکاران ( 1388) ، پایایی از راه همسانی درونی ( ضریب آلفای کرونباخ ) برای مقیاس کلی و دو خرده مقیاس اصلی منابع و واکنش ها به ترتیب عبارت بودند از 91/0، 84/0 ، 86/0، دامنه ضرایب پایایی برا 9 خرده مقیاس فرعی از 58/0 ( برای قیود درونی ) تا 84/0. ( برای ارزیابی شناختی ) قرار داشت . در این پژوهش پایایی از راه همسانی درونی (ضریب آلفای کرونباخ ) برای مقیاس کلی 90/0 و دو خرده مقیاس اصلی منابع و واکنش ها به ترتیب 84/ 0 و 88/0 گزارش می شود .
این پرسشنامه 51 ماده دارد. که فرد میزان موافقت خود را، با هر ماده بر مبنای مقیاس پنج درجه ای لیکرت (1=هرگز تا 5 =اکثراً ) رتبه بندی می کند . یرای این ابزار یک نمره کلی به دست می آید که نمایانگر سطح استرس کلی آزمودنی است .علاوه بر این دو نمره به ترتیب برای منابع استرس و واکنش ها به استرس نیز برآورد می گردد. منابع استرس به پنج مقوله ( ناکامی ها ، تعارضات ، فشار ها ، تغییرات و قیود درونی ) و واکنش ها به چها مقوله ( فیزیولوژیکی، هیجانی، رفتاری و ارزیابی شناختی) تقسیم می شوند؛ و متناظر با هر مقوله آزمودنی نمره ای دریافت می دارد . حداقل و حداکثر نمرات در این پرسشنامه 51 و 255 می باشد که نمرات بالا نشان دهنده استرس شدیدی است که پاسخگو تجربه می کند (بخشی پور و همکاران ) .
3-7-3- پرسشنامه روابط بین فردی
برای اندازه گیری متغیر روابط بین فردی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. این پرسشنامه در ابتدا با الگوگیری از پرسشنامه های مورد استفاده در برخی از پژوهش های خارجی و تغییر در برخی از مواد آنها با توجه به نیازهای داخل کشور تنظیم گردید که در نهایت 46 ماده برای سنجش روابط بین افراد به دست آمد. برای بررسی روایی این پرسشنامه از دو آزمون استفاده شده است . برای بررسی روایی محتوایی از نظر اساتید استفاده شده است که روایی محتوایی این پژوهش با توجه به نظر اساتید حوزه روانشناسی و علوم تربیتی ، در این پژوهش 83/0 برآورد شده است .برای بررسی روایی سازه از فاکتور آنالیز با چرخش واریماکس استفاده شده است .برای بررسی تعداد عامل های روابط بین فردی از آزمون اسکری (Scree)استفاده شده است .از آنجایی تعداد عامل های آزمون اسکری زیاد بوده است با توجه به چهار چوب نظری محقق ، 3 عامل در نظر گرفته شده است. سؤالاتی که برآورد کم تر از (35/0)داشتند حذف شده است که شامل سوالات(5،9،11،14، 61،60،48،42،35،32،31،29،21،18،16) می باشد و در آخر46 سؤال باقی مانده است که 88/46 درصد واریانس ها به وسیله این سه عامل تبیین می شود و نامگذاری عامل ها با توجه به متن اصلی پرسشنامه صورت گرفته است . عامل اول که واکنش (بازخورد ) نام دارد (65/18) درصد واریانس ها را تبیین می کند و عامل دوم که ناسازگاری (تعارض ) نام دارد (74/15 ) درصد واریانس ها را تبیین می کند و در آخر ، عامل سوم که صمیمیت بین فردی می باشد (49/12) درصد واریانس ها را تبیین کرده است . تست KMOیا شاخص کفایت اندازه گیری در این پرسشنامه 83/0 می باشد که نشان دهنده سودمند بودن نتایج تحلیل عامل است و همچنین نتایج به دست آمده از تست بارتلت (01/0 P) نشان می دهند که متغیر ها وابسته نمی باشند و دادها برای تحلیل مناسب بوده اند . بررسی پایایی این پرسشنامه از راه همسانی درونی ( ضریب آلفای کرونباخ ) برای مقیاس کلی و سه خرده مقیاس صورت گرفت که برای مقیاس کلی 86/0 و در خرده مقیاس های واکنش ، تعارض و صمیمیت بین فردی به ترتیب (79/0 ، 58/0 ، 71/0 ) گزارش می شود.
این پرسشنامه 46 ماده دارد ، به گونه ای که سوالات 1 تا 13 مربوط به خرده مقیاس واکنش می باشد و سوالات 14 تا 29 مربوط به خرده مقیاس تعارض است و سوالات 30 تا 46 خرده مقیاس صمیمیت بین فردی را شامل می شود . در این پرسشنامه با بهره گرفتن از روش نمره گذاری لیکرت استفاده شده است که به گزینه های ( کاملا موافق ، در حد متوسط موافق ، کمی موافق ، کمی مخالف ، در حد متوسط مخالف و کاملا مخالف ) به ترتیب نمره 6 تا 1 تعلق می گیرد . همچنین نمره گذاری سوالات 5 ، 15 ،17،23 ، 37 ، 39 ،41 به صورت معکوس صورت می گیرد .حداقل و حداکثر نمره در این پرسشنامه 46 و 276 می باشد که نمرات بالا نشان دهنده عدم نزدیکی در روابط بین فردی می باشد.
3- 8- روش تجزیه و تحلیل داده ها
. در این پژوهش با توجه به مقیاس اندازه گیری ، فرضیات ، سوالات و داده های موجود برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی زیر استفاده شده است .
3-8- 1- روش های آمار توصیفی :
در تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از جداول فراوانی و نمودارهای ستونی ، توصیفی از ویژگی های عمومی (جنسیت ، مقطع تحصیلی ، وضعیت تاهل) ، به دست می آید و سپس میانگین ، انحراف استاندارد ، دامنه تغییرات ، چولگی و کشیدگی برای متغیر های روابط بین فردی ، استرس زندگی دانشجویی ، سلامت روان و مولفه های آن ارائه می گردد .
3-8- 2- روش های آمار استنباطی :
برای بررسی سوالات پژوهش از ضرایب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، کندال و جزئی؛ همچنین از آزمون رگرسیون خطی، کروسکال والیس، من- ویتنی و آزمون دوجمله ای استفاده شده است و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS18 صورت گرفته است.
فصل چهارم:
یافته ها

مطلب مشابه :  پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی

4-1- مقدمه
در این فصل تحقیق، نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها ارائه می‌گردد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها، ابتدا با بهره گرفتن از جدول‌های فراوانی و نمودارهای میله‌ای(ستونی) توصیفی از برخی ویژگی‌های فردی (جنسیت، مقطع تحصیلی و وضعیت تاهل) ارائه می‌گردد. سپس با بهره گرفتن از نمودار هیستوگرام و جعبه‌ای وضعیت سلامت روان، روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویان دانشگاه شهید شهید باهنر کرمان بررسی می‌گردد.
از نمودار پراکنش و آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین رابطه بین سلامت روان، روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویان دانشگاه شهید شهید باهنر کرمان استفاده می‌شود. همچنین از طریق آزمون همبستگی جزئی رابطه بین سلامت روان، روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویان دانشگاه شهید شهید باهنر کرمان با کنترل جنسیت، مقطع تحصیلی و وضعیت تاهل تعیین می‌گردد.
4-2- ویژگی‌های فردی
4-2- 1- وضعیت تاهل
از بین 350 دانشجوی مورد بررسی 294 نفر(84%) مجرد و 56 نفر(16%) متاهل بوده اند (جدول و نمودار 4-1).
جدول 4-1. توزیع فراوانی وضعیت تاهل
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
پاسخگو
مجرد
294
84
متاهل
56
16
جمع
350
100
نمودار 4-1. درصد فراوانی وضعیت تاهل
4-2- 2- مقطع تحصیلی
از بین 350 دانشجوی مورد بررسی، 109 نفر(31%) دانشجوی مقطع کارشناسی، 225 نفر(64%) دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و 16 نفر(5%) دانشجوی دوره دکتری بوده‌اند (جدول و نمودار 4-2).
جدول 4-2. توزیع فراوانی میزان مقطع تحصیلی
مقطع تحصیلی
فراوانی
درصد
پاسخ‌گو
کارشناسی
109
31
کارشناسی ارشد
225
64
دکتری
16
5
جمع
350
100
نمودار 4-2. درصد فراوانی مقطع تحصیلی
4-2- 3- جنسیت
از بین 350 دانشجوی مورد بررسی، 164 نفر(47%) مرد و 186 نفر(53%) زن بوده است. (جدول و نمودار 4-3).
جدول 4-3. توزیع فراوانی جنسیت دانشجویان
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
پاسخ‌گو
مرد
164
53
زن
186
47
جمع
350
100
نمودار 4-3. درصد فراوانی جنسیت دانشجویان
4-3- آمار توصیفی متغیرهای پ‍‍ژوهش
در ابتدا به تبیین سلامت روان، روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویان دانشگاه شهید شهید باهنر کرمان با بهره گرفتن از آمار توصیفی می پردازیم.
آمار توصیفی متغیر سلامت روان سلامت روان، روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویی در جدول زیر آمده است.
جدول 4-4. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر
میانگین
میانه
مد
واریانس
انحراف معیار
دامنه تغییرات
حداقل
حداکثر
چولگی
برجستگی
سلامت روان
41/28
27
20
39/103
16/10
55
9
64
846/0
584/0
روابط بین فردی
91/147
147
147
61/650
50/25
142
84
226
119/0
142/0
استرس
94/129
128
122
84/532
08/23
136
72
208
376/0
092/0
نمودار 4-4. نمودار هیستوگرام متغیر سلامت روان دانشجویان
بر اساس جدول و نمودار فوق میانگین متغیر سلامت روان 41/28 و انحراف معیار آن 16/10 می باشد. با توجه به اینکه میزان چولگی 846/0 و میزان برجستگی 584/0 می باشد، داده ها چوله به راست می باشند. یعنی اکثر دانشجویان از نمره سلامت روان بالایی برخوردارند (با عنایت به این مسئله که مقادیر بزرگ متغیر سلامت روان نشان دهنده میزان پایین سلامت روان دانشجویان می باشد). نمودار جعبه ای زیر نیز موید این مسئله است. زیرا چند مشاهده پرت در مقادیر بالا وجود دارد و بیشتر مقادیر متغیر سلامت روان پایین می باشند.
نمودار 4-5. نمودار هیستوگرام متغیر روابط بین فردی دانشجویان
بر اساس جدول و نمودار فوق میانگین متغیر روابط بین فردی 91/147 و انحراف معیار آن 50/25 می باشد. با توجه به اینکه میزان چولگی 119/0 و میزان برجستگی 142/0 می باشد، داده ها چوله به راست می باشند. یعنی اکثر دانشجویان از نمره روابط بین فردی بالایی برخوردارند (با عنایت به این مسئله که مقادیر بزرگ متغیر روابط بین فردی نشان دهنده میزان پایین روابط بین فردی دانشجویان می باشد). البته این میزان چولگی چندان زیاد نیست و اندکی به حالت تقارن شباهت دارد. نمودار جعبه ای زیر نیز موید این مسئله است. زیرا به جز چند مشاهده پرت در مقادیر بالا، بیشتر مقادیر متغیر روابط بین فردی حالت تقارن دارند.
نمودار 4-6. نمودار هیستوگرام متغیر استرس زندگی دانشجویی
بر اساس جدول و نمودار فوق میانگین متغیر استرس زندگی دانشجویی 94/129 و انحراف معیار آن 08/23 می باشد. با توجه به اینکه میزان چولگی 376/0 و میزان برجستگی 092/0 می باشد، داده ها چوله به راست می باشند. یعنی اکثر دانشجویان از استرس زندگی دانشجویی بالایی برخوردارند (با عنایت به این مسئله که مقادیر کوچک متغیر استرس زندگی دانشجویی نشان دهنده میزان پایین استرس زندگی دانشجویی می باشد). نمودار جعبه ای زیر نیز موید این مسئله است. زیرا چند مشاهده پرت در مقادیر بالا وجود دارد و بیشتر مقادیر متغیر استرس زندگی دانشجویی بالا می باشند.
نمودار 4-7. نمودار جعبه ای متغیرهای پژوهش
4-4- بررسی فرضیات تحقیق:
فرضیه اصلی تحقیق:
4-4- 1- آیا روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر اثر دارد ؟
فرضیه اهم (1): روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر اثر دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون رگرسیون استفاده شده است. در این آزمون، فرض صفر و فرض مقابل به صورت زیر است:
فرض صفر: روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر اثر ندارد. (معادله رگرسیونی معنی دار نمی باشد.)
فرض مقابل: روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر اثر دارد. (معادله رگرسیونی معنی دار است.)
جدول 4-5. جدول ضرایب رگرسیون روابط بین فردی و استرس بر سلامت روان
ضریب تبیین
543/0
ضریب تبیین تصحیح شده
294/0
p- مقدار
001/0*
* معنی دار در سطح 01/0
با توجه به اینکه ضریب تبیین 543/0 و ضریب تبیین تصحیح شده 294/0 و p- مقدار 001/0 است، این مدل در سطح 01/0 معنی دار می باشد. یعنی تأثیردو متغیر روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان معنی دار است . با توجه به جدول ضرایب رگرسیونی معادله رگرسیون به صورت زیر است :

استرس* 178/0 + روابط بین فردی * 096/0 + 982/8- = سلامت روان
جدول 4-6. جدول تحلیل واریانس مدل رگرسیونی روابط بین فردی و استرس بر سلامت روان
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره آزمون
p- مقدار
رگرسیون
659/10634
2
330/5317
500/72
001/0
خطا
915/25449
348
343/73
کل
574/36084
349
جدول 4-7. جدول ضرایب رگرسیونی روابط بین فردی و استرس بر سلامت روان
مدل
ضریب
انحراف معیار
ضریب استاندارد شده
آماره آزمون
p- مقدار
ثابت
982/8-

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

195/3

811/2-
005/0
استرس
178/0
021/0
404/0
323/8
001/0
روابط بین فردی
096/0
019/0
242/0
973/4
001/0
* متغیر پاسخ: سلامت روان
فرضیات فرعی:
4-4-2- آیا روابط بین فردی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر اثر دارد ؟
فرضیه فرعی (1): روابط بین فردی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر اثر دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی استفاده شده است. در این آزمون، فرض صفر و فرض مقابل به صورت زیر است:
فرض صفر: روابط بین فردی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر اثر ندارد. (میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر روابط بین فردی و سلامت روان دانشجویان صفر است.)
فرض مقابل: روابط بین فردی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر اثر دارد. (میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر روابط بین فردی و سلامت روان دانشجویان مخالف صفر است.)
جدول 4-8. جدول ضرایب همبستگی روابط بین فردی و سلامت روان
ضریب همبستگی پیرسن
392/0
ضریب همبستگی اسپیرمن
378/0
ضریب همبستگی کندال
265/0
تعداد
350
p- مقدار
001/0*
* معنی دار در سطح 01/0
بر اساس نتایج به دست آمده از 350 دانشجو، میزان ضریب همبستگی پیرسن 392/0 و میزان ضریب همبستگی اسپیرمن 378/0 و میزان ضریب همبستگی کندال 265/0 و p- مقدار 001/0 می باشد، بنابراین فرض صفر در سطح 01/0 رد می شود. پس روابط بین فردی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر اثر دارد. (میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر روابط بین فردی و سلامت روان دانشجویان مخالف صفر است.) مثبت بودن ضریب همبستگی به این معنی است که کاهش سطح روابط بین فردی باعث کاهش سطح متغیر سلامت روان است و بر عکس . با توجه به نحوه نمره گذاری پرسشنامه ها که ( افزایش مقدار متغیر روابط بین فردی دانشجویان نشان دهنده پایین آمدن سطح روابط بین فردی می باشد و همچنین افزایش متغیر سلامت روان به منزله کاهش سطح سلامت روان دانشجویان می باشد ) . نمودار پراکنش زیر هم تایید کننده این مطلب است.
نمودار 4-8. نمودار پراکنش روابط بین فردی و سلامت روان
با توجه به اینکه ضریب تبیین 392/0 و ضریب تبیین تصحیح شده 154/0 و p- مقدار 001/0 می باشد، این مدل در سطح 01/0 معنی دار می باشد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون تاییدی دوباره بر معنی دار بودن تأثیر متغیر روابط بین فردی بر سلامت روان دانشجویان است و مثبت بود