دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : روابط بین فردی-فروش فایل

دانلود پایان نامه

ن ضریب رگرسیونی نشان دهنده این است که کاهش سطح روابط بین فردی باعث کاهش سطح متغیر سلامت روان است و بر عکس. معادله رگرسیون با توجه به جدول ضرایب رگرسیونی به صورت زیر است :

روابط بین فردی * 156/0 + 277/5 = سلامت روان
جدول 4-9. جدول تحلیل واریانس مدل رگرسیونی روابط بین فردی و سلامت روان
منبع تغییرات
مجموع مربعات

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره آزمون
p- مقدار
رگرسیون
791/5553
1
791/5553
304/63
001/0
خطا
783/30530
348
732/87
کل
574/36084
349
جدول 4-10. جدول ضرایب رگرسیونی روابط بین فردی و سلامت روان
مدل
ضریب

انحراف معیار
ضریب استاندارد شده
آماره آزمون
p- مقدار
ثابت
277/5
950/2

789/1
075/0
روابط بین فردی
156/0
020/0
392/0
956/7

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : ارتباطات انسانی-دانلود کامل