دانلود پایان نامه روشهای آماری مورد استفاده و سیستم اطلاعات مدیریت

دانلود پایان نامه

مونر و ریچارد (2009) در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که اضطراب و خود کم بینی باعث کمرویی می شود.


کاسپی 2009 در پژوهش خود درایفت که مردان کمرو نسبت به پسرهان غیر کمرو دیرتر ازدواج می کنند و دیرتر بچه دار می شوند و دیرتر ثبت شغلی پیدا می کنند ولی دخترهای کمرو در ازدواج و بچه دار شدن تاخیر ندارند و تمایل دارند وقتی ازدواج می کنند دست از کار بکشند.
چیک و باس (2010) ثابت کردند که کمرویی با مردم آمیزی پایین یکسان نیست در حالی که مردم آمیزی با دیگران بصورت یک برتری در مقابل تنهایی است چیک و باس کمرویی را برابر خود آگاهی از تنش در حضور دیگران می دانند که یکی از مهمترین علایم تشخیص کمرویی میتواند اضطراب ذهنی و اجتناب از رفتار اجتماعی باشد.
لورا و کتی در سال 2011 در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که اکثر کودکانی که کمرو و ترسو بودند پریشانی و احساسات منفی زیادی داشتند.

فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1-مقدمه
در این فصل ابتدا توضیحاتی در مورد روش تحقیق، جامعه آماری، تعیین حجم نمونه مناسب و روش نمونه گیری داده شده است و در ادامه نیز ابزار اندازه‌گیری، اعتبار و روایی پرسشنامه، نحوه جمع‌آوری داده‌ها و روشهای آماری مورد استفاده توضیح داده شده است.
3-2 روش تحقیق
در این تحقیق از روش آزمایشی استفاده شده است. مبانی نظری تحقیق از کتب ، نشریات و مقالات تخصصی فارسی متعدد گردآوری می شود و بخش میدانی آن از طریق پرسشنامه و مصاحبه و بهره گیری از نظرات افراد آگاه در زمینهی سیستم اطلاعات مدیریت و وفاداری مشتریان انجام می گیرد.
3-3-طرح پژوهش
روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش مداخله درمانی که واقعیت درمانی بود بر گروه آزمایشی اعمال شد.
3-4-جامعه آماری
جامعه، شامل گروهی از افراد می باشد که دارای یک یا چند صفت مشترک هستند که این صفات مورد توجه محقق می باشد. جامعه ممکن است همه افراد، یک نوع خاص و یا عده محدودتری از همان گروه را در بر گیرد(خاکی ، 1378).
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه شهر اصلاندوز در سال تحصیلی92-91 می باشد که 3000 نفر دانش آموز میباشد. (N=3000)
3-5-نمونه و روش نمونه گیری
برای دستیابی به نمونه مورد پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای استفاده شد. از بین مدارس مقطع متوسطه، 4 مدرسه (2مدرسه دخترانه و 2 مدرسه پسرانه). و از هر کدام از این مدارس دو رشته و از هر رشته دو کلاس بصورت تصادفی انتخاب گردید. 341 نفر بر اساس جداول حجم نمونه مورگان (1970) انتخاب شدند و با اجرای پرسشنامههای نارسایی هیجانی تورنتو-20 و کمرویی چیک و بریگز، در نهایت 30 نفر از افرادی که در کمرویی و نارسایی هیجانی نمره (درصد) بالاتری از سایرین دریافت کرده بودند، انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. بنابراین در پژوهش حاضر پژوهشگر تعداد اعضای هر دو گروه آزمایش و گروه کنترل را 15 نفر تشکیل داده است.(موسوی اصل،1388)
3-6-ابزارهای پژوهش
یکی از مهمترین مراحل در اجرای تحقیق، انتخاب ابزار اندازه گیری مناسب می باشد که بتواند محقق را در جمع آوری اطلاعات به بهترین نحو کمک نماید در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات و کشف نظرات افراد مورد مطالعه از پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه ها که نمونه آن در بخش پیوست ها آمده است.
مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو-20(TAS-20): یک آزمون 20 ماده ای است که توسط بگبی و همکاران (1994) ساخته شده است و سه مولفه دشواری در شناسایی احساسات (DIE) شامل 7 سوال، دشواری در توصیف احساسات (DDE)، شامل 5 سوال و تفکر عینی (EOT) شامل 8 سوال را اندازه گیری می کند. سوالها در مقیاس 5 درجه ای لیکرت از نمره 1 ( کاملا مخالفم) تا نمره 5 (کاملا موافق) می سنجد. یک نمره کل نیز از جمع نمره های سه زیر مقیاس برای ناگویی هیجانی محاسبه می شود (هنری و همکاران، 2006). ویژگیهای روانسنجی مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو-20 در پژوهش های متعدد بررسی و تایید شده است (پارکر،تیلور و باگبی، 2003). در نسخه فارسی مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو، بشارت (1386) ضرایب آلفای کرونباخ برای نارسایی کلی 85/0، دشواری در شناسایی احساسات 82/0، دشواری در توصیف احساسات 75/0 و تفکر عینی 72/0 گزارش شده است. همچنین بشارت (1386) اعتبار کل مقیاس را در نمونه ایرانی با استفاده از روش دو نیمه کردن و باز آزمایی (بعد از یک ماه) 74/0 و 72/0 بدست آمده است. ضریب اعتبار مقیاس 85/0 می باشد. از سویی پایایی باز آزمایی این مقیاس در یک نمونهی 67 نفری در دو نوبت، با فاصله 4 هفته از 80/0r= تا 87/0 r= برای نارسایی هیجانی کل و زیر مقیاس های مختلف تایید شد. نتایج تحلیل عامل دشواری در توصیف هیجان ها و جهت گیری بیرونی در تفکر را در نسخه فارسی مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو-20 تایید کردند (بشارت، 1386).
آزمون کمرویی (RFF): مقیاس بازبینی شده چیک و بریگز یک آزمون 14 ماده ای است که توسط چیک و بریگز (1990؛ گروزیر 2005) استفاده گردید. ماده ها در یک مقیاس 5 ماده ای ( کاملا مخالفم 1 تا کاملا موافقم 5) نمره گذاری شده است. دامنه نمرات سن 14 تا 70 متغیر می باشد. نمره بالا بیانگر میزان بالاتر کمرویی و خجالتی بودن آزمودنی و ماده های 6 و 9 و 12 معکوس نمره گذاری می شود. این مقیاس توسط رجبی (1382) ترجمه شده است. سه عاملی است و آلفای کرونباخ در کل نمونه 84/0 می باشد.
برای بررسی روایی افتراقی مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک- بریگز (1990) از مقیاس فرم10 ماده ای عزت نفس روزنبرگ (1965)، برگرفته از رجبی و بهلول (1386) استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ مقیاس 14 ماده ای در کل نمونه ودر عامل ها ی سه گانه، از 18/0 تا 67/0 بود ضرایب همبستگی بین هر یک از ماده های مقیاس و نمره کل مادهها بین 10/0 تا60/0 متغییر و همگی (به جز ماده 12) در سطح 0001/0>p معنادار بود. ضریب روایی افتراقی بین این مقیاس و مقیاس عزت نفس روزنبرگ در کل نمونه 23/0 ودرسطح 002/0> p معنادار بود.
3-7-روش اجرای پژوهش