دانلود پایان نامه روش کتابخانه ای و نارسایی هیجانی

دانلود پایان نامه

ابتدا از بین مدارس مقطع متوسطه شهر اصلاندوز ، 4 مدرسه بصورت تصادفی انتخاب شد (2مدرسه دخترانه و 2 مدرسه پسرانه). سپس با هماهنگی مسولین مدارس از هر کدام از این مدارس دو رشته و از هر رشته دو کلاس بصورت تصادفی انتخاب گردید. بعد از توضیح اهداف پژوهشی و جلب رضایت دانش آموزان پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو-20 و پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز بر روی 341 نفر از دانشآموزان اجرا شد و با در نظر گرفتن دانشآموزانی که نمرات بالاتر از میانگین کسب کرده بودند،30 نفر از دانشآموزانی که در کمرویی و نارسایی هیجانی به طور همزمان نمره بیشتری از دیگران کسب کرده بودند انتخاب شدند. اجرای پژوهش توسط درمانگر و بر روی گروه آزمایشی طی 9 جلسه 60 دقیقه ای و در هر هفته یکبار انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه سن 14-18 سال، دارا بودن مشکلات کمرویی و نارسایی هیجانی ( طبق نمرات پرسشنامه های پژوهش)، عدم ابتلا به اختلالات نورولوژیک عمده همراه، عدم ابتلا به هر نوع بیماری شناخته شده طبی و شرکت در کل جلسات آموزشی بود. شکل و قالب برنامه گروه درمانی بر اساس مطالعات گاسر انجام شد.
برای جمع آوری اطلاعات پیرامون تاریخچه تحقیق و ادبیات موضوعی پژوهش، از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. در این بخش با مراجعه به دستاوردها و مدارک، مقالات، پایان نامه ها و همچنین پایگاههای اطلاعاتی اینترنتی جهت جمع آوری اطلاعات در خصوص ادبیات موضوع پژوهش استفاده شده است.
جهت کسب اطلاعات مورد نظر از جامعه آماری در خصوص پژوهش از تکنیکها و ابزارهای مختلفی مثل پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده می شود. در این پژوهش، جهت جمع آوری اطلاعات از جامعه (نمونه) آماری از روش پرسشنامه استفاده شده است. در این تحقیق محقق با پرسشنامه ای بسته که برای اندازه گیری آن از طیف لیکرت استفاده شده است داده های مورد نیاز را گردآوری کرده است. طیف لیکرت یکی از رایجترین مقیاسهای اندازه گیری می باشد. این مقیاس از گویه هایی که به ترتیب خاصی تدوین شده اند ساخته می شود، این گویه ها حالات خاصی از پدیده مورد اندازه گیری را به صورت گویه هایی که از لحاظ اندازه گیری فواصل مساوی دارند عرضه می کنند. پاسخ دهنده میزان موافقت خود را با هر یک از این عبارات در یک مقیاس درجه بندی شده که معمولاً از یک تا پنج درجه است نشان می دهد. با توجه به این مطالب در پرسشنامه این پژوهش در مقابل هر سؤال پنج گزینه به شرح کاملاً موافقم، موافقم، بی نظرم، محالفم، کاملاً مخالفم وجود دارد. که برای تبدیل نظرات کیفی افراد به اعداد کمی جهت دستیابی به نتایج ملموس به هر یک از گزینه ها به ترتیب امتیازاتی از پنج الی یک داده شده است.
3-8-روش تجزیه وتحلیل داده ها
در پژوهش حاضر، جهت تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار رایانه ای spss استفاده شد. همچنین از آمار در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در سطح توصیفی از شاخص های آماری مثل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، جداول در سطح آمار توصیفی و در سطح استنباطی از روش های آماری تحلیل کواریانس استفاده شد.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
4-1-یافته‌های جمعیت شناختی
در این فصل اطلاعات جمعآوری شده با استفاده از روشهای آماری مناسب تجزیه و تحلیل شدند. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحرافمعیار) و برای بررسی فرضیهها از آمار استنباطی (آزمون تحلیل کواریانس) استفاده شد. نتایج بدست آمده از یافتههای توصیفی و هم چنین یافتههای مربوط به فرضیههای پژوهشی به ترتیب در زیر ذکر می گردد.
4-2-یافته های توصیفی
پژوهش حاضر 30 شرکت کننده داشت که 15 نفر در گروه آزمایشی و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. و تعداد زن و مرد در نمونه پژوهشی برابر بود یعنی 15 نفر زن و 15 نفر مرد. دیگر یافته های توصیفی پژوهش در زیر ارائه می شود.
جدول شماره4-1: آمار توصیفی مربوط به گروه آزمایش و کنترل
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
آزمایش
15
50
50
کنترل
15
50
0/100
جمع